E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Enflamatuvar Hastalıklarda Sekonder Amiloidoz ile Karotis İntima Media Kalınlığı İlişkisi [SCIE]
SCIE. 2018; 29(2): 94-98 | DOI: 10.14744/scie.2018.64936

Enflamatuvar Hastalıklarda Sekonder Amiloidoz ile Karotis İntima Media Kalınlığı İlişkisi

Uğur Arslantaş1, Ersin Engin Şimsek2, Mustafa Bulut1, Nimet Bilge Kalkan2, Selçuk Pala1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisasEğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Ateroskleroz ve sekonder amiloidoz patogenezlerinde enflamasyonun çok önemli rolü olmasına rağmen, her iki hastalık arasındaki ilişki tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, karotis intima media kalınlığı (IMK) değerlendirerek, sekonder amiloidoz olan hastalarla, olmayan uygun kontrol gruplarında bu ilişkiyi incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma popülasyonu 14 amiloidoz gelişmiş enflamatuvar hastalıklı hasta ile 34 amiloidoz gelişmemiş enflamatuvar hastalıklı hasta ve 34 sağlıklı gönüllüden oluşmaktadır. Tüm hastalar sigara içmeyenlerden seçildi. Aterosklerotik damar hastalığı ve diyabetes mellitus tanısı olan hastalar çalışmaya alınmadı. Subklinik ateroskleroz B-mod ultrasonografi kullanılarak karotis arterden IMK ölçülerek değerlendirildi ve tüm hastaların CRP düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: Korotis IMK istatiksel olarak anlamlı olarak, amiloidoz bulunan hastalarda (0.71±0.8 mm), bulunmayan hastalara (0.56±0.1 mm, p<0.001) ve sağlıklı kontrol grubuna (0.43±0.4 mm, p<0.001) göre daha kalın ölçüldü. Aynı zamanda C-reaktif protein düzeyleri de amiloidoz hastalarında (5.7±2.5) kontrol gruplarına göre anlamlı olarak yüksek ölçüldü (3.7±3.1, 1.5±1.2) (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Amiloidoz hastalığının varlığında bulunan artmış IMK, enflamasyona bağlı gelişen aterosklerotik değişikliklere bağlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz ateşi, aterosklerosis, carotid artery; intima-media-thickness; sistemik amiloyidosis AA.

Relationship Between Secondary Amyloidosis and Carotid Intima Media Thickness in Inflammatory Disease

Uğur Arslantaş1, Ersin Engin Şimsek2, Mustafa Bulut1, Nimet Bilge Kalkan2, Selçuk Pala1
1Department of Cardiology, Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Family Medicine, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Traning and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Inflammation takes significant part in the pathogenesis of atherosclerosis and secondary amyloidosis but little is known about its relationship with both. Assessment of this relationship via carotid intima–media thickness (IMT) in patients with secondary amyloidosis and suitable controls, is the aim of our study.
METHODS: 14 amyloidal inflammatory disease patients, 34 non-amyloidal inflammatory disease patients and 34 healthy volunteers formed the study population. All patients were non-smoker. Patient with history of atherosclerotic vascular disease and presence of diabetes mellitus excluded the study. Investigating the measuring IMT from carotid arteries using ultrasonography was managed to assess subclinical atherosclerosis and CRP levels were measured from the all study population.
RESULTS: Amyloidal inflammatory disease patients demonstrated a significantly greater carotid IMT (0.71±0.8 mm) compared with the non-amyloidal inflammatory disease patients (0.56±0.1 mm; p<0.001) and the healthy controls (0.43±0.4 mm; p<0.001). The patients with
amyloidal inflammatory disease had a significantly greater CRP level (5.7±2.5 mg/L) than the other groups (3.7±3.1 mg/L, 1.5±1.2 mg/L; p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Increased carotid arterial wall thickness was associated with the presence of amyloidosis, perhaps due to an increase in atherosclerotic changes related to chronic lowlevel inflammation.

Keywords: Atherosclerosis, familial Mediterranean fever, systemic serum amyloid A amyloidosis, carotid artery; intima–media thickness.

Uğur Arslantaş, Ersin Engin Şimsek, Mustafa Bulut, Nimet Bilge Kalkan, Selçuk Pala. Relationship Between Secondary Amyloidosis and Carotid Intima Media Thickness in Inflammatory Disease. SCIE. 2018; 29(2): 94-98

Sorumlu Yazar: Uğur Arslantaş, Türkiye
LookUs & Online Makale