ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Investigation of relationship between body awareness, pain, emotional status and quality of life with healty people [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(3): 145-150 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.20438

Investigation of relationship between body awareness, pain, emotional status and quality of life with healty people

Arzu Erden1, Filiz Altuğ2, Uğur Cavlak2
1Akçaabat Haçkalı Baba State Hospital Trabzon, Türkiye.
2Pamukkale University, School Of Physical Therapy And Rehabilitation, Denizli,turkey

OBJECTIVE: This study was planned to investigation of relationship between body awareness, pain emotional status and quality of life with healthy people.
METHODS: In the study were evaluated 100 healthy volunteers who aged between the 20-40 years. A Visual Analog Scale was used to describe pain intensity. To determine emotional status of the subjects, the Beck Depression Inventory, Body Awareness Questionnaire was used to evaluate body awareness status and the SF-36 survey was used to also.
RESULTS: The mean age of the participants was 36.88±10.45 years. The mean of pain intensity was 3.32±2.90. The mean of score of the emotional status 8.54±7.77 and BAQ mean scores was 94.77±13.97. There are negative correlations between VAS and BAQ. The BAQ scores were showed a negative correlation with emotional status, but the correlation was not statistically due to all participants depressive symptoms were minimal level (p=0.264). BAQ scores were showed a positive correlation with some subscales of SF-36 that energy level (p=0.001) and general health perceptions (p=0.023).
CONCLUSION: This study has showed that the level of body awareness is effects on quality of life. Pain and emotional status has affected indirectly on body awareness due to body awareness is a matter that should be assessment.

Keywords: Body Awareness, Pain, Quality of Life, Emotional Status.

Sağlıklı kişilerde vücut farkındalık durumu ile ağrı, emosyonel durum ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Arzu Erden1, Filiz Altuğ2, Uğur Cavlak2
1Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi. Trabzon, Türkiye.
2Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli, Turkey

AMAÇ: Bu çalışmada vücut farkındalık durumu ile ağrı, emosyonel durum ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmada herhangi bir hastalığı olmayan 20-40 yaş arası 100 sağlıklı ve gönüllü katılımcılar değerlendirilmiştir. Ağrı durumunu Görsel Ağrı Skalası (GAS) ile emosyonel durum Beck Depresyon Ölçeğiyle, vücut farkındalık durumu Vücut Farkındalık Anketi (VFA) ile ve yaşam kalitesi SF-36 anketi ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 36.88±10.45 yıldır ve GAS ortalama değeri 3.32±2.90, emosyonel durum ortalaması 8.54±7.77 ve VFA ortalama skoru 94.77±13.97 bulunmuştur. Vücut farkındalık durumu ile GAS skoru arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Vücut farkındalık durumu ile emosyonel durum arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur; ancak Beck Depresyon skorunun minimal düzey depresif belirtileri göstermesi sebebiyle ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0.264). Vücut farkındalık durumu ile yaşam kalitesi değerlendirmesi alt kategorilerinden enerji- bitkinlik düzeyi (p=0.001) ve genel sağlık düzeyi arasında (p=0.023) pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur.
SONUÇ: Çalışmanın sonuçları vücut farkındalığının yaşam kalitesini olumlu yönde etkilediğini göstermesi açısından önemlidir. Ağrı ve emosyonel durum vücut farkındalığını indirek olarak etkilemesi yönüyle de önem teşkil eden diğer konulardır.

Anahtar Kelimeler: Vücut Farkındalığı, Ağrı, Yaşam Kalitesi, Emosyonel Durum.

Arzu Erden, Filiz Altuğ, Uğur Cavlak. Investigation of relationship between body awareness, pain, emotional status and quality of life with healty people. South Clin Ist Euras. 2013; 24(3): 145-150

Corresponding Author: Filiz Altuğ, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale