E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Akciğer Kanserinin Evrelemesinde PET/BT ve İnvaziv Evrelemenin Patolojik Evreleme İle Karşılaştırılması: 240 Olgunun Analizi [SCIE]
SCIE. 2018; 29(1): 1-7 | DOI: 10.14744/scie.2018.84856

Akciğer Kanserinin Evrelemesinde PET/BT ve İnvaziv Evrelemenin Patolojik Evreleme İle Karşılaştırılması: 240 Olgunun Analizi

Kadir Burak Özer1, Ekin Ezgi Cesur1, Attila Özdemir1, Fatma Tuğba Özlü1, Sevda Şener Cömert2, Recep Demirhan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Akciğer kanseri tanısı sonrası tümörün yayılımının ve mediastinal lenf nodlarının tutulumunun belirlenmesi; tümör evresinin ve operabilitenin ortaya konması açısından önem taşımaktadır. Çalışmamızda kliniğimizde ameliyat edilen 240 akciğer kanserli olgunun, pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomofrafi (PET/BT) bulguları ile invaziv evreleme yöntemlerini, patolojik evreleme ile karşılaştırarak, bu yöntemlerin lenf nodu metastazını göstermedeki etkinliğini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2013–Haziran 2016 tarihleri çalışmaya alınan 240 hastanın PET/BT incelemesinde 60 hastada gerçek pozitif, 45 hastada yalancı pozitif, 103 hastada gerçek negatif, dört hastada ise yalancı negatif sonuç saptandı. Yapılan univariant analiz sonucu sağ üst lob yerleşimli tümörlerde (p=0.01) gizli N2 hastalık insidansı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu.
BULGULAR: Değerlendirmeye alınan 240 hastanın 160’ına EBUS, 80’ine mediastinoskopi yapıldı. EBUS’un patoloji incelemelerinde 22 hastada gerçek pozitif, 120 hastada gerçek negatif, 18 hastada ise yalancı negatif sonuç saptandı. Mediastinoskopisi yapılan 80 hastanın patoloji sonuçlarının karşılaştırılmasında; sekiz hastada gerçek pozitif, 64 hastada gerçek negatif, sekiz hastada ise yalancı negatif sonuç saptandı. Spesifite oranları yüksek olan mediastinoskopinin doğruluk oranları EBUS ile yakın olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonucunda evreleme yöntemleri arasında EBUS ve mediastinoskopi, yüksek spesifite ve doğruluk oranlarıyla ön plana çıkmaktadır. Ancak mediastinoskopinin halen daha altın standart yöntem olduğunu düşünmekteyiz. Hem prognozu tayin etme hem de tedavi protokolünü uygulama açısından hastaların gerçek evresinin belirlenmesi için, rezeksiyon yapılan hastalara total mediastinal lenf nodu disseksiyonu yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, akciğer kanseri evrelemesi; EBUS; lenf nodu diseksiyonu; mediastinoskopi; PET/BT.

Comparison of PET/CT with Invasive Staging and Pathological Staging of Lung Cancer; Analysis of 240 Cases

Kadir Burak Özer1, Ekin Ezgi Cesur1, Attila Özdemir1, Fatma Tuğba Özlü1, Sevda Şener Cömert2, Recep Demirhan1
1Department of Thoracic Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Chest Diseases, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: After a lung cancer diagnosis, determination of tumor invasion and involvement of mediastinal lymph nodes will indicate tumor stage and operability. The aim of this study was to compare and analyze the lymph node metastasis findings of positron emission tomography–computed tomography (PET/CT) using invasive staging methods and pathological staging in 240 lung cancer cases.
METHODS: The PET/CT examination of 240 patients included in the study revealed true positivity in 60 patients, false positivity in 45, true negativity in 103, and false negativity in 4 patients. Univariate analysis indicated that the incidence of occult N2 disease was found to be statistically significantly higher in right upper lobe tumors (p=0.01).
RESULTS: Of the 240 patients evaluated, mediastinal sampling was performed using endobronchial ultrasound (EBUS) in 160 patients, and mediastinoscopy in 80 patients.The high specificity rate of mediastinoscopy was found to be close to the accuracy of EBUS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the high specificity and accuracy rates, EBUS and mediastinoscopy are among the predominant staging methods. However,we think that mediastinoscopy is still the gold standard method. Total mediastinal lymph node dissection can determine the accurate stage of the disease and aid in determining the prognosis and treatment protocol.

Keywords: Endobronchial ultrasound, lung cancer; lung cancer staging; lymph node dissection; mediastinoscopy; positron emission tomography–computed tomography.

Kadir Burak Özer, Ekin Ezgi Cesur, Attila Özdemir, Fatma Tuğba Özlü, Sevda Şener Cömert, Recep Demirhan. Comparison of PET/CT with Invasive Staging and Pathological Staging of Lung Cancer; Analysis of 240 Cases. SCIE. 2018; 29(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Kadir Burak Özer, Türkiye
LookUs & Online Makale