E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Sigmoid Kolon Kanserinde Laparoskopik ve Açık Rezeksiyon Yapılan Hastaların Histopatolojik ve Onkolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması [SCIE]
SCIE. 2018; 29(2): 75-79 | DOI: 10.14744/scie.2018.00710

Sigmoid Kolon Kanserinde Laparoskopik ve Açık Rezeksiyon Yapılan Hastaların Histopatolojik ve Onkolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması

Selçuk Kaya, Önder Altın, Yunus Emre Altuntaş, Ahmet Şeker, Nejdet Bildik, Hasan Fehmi Küçük
S.B.Üniversitesi Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Sigmoid ve rektosigmoid kolon kanseri nedeniyle laparoskopik ve açık cerrahi yapılan hastaların histopatolojik sonuçlarını ve sağkalım oranlarını karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2014–Aralık 2016 tarihleri arasında sigmoid ve rektosigmoid kolon kanseri tanılı 43 hastaya açık ve laparoskopik kolon rezeksiyonu uygulandı. Her iki grup hastaların demografik özellikleri, T/N evreleri, benign/malign lenf nodu sayıları, histopatolojik
bulguları, takip süreleri, genel sağkalım (OS) ve hastalıksız sağkalımları (DFS) karşılaştırıldı.
BULGULAR: Kırk üç hastanın 17’sine (%39.5) açık kolektomi, 26’sına (%60.5) laparoskopik kolektomi uygulandı. Kadın erkek oranı 14/29 idi. Ortalama yaş 64.11±11.75. Çıkarılan ortalama lenf nodu sayısı açık grupta 20.9 (10–31) iken laparaskopik grupta 19.46 (7–36) idi (p=0.539). Açık grupta üç yıllık genel sağkalım (OS) %87 iken laparoskopik grupta %85 idi (p=0.62). Üç yıllık hastalıksız sağkalım (DFS) ise açık grupta %79 laparoskopik grupta ise %75 idi (p=0.70).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sigmoid kolon kanseri için laparoskopik ve açık cerrahi eşdeğer onkolojik sonuçlar sunar. Bu hastalarda güvenli bir şekilde laparoskopik
cerrahi yapılabilir. Laparoskopik cerrahinin standardizasyonu ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi için çaba harcanır ise laparoskopik cerrahi
kolon kanserinde standart bir tedavi halini alacaktır.

Anahtar Kelimeler: Histopatoloji, kolon tümörleri, laparoskopik cerrahi.

Comparison of Histopathological and Oncological Results of Patients Who Underwen Laparoscopic or Open Resection for Sigmoid Cancer

Selçuk Kaya, Önder Altın, Yunus Emre Altuntaş, Ahmet Şeker, Nejdet Bildik, Hasan Fehmi Küçük
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To compare of the histopathological and oncological outcomes of patients undergoing laparoscopic or open resection surgery for sigmoid colon cancer.
METHODS: All of the patients who underwent surgical resection for sigmoid colon cancer between July 2014 and December 2016 were included in this study. The demographic characteristics, T/N staging, number of benign/malignant lymph nodes, histopathological findings, follow-up period, overall survival, and disease-free survival (DFS) of both groups were evaluated.
RESULTS: A total of 43 patients were evaluated in this study. The female to male ratio was 14/29. The mean age of the patients was 64.11±11.75 years. The median number of dissected lymph nodes was 20.9 (10–31) in the open resection group and 19.46 (7–36) in the laparoscopic group (p=0.539). The overall 3-year survival was 87% in the open resection group and 85% in the laparoscopic group (p=0.62). The 3-year DFS rate was 79% in the open surgery group and 75% in the laparoscopic group (p=0.70).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic and open surgery for sigmoid colon cancer provide equivalent oncological results; laparoscopic surgery can be performed safely in these patients. When the laparoscopic surgery technique is standardized and efforts are made to improve training, laparoscopic surgery will likely become standard treatment for colon cancer.

Keywords: Colon tumors, histopathology, laparoscopic surgery.

Selçuk Kaya, Önder Altın, Yunus Emre Altuntaş, Ahmet Şeker, Nejdet Bildik, Hasan Fehmi Küçük. Comparison of Histopathological and Oncological Results of Patients Who Underwen Laparoscopic or Open Resection for Sigmoid Cancer. SCIE. 2018; 29(2): 75-79

Sorumlu Yazar: Selçuk Kaya, Türkiye
LookUs & Online Makale