E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Retroperitoneal Dev Mikst Adenöroendokrin Karsinom: Olgu Sunumu [SCIE]
SCIE. 2017; 28(4): 292-294 | DOI: 10.14744/scie.2018.47955

Retroperitoneal Dev Mikst Adenöroendokrin Karsinom: Olgu Sunumu

Selçuk Kaya, Yunus Emre Altuntaş, Önder Altın, Ahmet Feran Ağaçhan, Hasan Fehmi Küçük, Metin Kement, Levent Kaptanoğlu, Nejdet Bildik
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Apendiks mukoselinin en yaygın ikinci görülme şekli musinöz kistadenokarsinomdur. Sağ retroperitoneal boşluğun tamamına yakını dolduran nadir görülen miks adenöroendokrin karsinom (MANEC) olgusu sunulmaktadır. Altmış dört yaşında erkek hasta; sağ alt kadranda palpabl kitlesi mevcuttu. Bilgisarlı batın tomografisinde (BBT) 31x25x25 cm boyutlarına ulaşan multisepatalı kistik kitle görülmüştür. Literatürde 50 olgu rapor edilmiş olup; büyük ve dev mukosellerin ortalama çapları 13 ile 40 cm arasında değişmesine rağmen bu olguların sadece bir kaçında müsinöz kistadenokarsinom rapor edilmiştir. Operasyonda; kistadenom ya da hiperplazide apendektomi yeterli tedavi olarak görülse de kistadenokarsinomda sağ hemikolektomi yapılmalıdır. Bu olgumuz patolojik tanısı mikst adenonöroendokrin karsinom (nöroendokrin karsinom/adenokarsinom oranı 30/70) olması dolayısyla literatürde tek olgudur.

Anahtar Kelimeler: Görüntüleme tetkikleri, kistadenokarsinom; mukosel.

Retroperitoneal Giant Mixed Adenoneuroendocrine Carcinoma: Case Report

Selçuk Kaya, Yunus Emre Altuntaş, Önder Altın, Ahmet Feran Ağaçhan, Hasan Fehmi Küçük, Metin Kement, Levent Kaptanoğlu, Nejdet Bildik
Department of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Mucinous cystadenocarcinoma remains the second most frequent cause of appendiceal mucocele. Presently described is a case of mixed adenoneuroendocrine carcinoma (MANEC) located in the right retroperitoneal space. A 64-year-old male was admitted with a palpable mass in the right lower quadrant. An abdominal computed tomography scan revealed a cystic mass in the pelvic area 31x25x25 cm in size. A search of the literature yielded more than 50 similar cases, with mean diameter of 13 to 40 cm; however, only a few of these cases were mucinous cystadenocarcinoma. Usually, an appendectomy is sufficient therapy for cystadenoma and hyperplasia, while a right hemicolectomy is required for cystadenocarcinoma. To our knowledge, the present case is the first with a pathological diagnosis of MANEC (30/70 neuroendocrine carcinoma and adenocarcinoma) to be reported.

Keywords: Cystadenocarcinoma, imaging examinations, mucocele.

Selçuk Kaya, Yunus Emre Altuntaş, Önder Altın, Ahmet Feran Ağaçhan, Hasan Fehmi Küçük, Metin Kement, Levent Kaptanoğlu, Nejdet Bildik. Retroperitoneal Giant Mixed Adenoneuroendocrine Carcinoma: Case Report. SCIE. 2017; 28(4): 292-294

Sorumlu Yazar: Selçuk Kaya, Türkiye
LookUs & Online Makale