ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The predictive value of 6-12 hour and 24 hour bilirubin levels in determining significant hyperbilirubinemia among healthy term neonates [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 32-36 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.46547

The predictive value of 6-12 hour and 24 hour bilirubin levels in determining significant hyperbilirubinemia among healthy term neonates

Gamze Özgürhan1, Özgül Yiğit1, Elif Ünver Korğalı1, Meliha Aksoy Okan1, Nevin Cambaz1, Asiye Nuhoğlu2, Nedim Samancı1
1Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, İstanbul, Turkey
2Şişli Etfal Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: The predictive value of 6-12th and 24th hour bilirubin levels in determining significant hyperbilirubinemia among healthy term neonates was evaluated in this study.
METHODS: Term, healthy neonates with hyperbilirubinemia were included. Serum total bilirubin levels were determined at the postnatal 6-12th and at the 24th, 48th, 72nd and 96th hours. The predictive value of the 6-12th and 24th hour bilirubin levels in determining significant hyperbilirubinemia was evaluated by ROC analysis.
RESULTS: Of the 276 neonates, 134 (48.5%) were males and 142 (51.5%) were females. Clinical jaundice was observed in 240 (86%) of them. Thirty seven (13.4%) developed significant
hyperbilirubinemia. A bilirubin level at the 6-12th hours higher than 3.9 mg/dl was found to be significant with a sensitivity and specificity of 67.6% and 64.9%, respectively (p<0.002). The positive predictive value was 22.9% and the negative predictive value was 92.8%. A bilirubin level at the 24th hour higher than 7.7 mg/dl was found to be significant with a sensitivity and specificity of 78.4% and 77.8%, respectively (p<0.001). The positive predictive value was 35.4% and the negative predictive value was 95.9%. Total bilirubin levels at the 24th hour were found to be more predictive than bilirubin
levels at the 6-12th hours in determining significant hyperbilirubinemia.
CONCLUSION: Total bilirubin levels at the 24th hour is a valuable criteria in determining significant hyperbilirubinemia among term neonates discharged early.

Keywords: Hyperbilirubinemia, total bilirubin levels, newborn

Sağlıklı term yenidoğanlarda ortaya çıkan belirgin hiperbilirubineminin tahmininde 6., 12. ve 24. saat bilirubin değerlerinin önemi

Gamze Özgürhan1, Özgül Yiğit1, Elif Ünver Korğalı1, Meliha Aksoy Okan1, Nevin Cambaz1, Asiye Nuhoğlu2, Nedim Samancı1
1Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, term bebeklerde 6-12. saat ve 24. saatteki bilirübin değerlerinin oluşabilecek belirgin hiperbilirübineminin göstergesi olup olmadığı değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Çalışmaya sağlıklı, term hiperbilirübinemi tanısı alan yenidoğanlar alındı. Serum total bilirubin ölçümleri yaşamın ilk 6-12. saatleri arasında yapıldı. Takip eden günlerde 24, 48, 72 ve 96. saatlerde tekrarlandı. Olguların 6-12. saatler arasındaki ve 24. saatteki bilirubin değerleri ROC analizi ile belirgin hiperbilirubineminin göstergesi olup olmadığı açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmada 134’ü (%48.5) erkek, 142’si (%51.5) kız 276 yenidoğan değerlendirildi. Klinik sarılık 240 (%86) olguda görüldü. Otuz yedi (%13.4) olguda belirgin hiperbilirubinemi
gelişti. 6.-12. saatler arasındaki 3.9 mg/dl’nin üzerindeki bilirubin değerleri %67.6 duyarlılık, %64.9 özgüllük ile (p<0.002) anlamlı bulundu. Pozitif prediktif değer %22.9, negatif prediktif değer %92.8 idi. 24. saatteki 7.7 mg/dl’nin üzerindeki bilirubin değerleri %78.4 duyarlılık, %77.8 özgüllük ile (p<0.001) anlamlı bulundu. Pozitif prediktif değer %35.4, negatif prediktif değer %95.9 idi. 24. saatteki bilirubin değerlerinin 6-12. saatler arasındaki bilirubin değerlerine göre belirgin hiperbilirubineminin göstergesi olmak açısından daha anlamlı olduğu tespit edildi.
SONUÇ: Erken taburcu edilen yenidoğanlarda 24. saatteki bilirubin değerleri ileriki günlerde gelişebilecek belirgin hiperbilirubineminin göstergesi olarak anlamlı bir ölçüttür.

Anahtar Kelimeler: Hiperbilirubinemi, total bilirübin düzeyi, yenidoğan

Gamze Özgürhan, Özgül Yiğit, Elif Ünver Korğalı, Meliha Aksoy Okan, Nevin Cambaz, Asiye Nuhoğlu, Nedim Samancı. The predictive value of 6-12 hour and 24 hour bilirubin levels in determining significant hyperbilirubinemia among healthy term neonates. South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 32-36

Corresponding Author: Gamze Özgürhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale