E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Prekanseröz ve Kanseröz Deri Lezyonlarının Sıklığı: Geriye Dönük Çok Merkezli Çalışma [SCIE]
SCIE. 2017; 28(3): 199-203 | DOI: 10.14744/scie.2017.14633

Prekanseröz ve Kanseröz Deri Lezyonlarının Sıklığı: Geriye Dönük Çok Merkezli Çalışma

Berna Aksoy1, Aslı Tatlıparmak2, Funda Tamer3, Can Ergin4, Erol Koç5
1Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul; VM Medicalpark Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye.
2Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul; Fatih Medicalpark Hastanesi Dermatoloji Bölümü, İstanbul,
3Ufuk Üniversitesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara
4Medicalpark Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara
5Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul; Medicalpark Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Deri kanserlerinin sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada amacımız Türkiye’de üç farklı ilde bulunan ikinci basamak özel sağlık kuruluşu dermatoloji polikliniklerine 2016 yılında başvuran ve tanı alarak tedavi edilen kutanöz prekanseröz ve kanseröz lezyon sıklığının tespit edilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 2016 yılı boyunca dermatoloji polikliniklerine başvurmuş tüm hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. İlgili ICD kodu taraması ile premalign ve malign kutanöz leyzonları olan hastalara ulaşılarak tıbbi kayıtlarından sosyodemografik ve klinik özellikleri tespit edildi.
BULGULAR: Üç farklı dermatoloji polikliniğine başvuran toplam hastaların (n=21085) arasında toplam 81 olguda prekanseröz ve kanseröz lezyon tespit edildi ve bir yıllık insidansı %0.38 olarak saptandı. Tüm başvurular arasında prekanseröz lezyonların (n=58) bir yıl içindeki insidansı %0.27 ve kanseröz lezyonların (n=23) bir yıl içindeki insidansı %0.11 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm dünyada deri prekanseröz ve kanseröz lezyonlarının sıklığı artmaktadır. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlarımız ülkemizde ve dünya çapında daha önce bildirilen bulgular ile uyumluydu. Çalışmamız ülkemizin iki farklı bölgesini (Marmara ve İç Anadolu Bölgesi) içermektedir ve ikinci basamak dermatoloji polikliniği başvuruları göz önüne alındığında referans bir çalışma olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Aktinik keratoz, bazal hücreli karsinom; insidans; kanser; prekanseröz; skuamöz hücreli karsinom.

The Incidence of Precancerous and Cancerous Skin Lesions: A Retrospective Multicenter Study

Berna Aksoy1, Aslı Tatlıparmak2, Funda Tamer3, Can Ergin4, Erol Koç5
1Department of Dermatology, Bahçeşehir University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey; Department of Dermatology, VM Medicalpark Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Dermatology, Bahçeşehir University Faculty of Medicine; Department of Dermatology, Fatih Medicalpark Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Dermatology, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
4Department of Dermatology, Medicalpark Hospital, Ankara, Turkey
5Department of Dermatology, Bahçeşehir University Faculty of Medicine, İstanbul; Department of Dermatology, Medicalpark Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: As the frequency of skin cancers continues to increase, the aim of this study was to determine the incidence of precancerous and cancerous skin lesions diagnosed and treated during 2016 at the dermatology outpatient clinics of 3 private hospitals in 3 cities in Turkey.
METHODS: All of the patients who presented at 3 outpatient clinics located in the Marmara and Anatolian regions of Turkey in 2016 were retrospectively evaluated. Patients with precancerous and cancerous skin lesions were identified via the relevant International Classification of Diseases code, and sociodemographic and clinical features were obtained from their medical records.
RESULTS: Among the 21,085 patients who presented at the 3 study centers, there were 81 cases of precancerous or cancerous skin lesions. The annual combined incidence of precancerous and cancerous skin lesions was 0.38%. The incidence of precancerous lesions (n=58) was 0.27%, while it was 0.11% (n=23) for cancerous lesions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The prevalence of precancerous and cancerous skin lesions is increasing worldwide. The results of this study were consistent with the findings previously detected in this country and worldwide. This study included patients from only 2 regions of Turkey, but the findings could be used as a reference for dermatology outpatient clinics located in second level healthcare facilities.

Keywords: Actinic keratosis, basal cell carcinoma; cancer; incidence; precancerous; squamous cell carcinoma.

Berna Aksoy, Aslı Tatlıparmak, Funda Tamer, Can Ergin, Erol Koç. The Incidence of Precancerous and Cancerous Skin Lesions: A Retrospective Multicenter Study. SCIE. 2017; 28(3): 199-203

Sorumlu Yazar: Berna Aksoy, Türkiye
LookUs & Online Makale