E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Minör Servikal Sitolojik Değişikliklerin Servikal Biyopsi Patoloji Sonuçlarıyla İlişkisinin HPV Alt Tipleri Dahilinde İncelenmesi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 371-375 | DOI: 10.14744/scie.2021.52207

Minör Servikal Sitolojik Değişikliklerin Servikal Biyopsi Patoloji Sonuçlarıyla İlişkisinin HPV Alt Tipleri Dahilinde İncelenmesi

Alper Kahraman1, Fırat Tülek2
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü
2Memorial Ataşehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Persistan human papillomavirus (HPV) enfeksiyonları serviks kanserinin başta gelen sebebidir. Günümüzde HPV DNA çalışmalarının da dahil edildiği tarama programları sayesinde serviks kanseri insidansında ciddi azalmalar görülmektedir. Ancak tarama programlarının daha da geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada minor servikal sitolojik anormallikler ile nihai servikal biyopsi sonuçlarının HPV alt tiplerine göre incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2011–2019 yılları arasında üçüncü basamak bir merkezde HPV DNA pozitifliği veya minor servikal bozukluklar nedeniyle servikal biyopsi alınan hastalar geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastalar saptanan HPV alttiplerine göre üç gruba ayrılmıştır. Birinci grupta HPV16/18 ile enfekte olan hastalar, ikinci grupta HPV16/18 dışında tek bir yüksek riskli HPV alttipi ile enfekte olan hastalar, üçüncü grupta HPV16/18 dışında birden fazla sayıda yüksek riskli HPV alttipi ile enfekte olunan hastalar alınmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Seçilen çalışma döneminde çalışma kriterlerini karşılayan 430 hasta olduğu saptanarak çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma grubunun ortalama yaşı 33.4±6.6, ortalama paritesi 2.1±1.1 olarak saptanmıştır. Birinci ve 3. gruplarda ≥CIN 2 servikal lezyon görülme oranlarının benzer olduğu ancak HPV16/18 dışında tek yüksek riskli HPV tipi ile enfekte olan hastalarda ≥CIN 2 lezyon görülme oranlarının anlamlı ölçüde daha düşük olduğu görülmüştür

TARTIŞMA ve SONUÇ: Servikal sitolojisinde minor değişiklikler olan hastalarda HPV16/18 dışında kalan yüksek riskli HPV tiplerinin eş zamanlı çoklu enfeksiyonu dikkatli inceleme gerektiren bir durum gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: ASC-US, human papilloma virus; LSIL; serviks kanseri taraması.

Analysis of the Association Between Minor Cervical Cytological Abnormalities and Consequent Pathology Results According to HPV Types

Alper Kahraman1, Fırat Tülek2
1Department of Obstetrics and Gynecology, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Memorial Ataşehir Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Human papillomavirus (HPV) infection is the leading cause of cervical cancer. Although screening programs involving cervical cytology and HPV DNA have greatly reduced the incidence of cervical cancer in the last decades, attempts to increase the accuracy of these programs are still ongoing. The objective of this study is to evaluate the association of cervical colposcopic biopsy pathology results in women with minor smear abnormalities in an HPV type-specific manner.
METHODS: Women who underwent a colposcopic cervical biopsy due to HPV DNA positivity or minor cervical cytological anomalies and tested positive for HPV DNA in a single tertiary center between 2011 and 2019 were retrospectively evaluated. Three groups were formed according to the detected HPV types. The first group consists of women infected with HPV 16 or 18, the second group consists of women infected with only one type of highrisk HPV other than HPV 16/18, and the third group includes patients infected with multiple types of high-risk HPV other than HPV 16/18.
RESULTS: Four hundred thirty patients met inclusion criteria within the selected period and were included in the study. The mean age of the population was 33.4±6.6 and the mean parity was 2.1±1.1. The prevalence of ≥CIN 2 lesions in the first and third group of patients were similar, however infection with a single type of high-risk HPV, except for HPV 16/18, was significantly lower in ≥CIN 2 lesions compared to the other two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Multiple type HPV infections in low grade cytology results even in the absence of HPV 16/18 seems to warrant a cautious approach.

Keywords: ASC-US, cervical cancer screening; human papillomavirus; LSIL.

Alper Kahraman, Fırat Tülek. Analysis of the Association Between Minor Cervical Cytological Abnormalities and Consequent Pathology Results According to HPV Types. South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 371-375

Sorumlu Yazar: Alper Kahraman, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale