ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
A case of pulmonary metastasized malignant melanoma treated with VATS lobectomy [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 126-129 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.54695

A case of pulmonary metastasized malignant melanoma treated with VATS lobectomy

Levent Alpay, İlhan Ocakçıoğlu, Ferda Aksoy, İrfan Yalçınkaya
Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, Istanbul, Turkey

Malignant melanoma develops as a result of malignant transformation of melanocytes. Pulmonary metastases develop by tumor emboli from the pulmonary artery. During a 78-year-old male patient’s routine health examination, localization of a solitary pulmonary nodule in the lower lobe of the right lung was identified. Positron emission tomography scans demonstrated involvement of the right lower lobe nodule at a malignant level. Video-assisted thoracoscopic surgery wedge resection of the right lower lobe nodule was malignant by frozen section, and lower lobectomy was completed. The pathology report was consistent with metastatic malignant melanoma. In the detailed physical examination to determine the primary source, a nevus located at the scalp was detected. We present a case report in which the skin biopsy was nodular-type malignant melanoma.

Keywords: Lung, malignant melanoma, metastasis

Akciğere metastaz yapan ve VATS lobektomi ile tedavi edilen malign melanom olgusu

Levent Alpay, İlhan Ocakçıoğlu, Ferda Aksoy, İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Malign melanom melonositlerin malign transformasyonu sonucu gelişir ve akciğer metastazlarını esas olarak pulmoner artere ulaşan tümör embolileri ile yapar. Yetmiş sekiz yaşındaki erkek hasta, yapılan rutin radyolojik inceleme sonucu sağ akciğer alt lob bölümünde soliter pulmoner kitle tespit edilerek ileri inceleme için kliniğimize refere edilmişti. Olguya çekilen pozitron emisyon tomografide sağ akciğer alt lobdaki nodülde malign düzeyde tutulum saptandı. Video yardımlı torakoskopik cerrahi girişimle sağ akciğer alt lobdaki nodüle yapılan kama rezeksiyonun frozen sonucunun malign gelmesi üzerine video-torakoskopik olarak sağ alt lobektomi yapıldı. Patoloji sonucu malign melanom metastazı olarak raporlandı. Bunun üzerine primer kaynağı tespit etmek için yapılan ayrıntılı fizik muayenede, saçlı deride nevüs tespit edildi. Yapılan eksizyonel biyopsi sonucu nodüler tip malign melanom tanısı aldı.

Anahtar Kelimeler: Akciğer, malign melanom, metastaz

Levent Alpay, İlhan Ocakçıoğlu, Ferda Aksoy, İrfan Yalçınkaya. A case of pulmonary metastasized malignant melanoma treated with VATS lobectomy. South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 126-129

Corresponding Author: Levent Alpay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale