ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Analysıs Of The Patıents Who Treated Conservatıvely Wıth Solıd Organ Injury After Blunt Abdomınal Trauma [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(2): 64-71

The Analysıs Of The Patıents Who Treated Conservatıvely Wıth Solıd Organ Injury After Blunt Abdomınal Trauma

Kadir Koray Baş, Mehmet Altıntaş, Ayhan Çevik, Nejdet Bildik, Gülay Dalkılıç, Hüseyin Ekinci, Mustafa Gülmen
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği

OBJECTIVE: The aim of this study was to review the changes on diagnosis, follow-up and treatment modalities for solid organ injury after blunt trauma and to evaluate the nonoperative treatment which we have been performed with an increasing success rate up to date. This was a retrospective study, the medical records of 208 patients with solid organ injury after blunt abdominal trauma from January 2000 through October 2005 at Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of 2. General Surgery were reviewed. One hundred and forty (68%) of these patients underwent surgery and 68 (23%) of the patients were followed up without operation, no other empty organ injury or hemodynamic instability was found in the patients who were treated conservatively. No exitus were seen in the nonoperative therapeutic group. Eight patients died in the operative group with the accompanying injuries. When we evaluate the cases year to year we end with the result that solid organ injury after blunt trauma were diagnosed and treated with following current methods successfully.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Abdominal injuries, conservative treatment; trauma.

Künt Karın Travmalı Solid Organ Yaralanmalarında Konservatif Yaklaşılan Hastaların Değerlendirilmesi

Kadir Koray Baş, Mehmet Altıntaş, Ayhan Çevik, Nejdet Bildik, Gülay Dalkılıç, Hüseyin Ekinci, Mustafa Gülmen
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmamızdaki amacımız, künt karın travması sonrası gelişen solid organ yaralanmalarında uyguladığımız tanı, takip ve tedavi prensiplerimizdeki zaman içerisindeki değişiklikleri gözden geçirerek, son yıllarda giderek artan oranda başarılı sonuçlar alınan ameliyatsız tedavi protokolündeki uygulamalarımız ve bu konuya olan yaklaşımımızın güncelliğini irdelemektir. Çalışmamızda, Ocak 2000-Ekim 2005 tarihleri arasında, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Acil Servisi’ne başvuran künt karın travması sonrası solid organ yaralanmalı 208 hasta geriye dönük olarak incelendi. 208 hastanın 140’ının (%67) ameliyat edilerek, 68’inin (%23) ameliyat edilmeden takip ve tedavi edildiği, konservatif olarak takip ve tedavi edilen hastaların hiçbirinde hemodinamik instabilite ve içi boş organ yaralanması gibi cerrahi girişim gerektirecek başka bir patoloji olmadığı saptandı. Ameliyatsız tedavi grubunda hayatını kaybeden hasta olmadığı, kaybedilen sekiz hastanın ise ameliyat edilen hasta grubundan olduğu ve ölüm nedenlerinin yandaş yaralanmalar olduğu saptandı. Bu çalışma yıllara göre irdelendiğinde, travma hastalarının takip edildiği bir merkez olarak kabul edilen hastanemiz 2. Genel Cerrahi Kliniği’nde, künt karın travması sonrası gelişen solid organ yaralanmalarına tanı ve tedavi alanında güncel olan konservatif tedavinin başarı ile uygulandığını göstermektedir. Sonuç olarak künt karın travmalı hastalarda uygulanabilecek konservatif tedavi yöntemleri travma merkezlerinde ve yakın takip ve tedavinin yapıldığı yerlerde başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Karın yaralanmaları, konservatif tedavi; travma.

Kadir Koray Baş, Mehmet Altıntaş, Ayhan Çevik, Nejdet Bildik, Gülay Dalkılıç, Hüseyin Ekinci, Mustafa Gülmen. The Analysıs Of The Patıents Who Treated Conservatıvely Wıth Solıd Organ Injury After Blunt Abdomınal Trauma. South Clin Ist Euras. 2006; 17(2): 64-71

Corresponding Author: Nejdet Bildik
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale