E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Elli Beş Yaş Altı ve Üstü Yaş Gruplarında Akciğer Kanserlerinin Özellikleri Farklı Mıdır? [SCIE]
SCIE. 2017; 28(3): 168-174 | DOI: 10.14744/scie.2017.99608

Elli Beş Yaş Altı ve Üstü Yaş Gruplarında Akciğer Kanserlerinin Özellikleri Farklı Mıdır?

Coşkun Doğan, Nesrin Kıral, Ali Fidan, Elif Torun Parmaksız, Seda Beyhan Sağmen, Sevda Şener Cömert, Banu Salepçi
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı 55 yaş ve altında akciğer kanseri tanısı alan olguların sosyodemografik, klinik, radyolojik, histopatolojik ve sağ kalım özeliklerini araştırmak.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014–Aralık 2016 tarihleri arasında kliniğimizde akciğer kanseri tanısı alan olguların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Bu olgular 55 yaş ve altı ile 55 yaş üstü olmak üzere iki gruba ayrıldı. Olguların klinik, radyolojik, demografik bulguları, kanserlerin histopatolojik tipleri, kanser evreleri, tedavi öyküleri, sağ kalım verileri birbirleri ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 85’i (%26.3) 55 yaş ve altında, 238’i (%73.7) 55 yaşın üstünde toplam 323 olgu alınmıştır. Her iki gruptaki akciğer kanserlerinin evreleri, kanserlerin histopatolojik tipleri, sigara öyküleri, cinsiyet özellikleri, onkolojik ve cerrahi tedavi özellikleri ve sağ kalım özellikleri benzerdi (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akciğer kanserinde 55 yaş sınır seçildiğinde pek çok açıdan gruplar benzer bulunduğundan, 55 yaş altında ise beş yıllık alt gruplarda kanser olgu sayısında katlanarak artışlar olduğu için kanser için tarama yaş sınırı özellikle risk faktörü taşıyan olgularda 55 yaş altı gruplara da önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, genç yaş; yaş.

Do Characteristics of Lung Cancer Differ Between the Age Groups of Under and Over 55 Years of Age?

Coşkun Doğan, Nesrin Kıral, Ali Fidan, Elif Torun Parmaksız, Seda Beyhan Sağmen, Sevda Şener Cömert, Banu Salepçi
Department of Chest Diseases, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the sociodemographic, clinical, radiological, histopathological, and survival characteristics of lung cancer patients ≤55 years of age.
METHODS: The files of patients diagnosed in the clinic as lung cancer between January 2014 and December 2016 were retrospectively evaluated. These cases were divided into 2 groups: patients who were ≤55 years of age and patients >55 years of age. The clinical, radiological, and demographic findings; histopathological type and stage of cancer; treatment modalities used; and survival data were analyzed and compared.
RESULTS: A total of 323 cases, 85 (26.3%) of them aged ≤55 years and 238 (73.7%) aged >55 years, were included in the study. The stage and histopathological type of lung cancer, smoking history, gender, oncological and surgical treatment modalities used, and survival characteristics were similar in both groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Since the 2 groups of lung cancer patients formed on the basis of the age limit of 55 years were similar in many respects, and because the number of cancer cases increases in 5-year subgroups under the age of 55 years, screening for lung cancer may be recommended for those under 55 years, especially in cases with risk factors.

Keywords: Age, lung cancer; young age.

Coşkun Doğan, Nesrin Kıral, Ali Fidan, Elif Torun Parmaksız, Seda Beyhan Sağmen, Sevda Şener Cömert, Banu Salepçi. Do Characteristics of Lung Cancer Differ Between the Age Groups of Under and Over 55 Years of Age?. SCIE. 2017; 28(3): 168-174

Sorumlu Yazar: Coşkun Doğan, Türkiye
LookUs & Online Makale