E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Katarakt Cerrahisi Sonrası Profilaktik İntrakamaral Gatifloksasin Uygulamasının Etkinlik ve Güvenliliği: Bir Yıllık Takip Sonuçları [SCIE]
SCIE. 2017; 28(4): 272-277 | DOI: 10.14744/scie.2017.04764

Katarakt Cerrahisi Sonrası Profilaktik İntrakamaral Gatifloksasin Uygulamasının Etkinlik ve Güvenliliği: Bir Yıllık Takip Sonuçları

Ayşegül Penbe1, Işıl Kutlutürk Karagöz2, Mehmet Atakan3, Yusuf Özertürk4
1Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi
2Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi
3Aksaray Devlet Hastanesi
4Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Katarakt cerrahisi sonrası endoftalmi profilaksisinde intrakamaral gatifloksasin ve sefuroksim kullanımının etkinlik ve güvenlilik açısından karşılaştırılması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Geriye dönük karşılaştırmalı olgu çalışması olarak 33 hastanın 41 gözü iki gruba ayrıldı. Birinci grupta 18 göze fakoemülsifikasyon sonrası intrakamaral 1 mg/0.1 mL sefuroksim, ikinci gruptaki 23 göze intrakamaral 300 μg/0.1 mL gatifloksasin verildi. Ameliyat öncesi ve sonrası birinci, üçüncü ve altıncı ay ve birinci yıldaki en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EDGK), endotelyal hücresel yoğunluk değeri (CD), endotelyal hücresel varyasyon katsayısı (CV) ve santral maküler kalınlık (SMK) ölçümleri değerlendirildi.
BULGULAR: Bir yıllık takip sonunda hiçbir hastada akut/kronik endoftalmi, kistoid maküler ödem, büllöz keratopati gibi ciddi komplikasyonlar görülmedi. Her iki grupta da ameliyat sonrası birinci ayda istatistiksel olarak anlamlı derecede EDGK’de artış yanında CD’de azalma ve SMK’da istatistiksel olarak anlamlı olmayan artış eğilimi görüldü. Ancak takiplerde elde edilen EDGK, CD, CV, SMK değerleri açısından iki grup istatistiksel olarak benzer bulundu (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bir yıllık takiplerin tamamında iki grup EDGK, CD, CV, SMK ölçümleri açısından istatistiksel olarak benzer bulunduğundan (p>0.05), ameliyat sonrası CD değerindeki azalma cerrahi yöntemin kendisi ile ilişkilendirildi. Her iki grupta ameliyat sonrası birinci ayda görülen SMK’daki artış eğilimi ise istatistiksel ve klinik açıdan anlamsız olduğundan 300 μg/0.1 mL gatifloksasinin intrakamaral uygulanmasının, 1 mg/0.1 mL sefuroksim ile benzer olarak endoftalmi profilaksisi amacıyla kullanımının etkin ve güvenli olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endoftalmi, gatifloksasin; intrakamaral; katarakt; profilaksi, sefuroksim.

Efficacy and Safety of Prophylactic Intracameral Gatifloxacin Injection in Cataract Surgery: 1 Year Results

Ayşegül Penbe1, Işıl Kutlutürk Karagöz2, Mehmet Atakan3, Yusuf Özertürk4
1Department of Eye Diseases, Kartal Yavuz Selim State Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Eye Diseases, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Eye Diseases, Aksaray State Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Eye Diseases, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the effectiveness and safety of an intracameral injection of gatifloxacin with cefuroxime as prophylaxis for endophthalmitis in cataract surgery.
METHODS: In this retrospective comparative case series, 41 eyes of 33 patients were separated into 2 groups. In the first group, an intracameral injection of cefuroxime (1 mg/0.1mL) was administered to 18 eyes, and an intracameral injection of gatifloxacin (0.3 mg/0.1 mL) was administered to 23 eyes in the second group. The best corrected visual acuity (BCVA), endothelial cell density (CD), endothelial cell coefficient of variation (CV), and central macular thickness (CMT) were evaluated at baseline and 1, 3, 6, and 12 months after surgery.
RESULTS: No instance of acute/chronic endophthalmitis, cystoid macular edema, or bullous keratopathy was seen in any patient at the end of 1 year of follow-up. At postoperative month 1, a statistically significant increase in BCVA was seen in both groups, as well as a decrease in CD, and a statistically insignificant increase in CMT. However, the 2 groups were found statistically similar in terms of BCVA, CD, CV, and CMT values obtained in subsequent follow-ups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: VA, CMT, and endothelial cell changes were similar in both the cefuroxime group and the gatifloxacin group. Intracameral administration of 0.3 mg/0.1 mL gatifloxacin or 1 mg/0.1mL cefuroxime is effective and safe as endophthalmitis prophylaxis, given the statistically and clinically insignificant increase in CMT seen in both groups at the postoperative first month.

Keywords: Cataract, cefuroxime, endophthalmitis; gatifloxacin; intracameral; prophylaxis.

Ayşegül Penbe, Işıl Kutlutürk Karagöz, Mehmet Atakan, Yusuf Özertürk. Efficacy and Safety of Prophylactic Intracameral Gatifloxacin Injection in Cataract Surgery: 1 Year Results. SCIE. 2017; 28(4): 272-277

Sorumlu Yazar: Ayşegül Penbe, Türkiye
LookUs & Online Makale