ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Causes of Nondiabetic Nephropathy in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 27-31 | DOI: 10.14744/scie.2021.21704

Causes of Nondiabetic Nephropathy in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus

Meral Mese, Serap Yadıgar, Ergün Parmaksız
Department of Nephrology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the contribution of kidney biopsy performed with an appropriate indication to diagnosis and treatment in diabetic patients with nephropathy with a single-center experience.
METHODS: In our study, 32 patients with type 2 diabetes who underwent kidney biopsy in our hospital between 2012 and 2019 were included. Kidney biopsy indications were determined as patients with diabetes without diabetic retinopathy and with proteinuria above 1 g/day.
RESULTS: Diabetic nephropathy (DN) and nondiabetic nephropathy (NDN)were diagnosed with renal biopsy. In 14 of 32 patients, NDN was reported in histopathological evaluation. Membranous nephropathy was detected in 4 of these patients, focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) in other 4 patients, light chain disease in 2 patients, IgA nephropathy in 2 patients, minimal change nephropathy in 1 patient, and finally AA amyloid in 1 patient. Nondiabetic renal disease superimposed on DN (DN + interstitial nephritis and DN + FSGS) was observed in two patients. In 16 diabetic patients, DN was detected by renal biopsy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that for diabetic patients, it may be important to distinguish nondiabetic kidney disease from diabetic kidney nephropathy, to choose proper treatment methods and determine kidney prognosis.

Keywords: Diabetes mellitus, nephropathy; proteinüria.

Tip 2 Diyabet Mellituslu Hastalarda Non Diyabetik Nefropati Nedenleri

Meral Mese, Serap Yadıgar, Ergün Parmaksız
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Nefroloji Bölümü, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı nefropatili diyabetik hastalarda uygun endikasyonla yapılan böbrek biyopsisinin tanı ve tedaviye katkısını tek merkez deneyimi ile değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 2012–2019 yılları arasında hastanemizde böbrek biyopsisi yapılan 32 tip 2 diyabet hastası dahil edildi. Böbrek biyopsisi endikasyonları diyabetik retinopatisi olmayan diyabetli ve proteinürisi 1 g/gün’ün üzerinde olan hastalar olarak belirlendi.
BULGULAR: Diyabetik ve diyabetik olmayan nefropati tanısı böbrek biyopsisi ile konuldu. Histopatolojik değerlendirmede 32 hastanın 14’ünde NDN rapor edildi. Bu hastaların dördünde membranöz nefropati, diğer dört hastada fokal segmental glomerüloskleroz (FSGS), iki hastada hafif zincir hastalığı, iki hastada IgA nefropatisi, diğer hastada minimal değişiklik nefropatisi ve son olarak bir hastada AA amiloid saptandı. DN üzerine bindirilmiş görülen NDRD (DN + interstisyel nefrit ve DN + FSGS) iki hastada gözlendi. On altı diyabetik hastada böbrek biyopsisi ile diyabetik nefropati tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyabetik hastalarda diyabetik olmayan böbrek hastalığını diyabetik böbrek nefropatisinden ayırt etmenin, uygun tedavi yöntemlerini seçmenin ve böbrek prognozunu belirlemenin önemli olabileceğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Diyabet mellitus, nefropati; proteinüri.

Meral Mese, Serap Yadıgar, Ergün Parmaksız. Causes of Nondiabetic Nephropathy in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 27-31

Corresponding Author: Meral Mese, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale