ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Effect of Preoperative Biliary Stenting on Postoperative Complications in Patients Undergoing Pancreaticoduodenectomy [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 304-309 | DOI: 10.14744/scie.2021.59144

Effect of Preoperative Biliary Stenting on Postoperative Complications in Patients Undergoing Pancreaticoduodenectomy

Mehmet Velidedeoglu1, Ozan Akıncı2, Başar Can Turgut1, Yasemin Pekmezci1, Bilgul Mete3, Osman Şimşek1, Kaya Saribeyoglu1, Salih Pekmezci1
1Department of General Surgery, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Kartal Dr Lutfi Kirdar City Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Although preoperative biliary stenting (PBS) restores enterohepatic circulation during the preoperative period, its postoperative outcomes remain unclear. This study aimed to evaluate the effects of PBS on bacterial colonization in bile fluid and postoperative morbidity and mortality rate for pancreatic surgery.
METHODS: A total of 70 patients who underwent pancreaticoduodenectomy due to periampullary tumor between January 2016 and May 2020 were analyzed retrospectively. Patients were divided into PBS and non-PBS groups. Intraoperative and postoperative outcomes were compared between the two groups.
RESULTS: The rate of positive growth in bile culture was significantly higher in the PBS group (89.2%) compared with the non-PBS group (9.5%) (p<0.001). The rates of postoperative infectious complications were found to be 85.7% and 28.5% in PBS and non-PBS groups, respectively (p<0.001). In the PBS group, the rate of postoperative complications increased with the time interval between stenting and surgery (p=0.007). There were no significant differences in both groups in terms of length of hospital stay and postoperative mortality (p=0.186 and p=0.294, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Biliary stenting before pancreaticoduodenectomy increases the complications such as bacterial colonization in bile fluid, postoperative wound site infection, and intra-abdominal abscess. The prolonged time between PBS and surgery increases the rate of postoperative infectious complications.

Keywords: Bactibilia, pancreaticoduodenectomy; postoperative complications; preoperative biliary stenting.

Pankreatikoduodenektomi Yapılan Hastalarda Ameliyat Öncesi Bilyer Stentlemenin Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar Üzerine Etkisi

Mehmet Velidedeoglu1, Ozan Akıncı2, Başar Can Turgut1, Yasemin Pekmezci1, Bilgul Mete3, Osman Şimşek1, Kaya Saribeyoglu1, Salih Pekmezci1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Ameliyat öncesi bilyer stentleme (PBS) ameliyat öncesi dönemde enterohepatik sirkülasyonu onarmasına rağmen ameliyat sonrası sonuçları belirsiz kalmaktadır. Bu çalışma, pankreas cerrahisinde PBS’nin safra sıvısında bakteriyel kolonizasyon, ameliyat sonrası morbidite ve mortalite oranları üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Periampullar tümör endikasyonuyla Ocak 2016–Mayıs 2020 arasında pankreatikoduodenektomi yapılan toplam 70 hasta geriye dönük olarak analiz edildi. Hastalar PBS ve non-PBS olmak üzere iki gruba ayrıldı. İki grup arasında ameliyat sırasında ve sonrasında sonuçlar karşılaştırıldı.
BULGULAR: Safra kültüründe pozitif üreme oranı non-PBS grubuna (%9.5) kıyasla PBS grubunda (%89.2) anlamlı ölçüde daha yüksekti (p<0.001). Ameliyat sonrası enfeksiyöz komplikasyonların oranı PBS ve non-PBS gruplarında sırasıyla %85.7 ve %28.5 bulundu (p<0.001). PBS grubunda ameliyat sonrası komplikasyon oranı stentleme ile cerrahi arasındaki zaman aralığı ile orantılı artmaktaydı (p=0.007). İki grup arasında hastanede yatış süresi ve ameliyat sonrası mortalite açısından anlamlı bir farklılık yoktu (sırasıyla; p=0.186 ve p=0.294).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pankreatikoduodenektomi öncesi bilyer stentleme safra sıvısında bakteriyel kolonizasyon, ameliyat sonrası yara yeri enfeksiyonu ve intraabdominal apse gibi komplikasyonları arttırmaktadır. PBS ve cerrahi arası zamanın uzaması ameliyat sonrası enfeksiyöz komplikasyon oranını arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat öncesi bilyer stentleme, ameliyat sonrası komplikasyonlar; baktibilya; pankreatikoduodenektomi.

Mehmet Velidedeoglu, Ozan Akıncı, Başar Can Turgut, Yasemin Pekmezci, Bilgul Mete, Osman Şimşek, Kaya Saribeyoglu, Salih Pekmezci. Effect of Preoperative Biliary Stenting on Postoperative Complications in Patients Undergoing Pancreaticoduodenectomy. South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 304-309

Corresponding Author: Mehmet Velidedeoglu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale