ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The effects of ursodeoxycholic acid and glutamine on bacterial translocation, liver functions and hepatic histopathology in rats with obstructive jaundice [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2009; 20(1): 13-21

The effects of ursodeoxycholic acid and glutamine on bacterial translocation, liver functions and hepatic histopathology in rats with obstructive jaundice

Nejdet Bildik1, Ayhan Çevik1, Burak Kadıoğlu1, Hüseyin Ekinci1, Mehmet Altıntaş1, Gülay Dalkılıç1, Aylin Gül2, Mustafa Gülmen1
1Dr. Lütfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of General Surgery 2, Istanbul, Turkey
2Dr. Lütfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Pathology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: In this study, our aim was to investigate the effects of ursodeoxycholic acid and glutamine on bacterial translocation, hepatic histopathology and liver function tests in animal models with obstructive jaundice.
METHODS: Sixty female Wistar Albino rats weighing 200-280 g were used. Twenty rats were assigned to each of three groups. The experiment group developed icterus on the 3rd postoperative day, and 10 mg/kg/day ursodeoxycholic acid (Ursofalk®) and 4 ml/kg/day L-alanyl L-glutamine solution (Dipeptiven®) were added to their diet with orogastric intubation on the 4th postoperative day. Investigated parameters were AST, ALT, ALP, GGT, total (T) bilirubin, and direct (D) bilirubin. Mesenteric, cecum and blood samples were collected in order to determine bacterial translocation. For measurement of biochemical parameters, blood sample was obtained. For histological investigation, samples of liver tissue were obtained.
RESULTS: Our study demonstrated elevated levels of AST, ALT, GGT, ALP, and T and D bilirubin in rats with mechanical icterus. While the ursodeoxycholic acid and glutamine-administered group exhibited a significant decline in AST, ALT, GGT, ALP, and D bilirubin levels, there was no difference regarding T bilirubin levels.
CONCLUSION: We concluded that in the case of bacterial translocation and liver damage, preoperative and postoperative ursodeoxycholic acid and glutamine administration in patients with mechanical icterus may have positive effects on morbidity and mortality.

Keywords: Glutamine, mechanical icterus, ursodeoxycholic acid

Sıçanlarda oluşturulan deneysel mekanik ikter modelinde ursodeoksikolik asit ve glutaminin bakteriyel translokasyon, karaciğer fonksiyon testleri ve karaciğer histopatolojisine olan etkileri

Nejdet Bildik1, Ayhan Çevik1, Burak Kadıoğlu1, Hüseyin Ekinci1, Mehmet Altıntaş1, Gülay Dalkılıç1, Aylin Gül2, Mustafa Gülmen1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, obstrüktif sarılık oluşturulan hayvan modellerinde ursodeoksikolik asit ve glutaminin bakteriyel translokasyon, karaciğer histopatolojisi ve karaciğer fonksiyon testlerine olan etkilerinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Deney hayvanı olarak ağırlıkları 200-280 gr arasında değişen, Wistar Albino cinsi 60 adet dişi sıçan üzerinde çalışıldı. Her grupta 20 adet hayvan içeren üç grup oluşturuldu. Deney grubundaki hayvanlarda cerrahi işlem sonrası 3 gün içinde ikter gelişti. Dördüncü gün sıçanların diyetine 10 mg/kg/gün ursodeoksikolik asit (Ursofalk®) ve 4 ml/kg/gün L-alanil L-glutamin içeren solüsyon (Dipeptiven®) eklendi. Tüm sıçanlardan bakteriyel translokasyonu belirlemek üzere mezenter, çekum ve kan örnekleri alındı. Biyokimyasal parametreler için kan örneği alındı. Histopatolojik inceleme için karaciğerden örnekler alındı.
BULGULAR: Mekanik ikter oluşturduğumuz sıçanlarda AST, ALT, GGT, ALP, total bilirubin ve direkt bilirubin seviyelerinde artış olduğu belirlendi. Sıçanlarda hafif derecede yağlanma saptanırken ursodeoksikolik asit ve glutamin kullanılan gruptakilerde bu oranın azaldığı saptandı ve total bilirubin düzeyleri arasında fark saptanmadı.
SONUÇ: Sonuç olarak, mekanik ikterli hastalarda bakteriyel translokasyon ve karaciğerdeki hasarlanmada ursodeoksikolik asit ve glutaminin operasyon öncesi ve sonrası verilmesinin mekanik ikterli hastalardaki morbidite ve mortalite üzerinde önemli ölçüde olumlu etkileri olduğunu savunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Glutamin, mekanik ikter, ursodeoksikolik asit

Nejdet Bildik, Ayhan Çevik, Burak Kadıoğlu, Hüseyin Ekinci, Mehmet Altıntaş, Gülay Dalkılıç, Aylin Gül, Mustafa Gülmen. The effects of ursodeoxycholic acid and glutamine on bacterial translocation, liver functions and hepatic histopathology in rats with obstructive jaundice. South Clin Ist Euras. 2009; 20(1): 13-21

Corresponding Author: Nejdet Bildik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale