E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Tıbbi Nedenlerle Ameliyat Edilemeyen Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Stereotaktik Radyoterapi Tedavi Sonuçları [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 39-42 | DOI: 10.14744/scie.2016.64624

Tıbbi Nedenlerle Ameliyat Edilemeyen Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Stereotaktik Radyoterapi Tedavi Sonuçları

Cengiz Gemici
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tıbbi nedenlerle ameliyat edilemeyen erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda stereotaktik ablatif vücut radyoterapisinin (SABR) lokal kontrol ve genel sağ kalım üzerindeki etkisi araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2009–2015 yılları arasında CyberKnife robotik radyoterapi cihazı ile stereotaktik ablatif radyoterapi uygulanan, tıbbi nedenlerle ameliyat edilemeyen küçük hücreli dışı akciğer kanserli 35 hasta (6 erkek [%17], 29 kadın [%83]) geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların medyan yaşı 69 (55–83) idi. Olguların ECOG performans skoru 24 (%67) hastada 1, 11 (%33) hastada 2 olarak saptandı. Tümör hastaların 19’unda cT1 (%54), 16’sında cT2 (%46) olarak evrelendi. Tümör hastaların altısında santral (%17), 29’unda periferik yerleşimliydi (%83). Ortalama planlama hedef volümü (PTV) 124.1 mm³ (14.5–233.7 mm³) olarak bulundu. Tedavi sırasında tümör takip sistemi olarak hastaların 31’inde (%88) X-Sight lung, üçünde (%9) altın işaretleyiciler, birinde (%3) X-Sight spine tekniği kullanıldı. Hastaların 33’üne (%94), 3 fraksiyonda, ikisine (%6) 5 fraksiyonda, %81’lik izodoz hattına (%70–92) ortalama 43 Gy radyoterapi uygulandı (30–60 Gy).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ortalama 21 aylık takip süresinde (dağılım, 2–51 ay) iki hastada lokal nüks (%5) gelişmiştir. İki yıllık lokal kontrol oranı %93.4’tür, genel sağ kalım oranı %45, ortalama sağ kalım süresi 21.4 ay olarak saptanmıştır. İki hastada grade 3 toksisite saptanmış olup grade 4–5 toksisite gözlenmemiştir. Genel sağ kalım ve lokal kontrol üzerine yaş, performans durumu, T evresi, PTV volümü, radyasyon dozunun etkisi araştırılmış ancak anlamlılık saptanmamıştır. Erken evre tıbbi nedenlerle ameliyat edilemeyen küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarımızda stereotaktik ablatif vücut radyoterapisi ile yüksek lokal kontrol oranları sağlanmış ve bu tedavi güvenle uygulanabilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erken evre akciğer kanseri, küçük hücre dışı akciğer kanseri, stereotaktik radyoterapi.

Results of Treatment with Stereotactic Radiotherapy in Patients with Early-Stage Medically Inoperable Non-Small Cell Lung Cancer

Cengiz Gemici
Department of Radiation Oncology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to determine local control and overall survival of patients with medically inoperable early-stage non-small cell lung cancer treated with stereotactic ablative radiotherapy.
METHODS: A total of 35 patients [6 (17%) females and 29 (83%) males] with medically inoperable early-stage non-small cell lung cancer and who were treated with stereotactic ablative body radiotherapy by a CyberKnife robotic radiotherapy machine between 2009 and 2015 were evaluated retrospectively.
RESULTS: The median age of patients was 69 (55–83) years. The ECOG performance score of 24 (67%) and 11 (33%) patients were 1 and 2, respectively. Tumor was staged as cT1 in 19 (54%) patients and cT2 in 16 (46%) patients. Tumor was centrally located in 6 (17%) patients and peripheral in 29 (83%) patients. The mean planning target volume (PTV) was 124.1 mm³ (14.5–233.7 mm³). As regards the tumor-tracking system, X-Sight lung tracking system was used in 31 (88%) patients, gold fiducials in 3 (9%) patients, and X-Sight spine tracking system in 1 (3%) patient. 43 Gy (30-60 Gy) radiotherapy has been described to 81% isodose line (70-92%) and delivered in 3 and 5 fractions to 33 (94%), and 2 (6%) patients respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: During 21 months median follow-up time (2–51 months) local recurrence was observed in only 2 (5%) patients. The 2-year local control rate was 93.4%, the 2-year overall survival rate was 45%, and the mean survival time was 21.4 months. Grade 3 toxicity was observed in only two patients; no grade 4–5 toxicity was observed. The effect of age, performance status, T stage, PTV volume, and radiation dose over local control and overall survival were investigated, but no significant correlation was found. A high local control rate with no major toxicity was obtained by stereotactic ablative body radiotherapy in the patients with medically inoperable early-stage non-small cell lung cancer.

Keywords: Early stage lung cancer, non small cell lung cancer, stereotactic radiotherapy.

Cengiz Gemici. Results of Treatment with Stereotactic Radiotherapy in Patients with Early-Stage Medically Inoperable Non-Small Cell Lung Cancer. South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 39-42

Sorumlu Yazar: Cengiz Gemici, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale