ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Pathogenesis of Imaging in COVID-19 (Narrative Review) [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 92-97 | DOI: 10.14744/scie.2021.97658

Pathogenesis of Imaging in COVID-19 (Narrative Review)

Mustafa Törehan Aslan1, Öner Özdemir2
1Department of Pediatrics, Division of Neonatology, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Division of Allergy and Immunology, Sakarya University Faculty of Medicine Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey

The novel coronavirus disease (COVID-19), which was accepted as a pandemic by the World Health Organization (WHO) in 2020, has affected millions of people all over the world and caused deaths. Examining the pathophysiology of radiological lesions is perhaps the key in understanding this endless disease for which early diagnosis is crucial due to its high contagiousness. Considering that individuals with mild or even asymptomatic COVID-19 can significantly increase the transmission in the society, early diagnosis is crucial in the fight against the pandemic. Although RT-PCR is the first method of choice for diagnosis, when the studies are reviewed, imaging methods that provide faster results in diagnosis come to the fore, especially in clinically severe cases, since RT-PCR and lung imaging do not have a clear advantage over each other and even they help in diagnosis. At this point, understanding the pathogenesis of these pathological formations detected on imaging may play a key role in this broad disease. In this article, the background pathophysiology of radiological imaging, which is important to us, clinicians, has been discussed in the light of the current Iiterature review.

Keywords: Computerized tomography, COVID-19, lung ultrasonography; magnetic resonance imaging; pathogenesis; positron emission tomography; radiology; X-ray.

COVID-19'da Görüntülemenin Patogenezi (derleme)

Mustafa Törehan Aslan1, Öner Özdemir2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi Ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı

2020 yılında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak kabul edilen yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) tüm dünyada milyonlarca insanı etkilemiş ve ölümlere neden olmuştur. Radyolojik lezyonların patofizyolojisini incelemek, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle erken teşhisin çok önemli olduğu bu uçsuz bucaksız hastalığı anlamak için belki de anahtar rol oynamaktadır. Hafif ve hatta asemptomatik COVID-19’lu bireylerin toplumdaki bulaşmayı önemli ölçüde artırabileceği düşünüldüğünde, pandemiyle mücadelede erken tanı konulabilmesi oldukça önemlidir. Tanıda ilk tercih edilen yöntem RT-PCR olmasına rağmen, çalışmalar gözden geçirildiğinde RT-PCR ve akciğer görüntülemesinin birbirlerine karşı net bir avantajı olmamakla birlikte teşhise yardımcı olmaktadırlar. Özellikle klinik olarak ağır vakalarda tanıda daha hızlı sonuç veren görüntüleme yöntemleri ön plana çıkmaktadır. Bu noktada, görüntülemede tespit edilen bu patolojik oluşumların patogenezini anlamak, belki de uçsuz bucaksız bu hastalıkta kilit rol oynayacaktır. Bu yazıda biz klinisyenler için önemli olan radyolojik görüntülemenin arka planındaki patofizyolojisi güncel literatür incelemesi ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer ultrasonografisi, bilgisayarlı tomografi, COVID-19; manyetik rezonans görüntüleme; patogenez; pozitron emisyon tomografi; radyoloji; X-ışını.

Mustafa Törehan Aslan, Öner Özdemir. Pathogenesis of Imaging in COVID-19 (Narrative Review). South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 92-97

Corresponding Author: Öner Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale