E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science İnfertilitenin Kadının Psikososyal Yapısı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi [SCIE]
SCIE. 2017; 28(3): 212-216 | DOI: 10.14744/scie.2017.83007

İnfertilitenin Kadının Psikososyal Yapısı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Ferhat Ekinci1, Bige Tuncel2, Arzu Uzuner3, Ali Doğukan Anğın4, Demet Merder Çoşkun5, Önder Sakin4, Muzaffer Seyhan Çıkman4, Engin Ersin Şimşek6
1Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa
2İliç Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Erzincan
3Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilimdalı, İstanbul
4Dr. Lütfi Kirdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Istanbul
5Gevaş Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Van
6Dr. Lütfi Kirdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, toplumumuzdaki infertil kadınlarda depresyon, anksiyete, yalnızlık ve sosyal desteğin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2012–Aralık 2012 tarihleri arasında hastanemiz infertilite kliniğine başvuran 140 hasta çalışmaya dâhil edildi. Tüm katılımcılar, Hamilton anksiyete, Beck depresyon, Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles Yalnızlık (UCLA) ve Algılanan Sosyal Destek Destekli Çok Boyutlu Ölçek (MSPSS) formlarını doldurdu.
BULGULAR: Depresyon skorlarının genel popülasyondan düşük olduğu tespit edildi. Anksiyete skorları popülasyona benzer oranlarda bulunmuştur. Yalnızlık ölçeği, evlilik yılının ve aylık gelirin artmasıyla azaldı (p<0.05, p<0.05). Sosyal destek, evli olanların sayısının artmasıyla artmıştır (p<0.05). Depresyon skalasına göre iki katılımcı ve kaygı ölçeğine göre dört katılımcı psikiyatri kliniğine sevk edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Finansal durumların, evlilik süresinin ve sosyal desteğin infertil hastalarda depresyon, anksiyete ve yalnızlık puanları üzerinde etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu hasta grubunda depresyon ve anksiyete arasında toplum geneline oranla bir fark olmadığı için, psikolojik destek ve tedavide yalnızca gerektiğinde yardım almanın uygun olduğuna inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresyon; infertilite; sosyal destek; yalnızlık.

An Evaluation of the Psychosocial Status of Infertile Women

Ferhat Ekinci1, Bige Tuncel2, Arzu Uzuner3, Ali Doğukan Anğın4, Demet Merder Çoşkun5, Önder Sakin4, Muzaffer Seyhan Çıkman4, Engin Ersin Şimşek6
1Department of Public Health Directory, Bursa, Turkey
2Department of Family Medicine, İliç State Hospital, Erzincan, Turkey
3Department of Family Medicine, Marmara University Pendik Training and Training Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Obstetrics and Gynecology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
5Department of Family Medicine, Gevaş State Hospital, Van, Turkey
6Department of Family Medicine, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate depression, anxiety, loneliness, and the effects of social support in infertile women in Turkey.
METHODS: A total of 140 patients who presented at the infertility clinic between June 2012 and December 2012 were included in the study. All of the participants completed the Hamilton Anxiety Rating Scale, the Beck Depression Inventory, the University of California Los Angeles Loneliness Scale, and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support.
RESULTS: The depression score of the infertile women was lower than that of the general population, and the anxiety score was found to be similar to that of the general population. The loneliness scale score decreased with additional years of marriage and greater monthly income (p<0.05; p<0.05). The social support score also increased with the length of marriage (p<0.05). Two patients were referred to the psychiatry clinic based on the results of the depression scale, and 4 participants were referred based on their anxiety scale scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Financial circumstances, duration of marriage, and social support influence depression, anxiety, and loneliness in infertile patients. Since there was no significant difference in the level of depression or anxiety in this group of patients, it was concluded that professional support and treatment are only necessary when appropriate.

Keywords: Anxiety, depression; infertility; loneliness; social support.

Ferhat Ekinci, Bige Tuncel, Arzu Uzuner, Ali Doğukan Anğın, Demet Merder Çoşkun, Önder Sakin, Muzaffer Seyhan Çıkman, Engin Ersin Şimşek. An Evaluation of the Psychosocial Status of Infertile Women. SCIE. 2017; 28(3): 212-216

Sorumlu Yazar: Ali Doğukan Anğın, Türkiye
LookUs & Online Makale