ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Effect of Single-Segment Unilateral Laminectomy and Facetectomy On Sheep Lumbar Spine Stability: An In Vitro Biomechanical Study [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 75-80 | DOI: 10.14744/scie.2021.60024

The Effect of Single-Segment Unilateral Laminectomy and Facetectomy On Sheep Lumbar Spine Stability: An In Vitro Biomechanical Study

Ali Şahin1, Esra Demirel2, Soner Ozcan2
1Department of Orthopedics and ABSTRACT Traumatology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: Decompressive spinal procedures (laminectomy, facetectomy) are performed to treat many pathologies including disk hernia, infection, tumor, and trauma. Knowing the level of instability under physiological loading can help the surgeon decide whether additional spinal fusion is required. Therefore, in this study, the biomechanical effects of unilateral and single-segment laminectomy and facetectomy on lumbar spine stability were investigated and we aimed to answer the question of whether these procedures cause lumbar spine instability.
METHODS: For this study, 72 lumbar spines containing L1-L7 vertebrae were obtained from 3-4 years old female Merino sheep. The spines were classified as the control group, the unilateral single segment laminectomy group, and the unilateral single segment laminectomy + facetectomy group, and followed by biomechanical testing for compression, flexion, extension, and axial rotation. The statistical analyses were performed using IBM SPSS 21.0 (IBM Corp. Released 2012. Armonk) program. The statistical significance level was considered as p<0.05.
RESULTS: There was no statistically significant difference in the measurement values except for the maximum torque of rotation between the groups (p>0.05). The rotation maximum torque values were different in at least one group from at least one of the other groups (p=0.031). The paired comparisons showed a significant difference in rotation maximum torque values only between the control group and the facetectomy group (p=0.048).
DISCUSSION AND CONCLUSION: When the unilateral single segment laminectomy is combined with facetectomy, instability may occur in the lumbar vertebra against axial rotational forces.

Keywords: Biomechanical study, facetectomy; laminectomy; lumbar spine; spinal instability.

Tek segment unilateral laminektomi ve fasetektominin koyun lomber omurgasında stabiliteye etkisi: in vitro biyomekanik çalışma

Ali Şahin1, Esra Demirel2, Soner Ozcan2
1Ankara Şehir Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Omurganın dekompresif prosedürleri (laminektomi, fasetektomi) disk hernisi, enfeksiyon, tümör ve travma dahil olmak üzere birçok patoloji için gerçekleştirilir. Fizyolojik yükleme altındaki instabilite düzeyini bilmek, cerrahın ek spinal füzyonun gerekli olup olmadığına karar vermesine yardımcı olabilir. Bu nedenle bu çalışmada unilateral ve tek segment laminektomi ve fasetektominin lomber omurga stabilitesine biyomekanik etkileri araştırıldı ve bu prosedürler lomber omurga instabilitesine neden olur mu sorusuna cevap vermeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma için Merinos cinsi 3–4 yaşında dişi koyun lomber omurgalarından L1-L7 vertebraları içerecek şekilde 72 adet elde edildi. Kontrol grubu, unilateral tek segment laminektomi grubu ve unilateral tek segment laminektomi+fasetektomi şeklinde gruplandırılan vertebralar kompresyon, fleksiyon, ekstansiyon ve eksenel rotasyon açısından biyomekanik teste tabi tutuldu. İstatistiksel analizler IBM SPSS 21.0 (IBM Corp. Released 2012. Armonk) programı ile yapıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.
BULGULAR: Rotasyon maksimum tork dışında diğer ölçümlerde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark yoktur (p>0.05) Rotasyon maksimum tork değerleri en az bir grupta diğer grupların en az birinden farklıdır (p=0.031). Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda; yalnızca kontrol ile fasetektomi grubu arasında Rotasyon maksimum tork değerleri açısından anlamlı düzeyde fark belirlenmiştir (p=0.048).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tek taraflı ve tek segment laminektomiye fasetektomi eklenmesiyle eksenel rotasyon kuvvetlerine karşı lomber vertebrada bir instabilite oluşabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Biomekanik çalışma, fasetektomi; laminektomi; lomber vertebra; spinal instabilite.

Ali Şahin, Esra Demirel, Soner Ozcan. The Effect of Single-Segment Unilateral Laminectomy and Facetectomy On Sheep Lumbar Spine Stability: An In Vitro Biomechanical Study. South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 75-80

Corresponding Author: Ali Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale