ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Treatment options and effects of survival in glioblastoma multiforme [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 25-29 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2012.26818

Treatment options and effects of survival in glioblastoma multiforme

Ali Yılmaz1, Filiz Altuğ2, Engin Düz1, Bayram Çırak1
1Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Denizli, Turkey
2Pamukkale University, School of Physical Therapy and Rehabilitation, Denizli, Turkey

OBJECTIVE: Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common malignant primary brain tumor in adults. They are difficult to diagnose and challenging to treat. Treatment options for GBM have not changed over the years despite its high frequency in patients. This study was planned to examine the effects of treatment options on the duration of life in patients with GBM.
METHODS: In this study, we retrospectively evaluated 32 patients (16 male, 16 female) with a GBM diagnosis who were treated in the department of neurosurgery. All of the patients were informed about the disease and the treatment modalities. The Karnofsky performance scale was used to evaluate performance status and survival times were noted.
RESULTS: The median age was 64 years, the median follow–up duration was 7.5 months and the mean of performance status was 59.06±9.95.
CONCLUSION: The results of this study indicate that the performance status of patients diagnosed with GBM is in close relation to their initial prognosis.

Keywords: Glioblastoma multiforme, radiotherapy, chemotherapy, Karnofsky performance scale

Glioblastome multiformede tedavi seçenekleri ve yaşam sürelerine etkileri

Ali Yılmaz1, Filiz Altuğ2, Engin Düz1, Bayram Çırak1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli

AMAÇ: Glioblastoma multiforme (GBM) yetişkinlerde en sık görülen maling primer beyin tümörüdür. Tanı ve tedavisi oldukça zordur. Sık görülmesine rağmen GBM’de tedavi seçenekleri çok fazla değişmemiştir. Bu çalışma, GBM’li hastalarda tedavi seçeneklerinin yaşam sürelerine etkisini incelemek amacıyla planlandı.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada nöroşirürji kliniğinde tanı, tedavi ve izlemleri yapılan 32 GBM’li hasta (16 erkek, 16 kadın) geriye dönük olarak değerlendirildi. Olgulara hastalık hakkında ve uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgi verildi. Hastaların performans durumunu belirlemek için Karnofsky performans skalası kullanıldı, sağkalım süreleri kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların yaş medyan değeri 64 yıl, takip süresi medyan değeri 7.5 ay ve performans ortalaması 59.06±9.95 olarak bulundu.
SONUÇ: Bu çalışmanın sonucunda GBM’li hastalarda, hastaların performans durumlarının prognostik faktörleri etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Glioblastome multiforme, radyoterapi, kemoterapi, Karnofsky performans skalası

Ali Yılmaz, Filiz Altuğ, Engin Düz, Bayram Çırak. Treatment options and effects of survival in glioblastoma multiforme. South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 25-29

Corresponding Author: Ali Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale