E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Non-entübe İki Taraflı Uniportal Endoskopik Torakal Sempatektomi [SCIE]
SCIE. 2018; 29(1): 49-52 | DOI: 10.14744/scie.2018.02986

Non-entübe İki Taraflı Uniportal Endoskopik Torakal Sempatektomi

Ekin Ezgi Cesur1, Kadir Burak Özer1, Attila Özdemir1, Fatma Tuğba Özlü1, Fatih Doğu Geyik2, Recep Demirhan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bölgesel aşırı terleme, kişinin hayatını psikolojik ve fiziksel olarak etkileyen, kısıtlayan bir durum olup, düzeltilmesi için cerrahi yönteme başvurular gün geçtikçe artmaktadır. Sıklıkla yüz, eller, ayak tabanları ve veya aksiller bölgede terleme mevcuttur. Çalışmamızda non-entübe olarak gerçekleştirdiğimiz olgularımızın sonuçlarını paylaşmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya, Ocak 2016–Ocak 2017 tarihleri arasında kliniğimizde gerçekleştirmiş olduğumuz 35 non-entübe bilateral endoskopik torakal sempatektomi olgusu dahil edildi. Hastalara cerrahi işlem öncesi laringeal maske uygulandı.
BULGULAR: Hastaların operasyon süreleri, ameliyat sonrası ekspansiyon, ağrı ve komplikasyon durumları takibe alınarak kaydedildi. Ortalama 21±3 dakika olan süreye torakoskopi cihazının iki tarafta da bağlantı süresi dahil edilerek hesaplandı. Hiçbir hastada pnömotoraks gelişmedi. İşlem sonrası standart analjezi uygulanan hastalarda ağrı şikayeti olmadı. Tüm hastalar takip sonrası ameliyat sonrası birinci gün taburcu edildi. Takiplerinde iki hastada ayaklarda hafif kompansatuvar hiperhidrozis şikayeti gelişti fakat hastalarda operasyona ait memnuniyetsizlik oluşturmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Endoskopik bilateral torakal sempatektomi işlemi çeşitli merkezlerde ayrı seanslarda, çift lümenli entübasyon ile, iki port kesisi ile ve bazı merkezlerde toraks dreni ile sonlandırılan bir prosedür olarak bildirilmektedir. Gerek laringeal maske uygulaması, gerek tek port insizyonu, operasyon süresini kısaltan, çift lümenli entübasyon için işlem gereken ek süre ve eforun olmadığı, beraberinde entübasyona bağlı komplikasyonları engelleyen, işlem sonrası pnömotoraks riskini neredeyse ortadan kaldıran bir yöntem olarak kliniğimizde güvenle uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik torakal sempatektomi, non-entube VATS; primer hiperhidrozis; uniportal VATS.

Non-Intubated Bilateral Single Port Endoscopic Thoracic Sympathectomy

Ekin Ezgi Cesur1, Kadir Burak Özer1, Attila Özdemir1, Fatma Tuğba Özlü1, Fatih Doğu Geyik2, Recep Demirhan1
1Department of Thoracic Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Primary focal hyperhidrosis is excessive sweating required for body thermoregulation. The most commonly affected sites are the palms and axillae. It is a benign disease, but one which has physical, physiological, and social effects, especially for adults. The best treatment is a thoracic sympathectomy, which may be performed using different approaches. Thoracoscopy is generally performed with a 5-mm thoracoscope and double lumen intubation. The aim of this study was to report experience with this technique using laryngeal mask ventilation, which is less invasive and shortens the operative time.
METHODS: In all, 35 patients with palmar or axillar hyperhidrosis underwent a nonintubated endoscopic thoracic sympathectomy between January 2016 and August 2017. All of the patients were placed in a semi-Fowler position after the application of the laryngeal mask.
RESULTS: The operative time, the expansion of the lung as seen on a postoperative chest X-ray, and the postoperative pain score were recorded. The operative time was calculated from the first incision until the closure of the skin suture. The median length of the operation was 21±3 minutes. There were no complications seen in the first postoperative 24 hours and all of the patients were discharged after 1 day of hospitalization.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A nonintubated thoracoscopic sympathectomy procedure is a less invasive method that uses laryngeal mask, and which also reduces the operative time. As a result of bilateral ventilation, this procedure is highly effective at avoiding postoperative pneumothorax.

Keywords: Endoscopic thoracic sympathectomy, non-intubated video-assisted thoracoscopic surgery; primary hyperhidrosis; single-port video-assisted thoracoscopic surgery.

Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Attila Özdemir, Fatma Tuğba Özlü, Fatih Doğu Geyik, Recep Demirhan. Non-Intubated Bilateral Single Port Endoscopic Thoracic Sympathectomy. SCIE. 2018; 29(1): 49-52

Sorumlu Yazar: Ekin Ezgi Cesur, Türkiye
LookUs & Online Makale