ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Retrospective analysis of aspiration pneumonia cases [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2008; 19(3): 113-116

Retrospective analysis of aspiration pneumonia cases

Ali Fidan, Sevda Şener Cömert, Muharrem Tokmak, Gülşen Saraç, Banu Salepçi, Nesrin Kıral
Dr. LÜtfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Chest Diseases, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: We aimed to evaluate the demographic, clinical and laboratory findings of aspiration pneumonia (AP) cases who were hospitalized in our clinic.
METHODS: Records of 31 AP cases hospitalized in our clinic between 2002 and 2008 were retrospectively analyzed.
RESULTS: Seventeen (54.8%) male and 14 (45.2%) female patients were included in the study. Of the cases, 22 (71.0%) occurred at home, 6 (19.4%) in other departments of the hospital and 3 (9.6%) in a nursing home. The most frequent symptom was dyspnea (93.5%), followed by sputum production (83.9%), cough (67.7%) and fever (58.1%). Neurological problems were seen in 17 (45.2%) as a predisposing factor, while no predisposing factor was found in 9 (29.0%) patients. In 8 (25.8%) patients, the aspiration was witnessed. Chest X-rays showed bilateral involvement in 48.4% of patients. Most of the unilaterally involved patients had right-sided lesion (81.2%). Leukocytosis was present in 20, hypoxemia in 18 and hypotension in 5 patients. Of all cases, 16 (51.6%) were discharged after treatment, while 9 patients required transfer to the intensive care unit (ICU) and 6 patients died. When compared to those who were discharged, deceased patients and those transferred to the ICU had significantly more frequent hypotension (0% vs 33.3%, respectively, p=0.018). PaO2 was higher and urea level was lower in discharged patients, but without statistical significance (p>0.05).
CONCLUSION: In the presence of neurological problems, more attention should be given to aspiration, and if it progresses to an aspiration pneumonia, hypoxemia, urea level and especially hypotension should be monitored as predictors of poor prognosis.

Keywords: Aspiration pneumonia, comorbidities, prognostic factors

Aspirasyon pnömonisi olgularının retrospektif analizi

Ali Fidan, Sevda Şener Cömert, Muharrem Tokmak, Gülşen Saraç, Banu Salepçi, Nesrin Kıral
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Kliniğimizde yatan aspirasyon pnömonisi olgularını demografik özellikler, klinik bulgular ve laboratuvar bulguları açısından değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Kliniğimizde 2002-2008 yılları arasında aspirasyon pnömonisi tanısı ile yatan olguların dosyaları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 60,65±25,14 olan aspirasyon pnömonisi tanılı 31 olgunun, 17’si (%54,8) erkek, 14’ü (%45,2) kadın idi. Hastaların 22’si (%71,0) evinden, 6’sı (%19,4) hastaneye başka klinikten ve 3’ü (%9,6) huzurevinden yatırılmıştı. En sık semptom dispne (%93,5) olup, onu sırasıyla balgam (%83,9), öksürük (%67,7) ve ateş (%58,1) izliyordu. Aspirasyona olası zemin olarak 17 (%45,2) hastada nörolojik sorunlar görülmüş 9
(%29,0) hastada ise predispozan durum saptanmamıştı. Hastaların 8’inde (%25,8) aspirasyona tanık olunmuştu. Akciğer grafilerinde hastaların %48,4’ünde iki taraflı tutulum olup, tek taraflı lezyonu olan hastaların büyük kısmında (%81,2) sağ akciğerde infiltrasyon mevcuttu. Lökositoz (>10000/mm3) 20 hastada, hipoksemi
(PaO2<60 mmHg) 18 hastada görülmüşken hipotansiyon (TA <90/60 mmHg) 5 hastada mevcuttu. Hastaların 16’sı (%51,6) klinikten taburcu olmuş, 9’u yoğun bakım ünitesine (YBÜ) devredilmiş ve 6’sı ise hayatını kaybetmişti. Taburcu olanlar ile karşılaştırıldığında hipotansiyon varlığı ölen/YBܒye devredilen hastalarda anlamlı düzeyde yüksek bulundu (%0 ve %33,3 p=0,018). Taburcu olanlarda PaO2 daha yüksek, üre daha düşük bulunmuşsa da fark anlamlı değildi (p>0,05).
SONUÇ: Nörolojik problemlerin varlığında aspirasyon açısından dikkatli olunmalı ve pnömoni gelişmesi durumunda hipoksemi, üre yüksekliği ve özellikle de hipotansiyonu olan hastalarda olumsuz seyir olasılığının yüksek olduğu hatırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aspirasyon pnömonisi, komorbiditeler, prognostik faktörler

Ali Fidan, Sevda Şener Cömert, Muharrem Tokmak, Gülşen Saraç, Banu Salepçi, Nesrin Kıral. Retrospective analysis of aspiration pneumonia cases. South Clin Ist Euras. 2008; 19(3): 113-116

Corresponding Author: Sevda Şener Cömert, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale