ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Are Our Surgical Indications Accurate for Gallbladder Polyps? [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 36-39 | DOI: 10.14744/scie.2020.77045

Are Our Surgical Indications Accurate for Gallbladder Polyps?

Ecem Memişoğlu, Murat Alkan, Ahmet Başkent
Department of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The gallbladder polyp (GBP)s are mostly known as non-neoplastic lesions and have malignancy potential, which is an essential factor in the follow-up and treatment of the patient. This study aimed to evaluate the indications for surgery and compare the radiological and pathological findings of patients who were operated with the pre-diagnosis of GBP.
METHODS: The demographic and clinical data, histopathological features, interventions and complication rate of the patients who underwent surgery for GBP between January 2015 and June 2020 in our clinic were retrospectively evaluated in this study.
RESULTS: Cholecystectomy was performed in 93 patients with a diagnosis of GBP. Multiple GBPs were observed in 44 (47.3%) patients on radiological imaging, and the mean diameter of the polyps was 6 mm. Polyps were found in 33 (35.5%) of the 93 patients in histopathological examination. Cholesterolosis was detected in 29 (31.2%) of the patients, cholelithiasis in 22 (23.6%) patients, and no abnormality was found in 16 (17.2%) patients. While cholesterolosis and cholelithiasis were seen together in 11 (11.8%) patients, cholelithiasis and GBP were detected in only one patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Clinical examination and imaging findings, such as the size, appearance and the number of polyps, have a critical role in the indication of surgery for patients with GBPs. The risk factors and the clinical findings of the patients should be considered together for an accurate surgery decision.

Keywords: Gallbladder polyp, radiological findings; surgery.

Safra Kesesi Poliplerinde Ameliyat Endikasyonlarımız Doğru mu?

Ecem Memişoğlu, Murat Alkan, Ahmet Başkent
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çoğunlukla non-neoplastik lezyonlar olan safra kesesi poliplerinin malignite potansiyeli taşıması, safra kesesi polibi olan hastanın takip ve tedavi kararında önemli bir unsurdur. Bu çalışmada safra kesesi polibi ön tanısı ile ameliyat edilen hastaların ameliyat endikasyonlarının değerlendirilmesi, radyolojik ve patolojik bulgularının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2015–Haziran 2020 tarihleri arasında safra kesesi polibi tanısı ile tedavisi yapılan hastaların demografik ve klinik verileri, histopatolojik özellikler, yapılan girişimler ve komplikasyonları geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Safra kesesi polibi tanısı ile toplam 93 hastaya kolesistektomi yapıldı. Radyolojik görüntülemede 44 (%47.3) hastada multipl safra kesesi polibi saptandı ve poliplerin ortalama çapı 6 mm idi. Histopatolojik incelemede 93 hastanın 33’ünde (%35.5) polip saptandı. Hastaların 29’unda (%31.2) kolesterolozis, 22’sinde (%23.6) kolelityazis saptandı ve 16 (%17.2) hastada anormali saptanmadı. Kolesterolozis ve kolelityazis 11 (%11.8) hastada birlikte görülürken bir hastada kolelityazis ve safra kesesi polibi saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Klinik muayene ile poliplerin boyutu, görünümü ve sayısı gibi radyolojik bulgular safra kesesi poliplerinin ameliyat endikasyonunda belirleyici rol oynamaktadır. Hastanın risk faktörleri ve klinik bulgular dikkatli değerlendirilerek ameliyat için doğru karar verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, radyolojik bulgu; safra kesesi polibi.

Ecem Memişoğlu, Murat Alkan, Ahmet Başkent. Are Our Surgical Indications Accurate for Gallbladder Polyps?. South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 36-39

Corresponding Author: Ecem Memişoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale