ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Evaluation of Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Mumps, Measles and Chickenpox Seroprevalence in Healthcare Workers [SCIE]
SCIE. 2020; 31(3): 243-250 | DOI: 10.14744/scie.2020.39206

Evaluation of Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Mumps, Measles and Chickenpox Seroprevalence in Healthcare Workers

Serkan Elarslan1, Özlem Güdük2, Yaşar Sertbaş2
1Department of Internal Medicine, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Public Hospitals Services-2, Istanbul Provincial Health Directorate, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the seroprevalence of Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Mumps, Measles and Chickenpox for all staff and trainee students working under SBU Fatih Sultan Mehmet EAH in 2018.
METHODS: A total of 1674 medical staff and trainee students' serum samples were screened retrospectively for Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Mumps, Measles and Chickenpox. The findings were analyzed by using IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Turkey) program. Descriptive statistical methods, Chi Square and Fisher Freeman Halton tests were used in order to analyze of the data.
RESULTS: A total of 1674 people, 636 (38%) males and 1038 (62%) females were included in the study. Of these, 502 (30%) were internships in the health school. When examined in terms of total staff; AntiHBs (86%), Mumps IgG (97%), Measles IgG (94%) and VZV IgG (97%) were found to be highly positive. There were no health workers who were positive for anti HIV and measles IgM. There were 4 anti-HCV positive, 2 mumps IgM positive and 1 VZV IgM positive people.

DISCUSSION AND CONCLUSION: It is important to take preventive measures against vaccination preventable diseases and immunization of the personnel working in hospitals. The results obtained in our study were found to be consistent with similar studies conducted in our country.

Keywords: Health care workers, hospital; seroprevalence; vaccine preventable diseases.

Sağlık Çalışanlarında Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, HIV, Kabakulak, Kızamık ve Suçiçeği Seroprevalansının Değerlendirilmesi

Serkan Elarslan1, Özlem Güdük2, Yaşar Sertbaş2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2İstanbul İli Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde görev yapan tüm personel ve stajyer öğrencilerin 2018 yılına ait Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, HIV, Kabakulak, Kızamık ve Suçiçeği seroprevalansının incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 1674 sağlık personeli ve stajyer öğrenciye ait serum örneğinde Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, HIV, Kabakulak, Kızamık ve Suçiçeği hastalıklarına ait yapılan testler retrospektif olarak tarandı. Elde edilen bulgular IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanılarak analiz edildi. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel metodlar, ki-kare testi ve Fisher Freeman Halton testleri uygulandı.
BULGULAR: Araştırmada 16-64 yaş aralığında, 636’sı (%38) erkek ve 1038’i (%62) kadın olmak üzere toplam 1674 kişi çalışma kapsamına alınmıştır. Bu kişilerden 502’si (%30) hastanede staj yapan sağlık okulu öğrencileridir. Toplam personel açısından incelendiğinde; AntiHBs (%86), Kabakulak IgG (%97), Kızamık IgG (%94) ve VZV IgG (%97) yüksek oranda pozitif olduğu görülmüştür. Anti HIV ve Kızamık IgM pozitif olan hiçbir sağlık çalışanına rastlanmamıştır. AntiHCV pozitif olan 4 kişi, Kabakulak IgM pozitif olan 2 kişi ve VZV IgM pozitif olan 1 kişi olduğu tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastanelerde çalışan personelin bulaş sonucunda oluşabilecek hastalıklara karşı koruyucu önlemlerin alınması ve bağışıklama çalışmaları yapılmalıdır. Çalışmamızdan elde edilen sonuçların ülkemizde yapılan benzer çalışmalar ile uyumlu olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Aşı ile önlenebilen hastalıklar, hastane; sağlık çalışanları; seroprevalans.

Serkan Elarslan, Özlem Güdük, Yaşar Sertbaş. Evaluation of Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Mumps, Measles and Chickenpox Seroprevalence in Healthcare Workers. SCIE. 2020; 31(3): 243-250

Corresponding Author: Serkan Elarslan, Türkiye
LookUs & Online Makale