E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Retina Ven Dal ve Santral Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödemi Gelişen Gözlerde Tek Doz İntravitreal Bevacizumab Tedavisinin Kısa Dönem Sonuçları [SCIE]
SCIE. 2017; 28(3): 184-189 | DOI: 10.14744/scie.2017.20688

Retina Ven Dal ve Santral Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödemi Gelişen Gözlerde Tek Doz İntravitreal Bevacizumab Tedavisinin Kısa Dönem Sonuçları

Taha Ayyıldız1, Ayşe Yeşim Aydın Oral2, Ümit Çallı2, Osman Şalkacı2, Baran Kandemir2, Yusuf Özertürk2
1Dr. Lutfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, Clinic Of Ophtalmology, Istanbul, Turkey
2Department of Ophthalmology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Retina ven dal tıkanıklığı ve santral ven tıkanıklığına bağlı maküla ödemi tedavisinde tek doz intravitreal bevacizumab enjeksiyonu sonrası kısa dönem görme keskinliği ve fovea kalınlığı değişikliklerini incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalar iki ayrı gruba ayrılıp ven dal tıkanıklığına grubuna 18 hastanın 18 gözü, santral ven tıkanıklığı grubuna 10 hastanın 10 gözü dahil edildi. Çalışmada araştırılan göstergeler Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) görme keskinliği ve OCT ile ölçülen fovea kalınlığı değişiklikleri ve komplikasyonlar idi.
BULGULAR: Retinal ven dal tıkanıklığı grubunda tüm aylarda başlangıca göre fovea kalınlığında görülen azalma istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05) ve ortalama ETDRS harf değerinde (Snellen eşdeğeri) enjeksiyon sonrası tüm aylarda görme keskinliğinde görülen artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Santral ven tıkanıklığı grubunda enjeksiyon öncesi birinci ayda başlangıca göre fovea kalınlığında görülen azalma istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) iken ikinci ve üçüncü aylardaki azalma miktarı istatistiki olarak anlamlı düzeyde değildi (p>0.05) ve ortalama ETDRS harf değerinde Enjeksiyon öncesi ETDRS harf değerine göre enjeksiyon sonrası tüm aylarda görme keskinliğinde görülen artış istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Retina ven dal tıkanıklığına bağlı maküla ödemi tedavisinde intravitreal bevacizumab enjeksiyonunun erken dönemde etkili ve güvenilir olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Makuler ödem, retinal ven tıkanıklığı; tek doz intravitreal bevacizumab.

Short-Term Results After Single-Dose Intravitreal Bevacizumab Treatment for Macular Edema Secondary to Central and Branch Retinal Vein Occlusions

Taha Ayyıldız1, Ayşe Yeşim Aydın Oral2, Ümit Çallı2, Osman Şalkacı2, Baran Kandemir2, Yusuf Özertürk2
1Department of Ophthalmology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Ophthalmology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to investigate changes in short-term visual acuity and foveal thickness after single-dose intravitreal bevacizumab treatments for macular edema secondary to central retinal vein occlusion (CRVO) and branch retinal vein occlusion (BRVO).
METHODS: The patients were separated into 2 groups: 18 eyes of 18 patients with BRVO, and 10 eyes of 10 patients with CRVO. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) visual acuity scores, changes in foveal thickness measured with optical coherence tomography, and complications of treatment were evaluated.
RESULTS: In each monthly measurement, in the BRVO group, foveal thickness decreased from baseline statistically significantly from baseline (p<0.05) and ETDRS score of visual acuity increase also was statistically significant (p<0.05) at each interval. In the CVRO group, although 1 month after injection, foveal thickness decreased significantly (p<0.05), and second and third months, the reduction in foveal thickness was not statistically significant (p>0.05) and compared with preinjection values, increase ETDRS score at all months was not statistically significant (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Treatment of macular edema secondary to BRVO with intravitreal injection of bevacizumab in the early stages was effective and reliable.

Keywords: Macular edema, retinal vein occlusion; single-dose intravitreal bevacizumab.

Taha Ayyıldız, Ayşe Yeşim Aydın Oral, Ümit Çallı, Osman Şalkacı, Baran Kandemir, Yusuf Özertürk. Short-Term Results After Single-Dose Intravitreal Bevacizumab Treatment for Macular Edema Secondary to Central and Branch Retinal Vein Occlusions. SCIE. 2017; 28(3): 184-189

Sorumlu Yazar: Taha Ayyıldız, Türkiye
LookUs & Online Makale