ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Five-Year Outcomes of Subthreshold Yellow Micropulse Laser Treatment in Chronic Central Serous Chorioretinopathy: Could it be Any Marker of Response to Treatment? [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 304-310 | DOI: 10.14744/scie.2021.24392

Five-Year Outcomes of Subthreshold Yellow Micropulse Laser Treatment in Chronic Central Serous Chorioretinopathy: Could it be Any Marker of Response to Treatment?

Hatice Selen Sönmez Kanar1, Aysu Arsan1, Aysegul Penbe1, Ayse Sonmez2, Yelda Ozkurt2
1Department of Ophthalmology, Health Science University, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Ophthalmology, Health Science University, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the study was to assess the results of 577 nm subthreshold yellow micropulse laser treatment (SYMLT) in patients with chronic central serous chorioretinopathy (CSC) with a five-year follow-up. We also evaluated the effect of baseline characteristics on relapse and the SYMLT treatment responses.
METHODS: A total of 81 eyes of 72 patients with chronic CSC were followed for at least 5 years. Patients were treated with 577-nm SMYLT in multiple sessions at a 5% duty cycle. Best-corrected visual acuity (BCVA), central macular thickness (CMT), central macular volume (CMV), total macular volume (TMV) and subfoveal choroidal thickness (SFCT) were measured by spectral-domain optical coherence tomography (SD-OCT). Other basic SDOCT parameters were recorded.
RESULTS: The mean BCVA improved from 0.46±0.25 Log MAR to 0.11±0.22 Log MAR and the mean CMT decreased from 404.60±72.46 μm to 243.50±24.97 μm at last visit (p<0.001). At the last visit, 70 eyes (86.4%) had complete subretinal fluid (SRF) resorption with SYMLT sessions, and 11 eyes (13.6%) had residual SRF. While recurrence was not observed in sixty-eight (83.9%) patients within five years, it was observed in 13 (16.1%). In multivariate analyses, there was a statistically significant correlation between recurrence and SFCT≥ 416.00 μm (p<0.001) and baseline SFCT≥ 474.00 μm and baseline BCVA were significantly correlated with non-response to SYMLT (p=0.025 and p=0.040, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: SYMLT has been found to be a safe and effective in long-term follow-up. Clinical characteristics and some SD-OCT parameters might be predictors of treatment response to SYMLT and its recurrence.

Keywords: Central serous chorioretinopathy, spectral-domain optical coherence tomography; subfoveal choroidal thickness; subthreshold yellow micropulse laserIntroduction.

Kronik Santral Seröz Koryoretinopatinin Eşik Altı Sarı Mikropulse Lazer Tedavisi Beş Yıllık Sonuçları: Tedaviye Cevapta Belirteçler Olabilir mi?

Hatice Selen Sönmez Kanar1, Aysu Arsan1, Aysegul Penbe1, Ayse Sonmez2, Yelda Ozkurt2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, kronik santral seröz koryoretinopatili (SSKR) hastaların 577 nm eşik altı sarı mikropuls lazer tedavisi (ESMLT) sonuçlarını beş yıllık takip ile değerlendirmektir. Ayrıca, başlangıç klinik özelliklerinin nüks ve ESMLT tedavi yanıtları üzerindeki etkisini değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kronik SSKR’li 72 hastanın 81 gözü en az beş yıl takip edildi. Hastalar 577-nm ESMLT tedavi edildi. En iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), santral maküla kalınlığı (SMK), merkezi maküla hacmi (MMH), toplam maküla hacmi (TMH) ve subfoveal koroid kalınlığı (SFKK) spektral domain optik koherens tomografi (SD-OKT) ile ölçüldü.
BULGULAR: Ortalama EİDGK 0.46±0.25 Log MAR’dan 0.11±0.22 Log MAR’a yükseldi ve ortalama SMK 404.60±72.46 μm’den 243.50±24.97 μm’ye düştü (p<0.001). Son vizitte 70 gözde (%86.4) ESMLT seansları ile tam subretinal sıvı (SRS) rezorpsiyonu ve 11 gözde (%13.6) rezidüel SRS vardı. Beş yıl takipte 68 gözde (%83.9) nüks görülmezken, 13’ünde (%16.1) nüks görüldü. Çok değişkenli analizlerde, nüks ile SFCT≥ 416.00 μm (p<0.001) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon vardı ve başlangıç SFCT≥ 474.00 μm ve başlangıç EİDGK ile ESMLT’ye yanıt vermeme ile anlamlı korelasyon saptandı (sırasıyla p=0.025 ve p=0.040).
TARTIŞMA ve SONUÇ: ESMLT’nin uzun süreli izlemde güvenli ve etkili olduğu bulunmuştur. Klinik özellikler ve bazı SD-OKT parametreleri, ESMLT’ye verilen tedavi yanıtının ve nüksün belirleyicileri olabilir.

Anahtar Kelimeler: Eşik altı sarı mikropulse lazer, kronik santral seröz koryoretinopati; spektral domain optik koherans tomografi; subfoveal koroidal kalınlık.

Hatice Selen Sönmez Kanar, Aysu Arsan, Aysegul Penbe, Ayse Sonmez, Yelda Ozkurt. Five-Year Outcomes of Subthreshold Yellow Micropulse Laser Treatment in Chronic Central Serous Chorioretinopathy: Could it be Any Marker of Response to Treatment?. South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 304-310

Corresponding Author: Hatice Selen Sönmez Kanar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale