ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Mechanıcal İntestinal Obstructıons [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 823-827

Mechanıcal İntestinal Obstructıons

Hüseyin Ekinci1, Necmi Kurt3, Nejdet Bildik2, Ayhan Çevik1, Mehmet Altıntaş2, Gülay Dalkılıç1, Mustafa Gülmen2
1Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1.cerrahi Klin., İstanbul, Türkiye
2Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2.cerrahi Klin., İstanbul, Türkiye
3Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3.cerrahi Klin., İstanbul, Türkiye

Mechanıcal İntestinal Obstructions (MİO) vvhieh thcir time and type of surgkal decision is important about ııını-tsılîly and nıurbiditv is one of the most interesting illness of the surgery emergeney departments. Betvveen September 1990-November 1999 in the llııd Surgery Clinic of Kartal Research and Training Hospita!, 22ü patients had been hospitalizcd with thediagnosis of MİO and 128 of them who had been operated vvere evaluated retrospectively about history, physical e\aminatiuns, laboratuary, radiologic findings and operations lechnics. The result of this study demonsrated that,adhesions were found to be the majör cause vvhieh vvere folloıved by volvulus, tumours, herniation, abcess, diverticuls, ınvagination, evantration, mesenteric İschacmia and peritonitis karsinomatosis.Seventyeighl of the patients were male (%60,93) and 50 were female(%39,07), Thirteen of the patients, who had a systemic disease, and a bad health status vvere old and they had not applied to hospital in time and vvere dîed on the first and second days postoperatively. According to our clinical research a betler understandingof the etiology and an appropriate treatment without detaying tvill improve the treatment of MlO.

Keywords: Mechanıcal intestinal Obstructions

Mekanik İntestinal Obstrüksiyonlar

Hüseyin Ekinci1, Necmi Kurt3, Nejdet Bildik2, Ayhan Çevik1, Mehmet Altıntaş2, Gülay Dalkılıç1, Mustafa Gülmen2
1Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1.cerrahi Klin., İstanbul, Türkiye
2Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2.cerrahi Klin., İstanbul, Türkiye
3Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3.cerrahi Klin., İstanbul, Türkiye

Cerrahi kararın, 2amanı ve şeklinin mortalite ve morbiditede oldukça önemli olduğu Mekanik İntestinal Obstrüksiyonlar (MlO), acil cerrahi departmanların en ilginç hastalıklarından biridir.Kartal Eğitim ve Araştırına Hastanesi II.Cerrahi Kliniği'ııde Eylül 1990-Kasım 1999 yılları arasında MİO tanısı alarak yatırılan 220 hastadan ameliyat edilen 128'inin dosyaları etyoloji, anamnez, fizik muayene, laboratuar, radyoloji bulguları ve uygulanan ameliyaı teknikleri yönünden rctrospcklif olarak incelendi. MİO yapan nedenlerin incelenmesi sonucu; öncelikle adhezyonların daha sonra ise sıklık sırasıyla volvuluslar, tümörler, herniasyon, abse, divertikül, invaginasyon, evanırasyon, mezenter iskemi ve peritonitis karsinomatoza'nın etyolojide yer aldığı görüldü. Hastalarım izin 78'i erkek (%60,93), 50'si kadm (%39,07) idi.Bu vakalardan hastanemize geç başvurmuş, sistemik hastalığı olan, genel durumu bozuk ve ileri yaşla olan 13 (% 10,15) hasta postoperalif birinci ve ikinci günlerde kaybedilmiştir. Klinik araştırmalarımıza göre etyolojinin doğru teşhisi ve uygun tedavinin zamanında yapılması MİO'da tedavinin başarısını arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Mekanik İnrestinal Obstrüksiyonlar

Hüseyin Ekinci, Necmi Kurt, Nejdet Bildik, Ayhan Çevik, Mehmet Altıntaş, Gülay Dalkılıç, Mustafa Gülmen. Mechanıcal İntestinal Obstructıons. South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 823-827

Corresponding Author: Hüseyin Ekinci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale