ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Results Of Adult Femur Fractures Whıch Treated Wıth Antegrade Lockıng Naıl Mını Open Reductıon Technıque [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(2): 77-81

The Results Of Adult Femur Fractures Whıch Treated Wıth Antegrade Lockıng Naıl Mını Open Reductıon Technıque

Gökhan Bülent Sever1, Serhat Gafur Karaca2, Muhsin Dursun2, Volkan Gürkan2, Sinan Karaca3
1Artvin Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
2Dr.lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
3İstanbul Bilim Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

OBJECTIVE: The aim of the study is to compare the treatment results of femur shaft fractured patients who treated by antegrade locked intramedullary nailing with the patients treated by mini open technique and closed technique in literature radiologically and functionally. We have treated 16 patients (14 males, 2 females; mean age 36; range 16-60 years) who had 16 femur shaft fractures by using locked intramedullary nailing. Six fractures were right leg and 10 were left leg. We followed up the patients for mean 24 months (7-60). We evaluated the union time of fractures, radiological and functional results according to Klemm Borner criteria and compared them with results of femur shaft fractured patients who had been operated by closed technique locked intramedullary nailing. The fractures healed in mean 24 weeks (18-27). None of the patients had any complication like neurovascular damage, infection and malunion. Functionally, 2 patients (13%) have good and 14 patients (87%) excellent results according to Klemm Börner criteria. We noticed that there is no discrimination for union time in femur fractures which treated by intramedullary nailing with mini open or closed technique. The mini open technique doesn’t increase complication rate and morbidity. The advantages of mini open locked intramedullary nailing are protecting surgeon, patient and assistants from radiation with decreasing scope using time, decreasing operating time significantly. The disadvantage of mini open technique is that it can be used only in Winguist Hansen type 1 and 2 fractures. Because of these advantages mini open locked intramedullary nailing could be preferred in treatment of femur shaft fractures as an alternative of closed technique.


METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Fracture fixation, intramedullary, femoral nailing; fractures, bone.

Erişkin Femur Cisim Kırıklarında Sınırlı Açık Redüksiyon İle Antegrad Kilitli İntramedüller Çivileme Uygulamasının Sonuçları

Gökhan Bülent Sever1, Serhat Gafur Karaca2, Muhsin Dursun2, Volkan Gürkan2, Sinan Karaca3
1Artvin Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
2Dr.lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
3İstanbul Bilim Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, femur cisim kırıklı hastalarda sınırlı açık teknik kullanılarak antegrad kilitli intramedüller çivi ile tedavi sonuçlarını radyolojik ve fonksiyonel olarak literatürdeki kapalı teknikle ameliyat edilen femur cisim kırıklı hastaların sonuçları ile karşılaştırmaktır. On altı olgunun (14 erkek, 2 kadın; ort. yaş 36; dağılım 16-60) 16 femur cisim kırığına sınırlı açık teknik ile kilitli intramedüller çivileme uygulandı. Olgularda 6 kırık sağ, 10 kırık sol femurda idi. Hastalar ortalama 24 ay takip edildiler (7-60). Kırıkların radyolojik ve fonksiyonel sonuçları ve kaynama zamanları Klemm-Börner kriterlerine göre değerlendirildi. Literatürdeki kapalı teknik ile intramedüller çivileme uygulanmış femur cisim kırıklı hastaların sonuçları ile karşılaştırıldı. Kırıklar ortalama 24 haftada kaynadı (18-27). Hiçbir olguda nörovasküler komplikasyon, infeksiyon, malunion saptanmadı. Fonksiyonel olarak Klemm-Börner kriterlerine göre 2 olguda (%13) iyi, 14 olguda (%87) çok iyi sonuç elde edildi. Erişkin femur cisim kırıklarında, sınırlı açık teknik ile kilitli intramedüller çivileme uygulaması literatür eşliğinde kapalı teknikle karşılaştırıldığında kaynama zamanları arasında fark olmadığı, sınırlı açık redüksiyonun komplikasyon oranını ve morbiditeyi artırmadığı ve radyasyona maruziyeti azaltarak cerrahı, yardımcı sağlık personelini ve hastayı koruduğu, ameliyat süresini anlamlı olarak kısalttığı ve bu avantajlardan dolayı kapalı redüksiyonda zorlanılan durumlarda alternatif olarak uygulanabilir bir teknik olduğu sonucuna varıldı. Sınırlı açık redüksiyon tekniğinin dezavantajının ise teknik olarak Winquist-Hansen tip 1 ve tip 2 kırıklara uygulanabilmesi, daha parçalı kırıklarda uygulanamaması olarak saptandı.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Kırık fiksasyonu, intramedüller, femur çivilemesi; kırıklar, kemik.

Gökhan Bülent Sever, Serhat Gafur Karaca, Muhsin Dursun, Volkan Gürkan, Sinan Karaca. The Results Of Adult Femur Fractures Whıch Treated Wıth Antegrade Lockıng Naıl Mını Open Reductıon Technıque. South Clin Ist Euras. 2006; 17(2): 77-81

Corresponding Author: Gökhan Bülent Sever
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale