E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SCIE: ()

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Tiroglossal duktus kist ve fistül hastalarının tanısal ve cerrahi değerlenirmesi: Yedi yıllık deneyimimiz
Diagnostic and surgical evaluation of thyroglossal duct cyst and fistula patients: Seven year experience of our clinic
Melis Demirağ Evman, Hacer Baran, Hakan Avcı, Sedat Aydın
doi: 10.14744/scie.2018.97720  

2.
Cerrahi video içerikli platformlar ürologlar için kullanışlı ve yeterli mi?
Are the video surgery platforms useful and preferable for urologist?
Utku Can, Fehmi Narter
doi: 10.14744/scie.2018.51523  

3.
Subakromiyal Sıkışma Sendromu Tedavisinde Kinezyo Bantlama ve Ekstracorporeal Şok Dalgası Tedavisinin Kaşılaştırılması
Comparison Between Kinesio Taping And Extracorporeal Shockwave Therapy in Treatment of Subacromial Impingement Syndrome
Müge Kepekçi, Berna Ürkmez, Yaşar Keskin, Teoman Aydın
doi: 10.14744/scie.2018.72691  

4.
Sarkoidozda Endobronşiyal Ultrasonografinin Tanı Değeri ve Tanıyla İlişkili Faktörler
Diagnostic Value of Endobronchial Ultrasonography in Sarcoidosis and Factors Associated with Diagnosis
Önder Çetin, Benan Niku Çağlayan, Sevda Şener Cömert, Banu Musaffa Salepçi, Ferhan Karataş
doi: 10.14744/scie.2018.36025  

5.
Böbrek Nakli Olan Hastalarda Greft Fonksiyon Göstergesi Olarak Demir Parametreleri
Iron Parameters as a Graft Function Indicator in Renal Transplant Recipients
Yasemin Özgür, Murat Gücün, Seher Tanrıkulu, Zeynep Ece Demirbaş, Gamze Erkılınç, İzzet Titiz, Gülizar Şahin
doi: 10.14744/scie.2018.26928  

6.
Akut ve Perfore Apandisitlerde Laparoskopik Apendektomi: Karşılaştırmalı Analiz
Laparoscopic Appendectomy for Acute and Perforated Appendicitis: A Comparative Analysis
Mustafa C. Haksal, Nuri Okkabaz
doi: 10.14744/scie.2018.75537  

7.
Böbrek nakli alıcılarında malignite
Malignancy in renal transplant recipients
Ergün Parmaksız, Meral Meşe, Serkan Feyyaz Yalın, Ali Burak Haras, Okan Akyüz, Zerrin Bicik Bahçabaşı
doi: 10.14744/scie.2018.46330  

8.
Patolojik Meme Başı Akıntılı Hastaların Cerrahi Seçiminde Duktoskopinin Etkisi
The Effect of Ductoscopy in the Surgical Selection of Women with Pathological Nipple Discharge
Kenan Çetin
doi: 10.14744/scie.2018.96967  

9.
Pulmoner rehabilitasyona bağlı kazanımlar ilk ayda da devam eder mi?
Will the gains related to pulmonary rehabilitation continue in the first month after rehabilitation?
İpek Özmen, Elif Yıldırım, Meral Karakış, Rüya Aydın, Murat Öztürk
doi: 10.14744/scie.2018.25238  

10.
Çocuklarda anal fissürün epidemiyolojisi ve ilişkili olduğu hastalıklar
Anal fissure epidemiology and related diseases in children
Mustafa Yaşar Özdamar, Erkan Hirik
doi: 10.14744/scie.2018.84803  

11.
Amfizemi olan KOAH tanılı hastalar ev tipi noninvaziv mekanik ventilasyon cihazı kullanımı konusunda daha mı uyumsuz?
Are patients with COPD with emphysema more incompatible with home-use non-invasive mechanical ventilation?
Emine Aksoy, Birsen Ocaklı
doi: 10.14744/scie.2018.86648  

12.
İskemik inme hastalarında aspirin direnci
Aspirin resistance in patients with ischemic stroke
Anıl Bulut, Sultan Çağırıcı, Vildan Yayla, Murat Çabalar, Songül Şenadım
doi: 10.14744/scie.2018.40427  

13.
Spinal anestezide farklı boyutta enjektörlerin etkinlik ve yan etkilerinin karşılaştırılması.
Comparison of the efficiency and side effects of different size syringes in spinal anesthesia.
Fatih Doğu Geyik, Yücel Yüce, Kutlu Hakan Erkal, Banu Eler Çevik, Necati Çıtak
doi: 10.14744/scie.2018.10820  

14.
Yaşlılarda Kalsiyum+Vitamin D Tedavisine Uyum
Compliance Of Calcium+Vitamin D Treatment Among Elderly
Aylin Sarı
doi: 10.14744/scie.2018.68077  

15.
Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Diabetik Ayak Ülserleri Üzerinde Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Hyperbaric Oxygene Therapy On Diabetic Foot Ulcers
Ayşe Serra Özel, Lütfiye Nilsun Altunal, Zeynep Şule Çakar, Merve Çağlar Özer
doi: 10.14744/scie.2018.57070  

16.
Kliniğimizde Gastroözofageal Reflü Hastalığına Güncel Yaklaşımın Ve Uygulanan Anti-Reflü Cerrahisinin Sonuçlarının Değerlendirmesi
Our Approach to Gastroesophageal Reflux Disease and Surgical Treatment Results
Selçuk Kaya, Önder Altın
doi: 10.14744/scie.2018.75437  

17.
Romatoid Artrit ve Kollagen vasküler Hastalıklarda solunum sistemi semptomu varlığında inflamatuar belirteçler farklı mıdır.?
Rheumatoid Arthritis and Collagen Vascular In inflammatory disease symptoms, inflammatory markers are different in the presence of respiratory system symptoms
Armağan Fatma Hazar
doi: 10.14744/scie.2018.32932  

18.
Türk ve Mülteci Gebeler Arasındaki Toxoplasma gondii, Rubella ve Sitomegalovirus Seroprevalansı: Retrospektif Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Seroprevalence of Toxoplasma gondii, Rubella and Cytomegalovirus Among Pregnant Refugees and Turkish Women: A Retrospective Comparative Study
Lütfiye Nilsun Altunal, Ayşe Banu Esen, Gül Karagöz, Kadriye Kart Yaşar
doi: 10.14744/scie.2018.66375  

19.
İnguinal Hernisi olan 115 Hastanın Total Ekstraperitoneal (TEP) Fıtık Tamirinin Cerrahi Sonuçları
Surgical Results of Total Ekstraperitoneal (TEP) Hernia Repairs in 115 Inguinal Hernia Patients
Önder Altın, Selçuk Kaya
doi: 10.14744/scie.2018.19484  

20.
Matür Yenidoğanlarda Doğumdan Sonraki İlk 24 Saatte Göz İçi Basıncı ve Santral Korneal Kalınlık Değerlerinin Değişimi
The Changes in Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in The First 24 Hours of Life of Full-term Newborns
Dilber Çelik Yaprak, Işıl Kutlutürk Karagöz, Ahmet Elbay, Bilge Tanyeri Bayraktar, Gökhan Kılıç
doi: 10.14744/scie.2018.69885  

21.
Metastatik Kolorektal KanserTanılı Geriatrik Grupta Kemoterapinin Malnütrisyon Üzerine Etkisi
The Effect Of Chemotherapy On Malnutrition In Geriatric Group With Metastatic Colorectal Cancer
Esat Namal
doi: 10.14744/scie.2018.63625  

22.
Hastane ilişkili hiponatremi gelişimi öncesinde yatan hastalara uygulanan tedavilerin etkileri
The effect of treatments administered to hospitalized patients before development of Hospital Related Hyponatremia
Zeynep Ece Demirbaş, Gülizar Şahin, Kadir Kayataş, Mehmet Tepe, Yasemin Özgür, Seher Tanrıkulu, Refik Demirtunç
doi: 10.14744/scie.2018.30301  

23.
Gastrointestinal Cerrahi Geçirmiş Kritik Hastalarda Erken İntraabdominal Enfeksiyonun Tanısında C-Reaktif Protein ve Prokalsitoninin Rolü
The Role Of The C-Reactive Protein and Procalcitonin in The Early Diagnosis Of Intraabdominal Infection in Critical Patients With A History of Gastrointestinal Surgery
Mustafa Altınay, Surhan Çınar, Mustafa Akker, Hacer Şebnem Türk
doi: 10.14744/scie.2018.37029  

24.
İnatçı flank ağrısı olan gebelerde üreteral stent uygulanımı: Klinik deneyimlerimiz
Ureteral stent insertion in pregnants with intractable flank pain: A clinical experience
Utku Can, Murat Tuncer, Fehmi Narter, Kubilay Sabuncu, Kemal Sarıca
doi: 10.14744/scie.2018.26349  

25.
Küçük kesiden lentikül ekstraksiyonu ameliyatı sonrası erken dönemde görme keskinliği: Düşük orta miyopi ve yüksek miyopinin karşılaştırılması
Visual acuity after small incision lenticule extraction in the early postoperative period: Low myopia versus moderate to high myopia
Dilek Yaşa, Cem Kesim, Alper Ağca, Ceren Yeşilkaya, Yusuf Yıldırım, Burçin Kepez Yıldız, Ahmet Demirok
doi: 10.14744/scie.2018.69875  

OLGU SUNUMU
26.
Dizartri ve Üriner İnkontinans ile Gelen Akut Aort Disseksiyonu
Acute Aorta Dissection Associated With Dysarthria And Urinary İncontinence
Avni Uygar Seyhan, Erdal Yılmaz, Hatice Kübra Önder Karagöz, Münire Hande Gölgeli, Serdar Hekimsoy, Semih Korkut
doi: 10.14744/scie.2018.54765  

27.
Transplante Böbrekte Hemolitik Üremik Sendrom Gelişimi: Tifoid Ateş; Olgu Sunumu Nedeniyle Literatürün Gözden Geçirilmesi
Development Of Haemolytic Uremic Syndrome İn Renal Transplant Recipient: Typhoid Fever; A Case Report And Brief Summary Of The Literature.
Yasemin Özgür, Seher Tanrıkulu, Zeynep Ece Demirbaş, Yasemin Kaldırım, Murat Gücün, Gülizar Şahin
doi: 10.14744/scie.2018.19483  

28.
Dev Antrokoanal polip: Olgu sunumu
Giant Antrochoanal polyp: case report
Sedat Aydın, Doğan Çakan, Seva Öztürk, Kayhan Başak
doi: 10.14744/scie.2018.98698  

KLINIK VE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR
29.
Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranının Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Bell Paralizili Hastlarda Önemi
The Implication of Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Platelet to Lymphocyte Ratio between Diabetic and Non-Diabetic Bell’s Palsy Patients
Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı, Sedat Aydın
doi: 10.14744/scie.2018.85547  

30.
Acil Servisten Kulak Burun Boğaz Kliniğine Yönlendirilen Hastaların Profil Dağılımı
Distribution of Patient Profile Referred from Emergency Department to Otolaryngology Clinic
Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı, Sedat Aydın
doi: 10.14744/scie.2018.36449  

LookUs & Online Makale