E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Tiroid hastalıklarında postoperatif histopatolojik inceleme ile preoperatif testler arasındaki ilişki [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2009; 20(1): 29-36

Tiroid hastalıklarında postoperatif histopatolojik inceleme ile preoperatif testler arasındaki ilişki

Nejdet Bildik1, Mehmet Mustafa Altıntaş1, Erdoğan Aslan1, Ayhan Çevik1, Hüseyin Ekinci1, Gülay Dalkılıç1, Hande Altıntaş2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. KBB Hastalıkları Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Tiroid hastalıklarında başlıca tanı yöntemleri tiroid ultrasonografisi (USG), tiroid sintigrafisi ve ince iğne aspirasyon biyopsisidir (İİAB). Biz bu çalışmada, kliniğimizde tiroid hastalıkları nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastaların preoperatif tanı yöntemleri sonuçlarını, postoperatif histopatolojik inceleme sonuçları ile karşılaştırarak, preoperatif tanı yöntemlerinin etkinliğini kendi klinik deneyimlerimiz olarak sunmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Kliniğimizde 2006 - 2007 yılları arasında ameliyat edilen 125 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, preoperatif USG, sintigrafi, İİAB bulguları ile postoperatif histopatolojik inceleme sonuçları karşılaştırıldı.
BULGULAR: İİAB hastaların büyük kısmında (%88,8) benign iken, malign sitoloji oranımız %11,2 bulunmuştur. Ameliyat edilen hastalarda postoperatif histopatoloji sonuçları büyük oranda benign gelmiştir (%88, n=110). Malign patoloji oranımız %12 bulunmuştur.
SONUÇ: Preoperatif İİAB sonucu ile postoperatif histopatoloji sonucu arasında istatistiki olarak çok kuvvetli bir ilişki olduğu görülmüş olup, preoperatif dönemde hastaların büyük kısmında İİAB’nin yeterli bir tanı yöntemi olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Guatr, ince iğne aspirasyon biyopsisi, ultrasonografi

The relationship between postoperative histopathologic examination and preoperative diagnostic methods in thyroid diseases

Nejdet Bildik1, Mehmet Mustafa Altıntaş1, Erdoğan Aslan1, Ayhan Çevik1, Hüseyin Ekinci1, Gülay Dalkılıç1, Hande Altıntaş2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of General Surgery 2, Istanbul, Turkey
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of ENT 1, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The main diagnostic methods in thyroid diseases are thyroid ultrasound (US), thyroid scintigraphy and fine needle aspiration biopsy (FNAB). We aimed in this study to compare results of preoperative diagnostic methods and postoperative histopathologic examinations regarding the effectiveness of preoperative methods in patients operated for thyroid disease, based on our clinical experience.
METHODS: One hundred twenty-five patients who were operated in our clinic between 2006 and 2007 were retrospectively reviewed. Data collected for each patient included: age, gender and preoperative US, scintigraphy, and FNAB findings. Preoperative findings were compared with postoperative histopathologic examination results.
RESULTS: FNAB was benign in the majority of patients (88.8%), while our rate of malignant cytology was 11.2%. Postoperative histopathology results were largely benign (88% n=110), while the malignant pathology rate was 12% in patients who were operated.
CONCLUSION: A statistically significant relationship was determined between preoperative FNAB and postoperative histopathology results. Thus, we believe that FNAB would be a sufficient diagnostic method in the majority of patients in the preoperative period.

Keywords: Goiter, fine needle aspiration biopsy, ultrasound

Nejdet Bildik, Mehmet Mustafa Altıntaş, Erdoğan Aslan, Ayhan Çevik, Hüseyin Ekinci, Gülay Dalkılıç, Hande Altıntaş. The relationship between postoperative histopathologic examination and preoperative diagnostic methods in thyroid diseases. South Clin Ist Euras. 2009; 20(1): 29-36

Sorumlu Yazar: Mehmet Mustafa Altıntaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale