E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Yaşlı Hastalarda İntertrokanterik Femur Kırklarının Parsiyel Kalça Protezi ve Proksimal Femoral Çivi İle Tedavi Sonuçları [SCIE]
SCIE. 2018; 29(2): 115-119 | DOI: 10.14744/scie.2018.76476

Yaşlı Hastalarda İntertrokanterik Femur Kırklarının Parsiyel Kalça Protezi ve Proksimal Femoral Çivi İle Tedavi Sonuçları

Özgür Korkmaz1, Yıldıray Genç2
1Medicalpark Pendik Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
2Or-Ahayim Özel Balat Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji

GİRİŞ ve AMAÇ: Geriatrik yaş grubunda intertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde kullanılacak implant ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Proksimal femoral çivi, kayan kalça çivileri ve bipolar kalça protezleri kullanılan tedavi yöntemleridir. Çalışmanın amacı sementsiz bipolar kalça protezi ve proksimal femoral çivi yapılan ileri yaş hastaların kan transfüsyon oranlarının, cerrahi sürelerin ve Harris Kalça Skorlama sistemi ile klinik sonuçlarının karşılaştırılması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2012–2016 tarihleri arasında sementsiz bipolar kalça protezi ve proksimal femoral çivi ile tedavi edilen 38 intertrokanterik
femur kırığı olan hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Yirmi hastaya sementiz bipolar kalça protezi yapıldı 18 hastaya proksimal
femoral çivi yapıldı. Bütün hastalar son kontrollerinde Harris Kalça Skorlama sistemi ile değerlendirildi. Kan transfüzyon miktarları ve cerrahi
süre belirlendi. Her iki grubun değerleri istatistiksel olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Ortalama Harris Kalça Skoru bipolar kalça protezi ile tedavi edilen grupta 81.4±10.5 proksimal femoral çivi ile tedavi edilen grupta
83.7±13 olarak bulundu. Bipolar kalça protezi yapılan grupta ortalama kan transfüzyonu 1.45±0.6 ünite, proksimal femoral çivi yapılan grupta
0.33±0.48 ünite olarak bulundu. Bipolar kalça protezi yapılan grupta ortalama cerrahi süre 95±23.1 dakika proksimal femoral çivi yapılan
grupta ise 61.8±7.3 dakika olarak belirlendi. Cerrahi süre ve kan transfüzyonları arasında istatistiksel anlamlı fark bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Proksimal femoral çivi ile tedavi süresi ve kan transfüzyonu ihtiyacı bipolar kalça protezine göre düşüktür. Bu sebeplerden dolayı
yaşlı hastalarda intertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde proksimal femoral çivi bipolar kalça protezinden daha iyi bir tedavi yöntemi
olduğu düşünülmüşür.

Anahtar Kelimeler: Bipolar kalça protezi, intertrokanterik femur kırığı; proksimal femoral çivi.

Treatment of Intertrochanteric Femur Fractures in the Elderly via Bipolar Hip Arthroplasty or Proximal Femoral Nail

Özgür Korkmaz1, Yıldıray Genç2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medicalpark Pendik Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Or-Ahayim Balat Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: There is a debate about the treatment of intertrochanteric femur fractures in the geriatric population. A proximal femoral nail (PFN), a sliding hip screw, and bipolar hip arthroplasty (BHA) are the most commonly used treatment modalities. The aim of this study was to compare the blood transfusion rate, duration of surgery, and clinical scores of elderly patients treated with cementless BHA and a PFN.
METHODS: A total of 38 patients with intertrochanteric femur fractures treated with cementless BHA or a PFN between 2012–2016 were evaluated. In all, 20 patients had surgical treatment with cementless BHA and 18 had surgical treatment with a PFN. All of the patients were evaluated with the Harris Hip Score (HHS) at the last control visit. Blood transfusion rates and the duration of surgery were recorded and the values of both groups were compared statistically.
RESULTS: The mean HHS was 81.4±10.5 for the BHA group and 83.7±13 for the PFN group. The mean blood transfusion volume was 1.45±0.6 units for the BHA group and 0.33±0.48 units for the group treated with a PFN. The mean duration of surgery for the BHA group was 95±23.1 minutes. In the PFN group, the mean duration of the surgery was 61.8±7.3 minutes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was a significant difference in the duration of surgery and the blood transfusion volume. The PFN procedure takes less time than BHA, and the blood transfusion volume is smaller. For these reasons, PFN seems to be a better option than BHA.

Keywords: Bipolar hip arthroplasty, intertrochanteric femur fracture; proximal femoral nail.

Özgür Korkmaz, Yıldıray Genç. Treatment of Intertrochanteric Femur Fractures in the Elderly via Bipolar Hip Arthroplasty or Proximal Femoral Nail. SCIE. 2018; 29(2): 115-119

Sorumlu Yazar: Özgür Korkmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale