ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of Resected Ampullary and Pancreatic Head Carcinomas: A Single-Center Experience [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 326-330 | DOI: 10.14744/scie.2022.95815

Comparison of Resected Ampullary and Pancreatic Head Carcinomas: A Single-Center Experience

Tuğba Başoğlu, Nazım Can Demircan, Rukiye Arıkan, Tuğba Akın Telli, Selver Işık, Alper Yaşar, Abdussamet Çelebi, Özlem Ercelep, Faysal Dane, Perran Fulden Yumuk
Department of Medical Oncology, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the differences between ampullary carcinomas and pancreatic head carcinomas and to contribute significantly to this issue, which has not been sufficiently addressed in the literature.
METHODS: The study was a retrospective descriptive study. The data of 125 patients with resected periampullary adenocarcinoma were retrospectively reviewed between July 2011 and July 2020. The patients were divided into two groups, ampullary and nonampullary carcinomas, and were compared in terms of clinical, demographic, and pathological aspects.
RESULTS: A total of 109 patients were included in the study with nonampullary carcinoma predominance (59.6% had nonampullary and 40.4% had ampullary). The most common admission complaint was jaundice. The median follow-up was 24 months (range: 1.4–80.4 months). Both median overall survival (OS) and median disease-free survival (DFS) were statistically significant longer in ampullary carcinomas compared with nonampullary carcinomas (OS: 74.5 months vs 16.9 months, 95% CI: 12.6–21.2, p<0.001; DFS: 21.6 months vs 8 months, 95% CI: 10.7–32.6, p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ampulla carcinomas are rare tumors with a better prognosis and longer survival than pancreatic head carcinomas. If it is evaluated in a different category from pancreatic tumors, it may be possible to receive less aggressive treatment and avoid unnecessary toxicity for selected patients. Further studies are needed.

Keywords: Adenocarcinoma, ampulla; jaundice; survival.

Rezeke Edilmiş Ampuller ve Pankreas Başı Karsinomlarının Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi

Tuğba Başoğlu, Nazım Can Demircan, Rukiye Arıkan, Tuğba Akın Telli, Selver Işık, Alper Yaşar, Abdussamet Çelebi, Özlem Ercelep, Faysal Dane, Perran Fulden Yumuk
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, ampulla karsinomları ile pankreas başı karsinomları arasındaki farkları araştırdık. Literatürde henüz yeterince ele alınmamış olan bu konuya katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2011 ile Temmuz 2020 arasında rezeke edilmiş periampuller adenokarsinomlu 125 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastalar ampuller ve ampüller olmayan karsinomlar olarak iki gruba ayrıldı ve klinik, demografik ve patolojik açıdan karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ampulla dışı kanserlerin çoğunlukta olduğu 109 hasta çalışmaya dahil edildi (%59.6’sı ampulla dışı ve %40.4’ü ampulla). En sık başvuru şikayeti sarılıktı. Ortanca takip süresi 24 aydı (aralık: 1.4 ay–80.4 ay). Ortanca genel sağkalım (GS) 30.6 aydı (%95 güven aralığı (GA): 24–37.1). Ortanca hastalıksız sağkalım (HS) 11.6 aydı (%95 GA: 8.9–14.4). Hem GS hem de HS ampulla tümörlerinde ampulla dışı tümörlere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde uzundu (p=<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ampulla karsinomları, pankreas başı karsinomlarına göre daha iyi prognozlu ve daha uzun sağkalıma sahip nadir tümörlerdir. Pankreas tümörlerinden farklı bir kategoride değerlendirilirse seçilmiş hastalarda daha az agresif tedavi almak ve gereksiz toksisiteden kaçınmak mümkün olabilir. Bu konuda daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Adenokanser, ampulla; sağkalım; sarılık.

Tuğba Başoğlu, Nazım Can Demircan, Rukiye Arıkan, Tuğba Akın Telli, Selver Işık, Alper Yaşar, Abdussamet Çelebi, Özlem Ercelep, Faysal Dane, Perran Fulden Yumuk. Comparison of Resected Ampullary and Pancreatic Head Carcinomas: A Single-Center Experience. South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 326-330

Corresponding Author: Tuğba Başoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale