ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
EMERGENCY DEPARTMENT THORACOTOMIES IN LAST TWO YEARS [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 73-75

EMERGENCY DEPARTMENT THORACOTOMIES IN LAST TWO YEARS

Selahattin Vural1, Barış Tuzun1, Nimet Süslü1, Feyyaz Onuray1, Murat Çağ1, Fazlı Cem Gezen1, Orhan Şad1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Genel Cerrahi Kliniği

We evaluated the mortality rate in emergency department thoracotomies performed in our emergency unit. We have retrospectively evaluated emergent department thoracotomies performed on 19 cases between January 2002 and January 2004. Demographic aspects, mechanisms of injuries, vital findings at admission, indications of emergency department thoracotomies, need for internal cardiac massage, injuries and surgical techniques and associated organ injuries were noted. Mortality rate was calculated. Mean age was 23.7 and female/male ratio was 9: 10. Eight (42,1%) cases were admitted for blunt trauma, II (57.8%) cases had penetrating injuries. Nine (47,3%) cases had vital findings at admission. Mortality was observed in 13 (68,4%) cases. Eight (72,7%) patients with penetrating injuries survived, mortality was seen in 3 (27,3%) cases. All of blunt traumas were died. As presented in the literature, our study concluded that emergency department thoracotomies might not be successful with blunt traumas as it is in penetrating injuries. We believe that resuscitation must be aggressively performed since an adequate triage system is not obtained to (he trauma patients in our country.

Keywords: CARDIAC TRAUMA, RESUSCITATION THORACOTOMY, BLUNT TRAUMA, PENETRATING TRAUMA, MORTALITY

SON İKİ YIL İÇİNDE ACİL BİRİM TORAKOTOMİLERİMİZ

Selahattin Vural1, Barış Tuzun1, Nimet Süslü1, Feyyaz Onuray1, Murat Çağ1, Fazlı Cem Gezen1, Orhan Şad1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Genel Cerrahi Kliniği

Bu çalışmada travma nedeniyle uygulanan acil birim torakotomilerimizin başarı oranlarını inceledik. Ocak 2002-Ocak 2004 yılları arasında acil birim torakotomisi uygulanan 19 olguyu retrospektif olarak inceledik. Demografik özellikleri, yaralanma şekli, hastaneye geliş anındaki yaşamsal bulguları, hangi endikasyon ile acil birim torakotomisi uygulandığı, internal masaj gerekli olup olmadığı ve internal masajın başarı oranı, yaralanmalar ve uygulanan cerrahi yöntemler ile eşlik eden organ yaralanmaları incelendi. Mortalite oranı hesaplandı. Olguların yaş ortalaması 23.7 ve kadın/erkek oranı: 9/10 idi. Olguların 8'i (%42,l) kunt travma, 11'i (%57,8) penetran yaralanma ile başvurmuştu. Olguların 9'unda(%47,3) geliş anında yaşamsal bulgular mevcuttu. Mortalite 13 (%68,4) olguda gelişti. Penetran yaralanmaların 8'i (%72.7) halen yaşamakta olup, 3 (%27,3) olguda mortalite gelişti. Kunt yaralanmaların ise tümü kaybedildi. Çalışmamızdaki penetran yaralanmalardaki başarı, literatürde olduğu gibi kunt travmalarda görülememiştir. Ancak triaj sistemi henüz yeterli olmayan ülkemizde agresif resüsitasyon uygulamamız gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: KARDİYAK YARALANMA, RESÜSİTASYON TORAKOTOMİSİ, KUNT TRAVMA, PENETRAN TRAVMA, MORTALİTE

Selahattin Vural, Barış Tuzun, Nimet Süslü, Feyyaz Onuray, Murat Çağ, Fazlı Cem Gezen, Orhan Şad. EMERGENCY DEPARTMENT THORACOTOMIES IN LAST TWO YEARS. South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 73-75
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale