ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Prognostic factors in soft tissue sarcoma patients treated with pre or post radiotherapy [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-97268 | DOI: 10.14744/scie.2018.97268

Prognostic factors in soft tissue sarcoma patients treated with pre or post radiotherapy

Gökhan Yaprak1, Özgür Ozan Şeşeogulları2, Hüseyin Bilgehan Çevik3, Seyit Ali Gümüştaş3, Recep Demirhan4
1Department Of Radiation Oncology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training And Research Hospital, University Of Health Sciences.i̇stanbul,
2Department Of Radiation Oncology, Medicana İnternational Hospital,biruni University, İstanbul,
31 Department Of Orthopedics And Traumatology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training And Research Hospital,university Of Health Sciences,i̇stanbul
4Department Of Thoracic Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training And Research Hospital,university Of Health Sciences, İstanbul,

INTRODUCTION: Soft tissue sarcomas(STS) are quite uncommon,heterogeneous solid tumors of mesenchymal origin that accounts about 1% of adult malignancies and 15% of pediatric malignancies.The aim of this study is to analyze the data of STS patients that were treated with surgery and pre-operative or postoperative radiotherapy and chemotherapy regarding to prognostic factors between 2010-2017
METHODS: The study included 22 patients with diagnosis of any STStreated at aTraining and Research Hospital between 2010 and 2017.Following data were used in analyses age,sex,histological type,tumor size,tumor localization,tumor grade,time of the radiotherapy (preop versus-post-op),prescribed radiation dose,chemotherapy treatment regime,follow-up times,survival,recurrence of the tumor.
RESULTS: A total of 22 patients with mean age 60,5±16,2(34-86) were included in the study.54,5% of the group had high-grade sarcoma.The mean follow-up for all 22 patients was 34,1±22,4 months (5-98 months), with a median of 28,0 months.Mean of overall survival(OS) was 82,3±8,3 months(66,0-98,6).Three year OS rate was 78,4%.Mean of recurrence-free survival(RFS) was 72,5±8,8(55,0-89,5 months) and three year RFS rate was 69,3%
DISCUSSION AND CONCLUSION: The OS was lower in the group receiving chemotherapy and in larger tumors.Preoperative or postoperative administration of radiotherapy did not have any significant effect on OS and RFS.Larger samples needed to define the effect of radiotherapy and chemotherapy administration on overall survival and complications

Keywords: Soft tissue sarcomas, pre/post-op radiotherapy, survival rates

Ameliyat öncesi ve sonrası radyoterapi uygulanmış yumuşak doku sarkomlarında tedavi sonuçları ve prognostik faktörler

Gökhan Yaprak1, Özgür Ozan Şeşeogulları2, Hüseyin Bilgehan Çevik3, Seyit Ali Gümüştaş3, Recep Demirhan4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği,i̇stanbul
2Biruni Üniversitesi Medicana İnternational İstanbul Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği,i̇stanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği,i̇stanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Gögüs Cerrahisi Kliniği,i̇stanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Yetişkin malignitelerinin yaklaşık% 1'ini ve pediatrik malignitelerin% 15'ini oluşturan yumuşak doku sarkomları (YDS) oldukça nadir görülen, mezenkimal kaynaklı heterojen solid tümörlerdir. Bu çalışmada 2000-2017 yılları arasında cerrahi, pre-op ve post-op radyoterapi ve kemoterapiyle tedavi edilen hastaların tedavi sonuçları ve bunu etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde 2000-2017 yılları arasında YDS tanısı ile tedavi edilen 22 hasta araştırmaya dahil edilmiştir. Analizlerde kullanılan değişkenler: yaş, cinsiyet, histolojik tip, tümör büyüklüğü, evresi, radyoterapinin uygulanma zamanı, radyasyon dozu, kemoterapi tedavi şeması, izlem sayıları, sağkalım ve nüks zamanlarıdır. Sağkalım hesaplamalarında Kaplan-Meier analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Yaş ortalaması 60,5±16,2 (34-86) olan 22 hastanın %54.5’inin ileri evre sarkoması vardı. Ortalama izlem süresi 34,1±22,4 ay (5-98). Üç yıllık genel sağkalım hızı %78,4 ve ortalama sağkalım 82,3±8,3 ay (66,0-98,6). Ortalama nükssüz sağkalım 72,5±8,8 (55,0-89,5 ay) ve üç yıllık nükssüz sağkalım hızı %69,3. Kemoterapiye gerek duyulmayan ve tümör çağı küçük olan hastalarda sağkalım daha uzun bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Genel sağkalım,kemoterapiye gerek duyan ve tümör çapı büyük olan hastalarda daha düşüktür. Radyoterapinin pre ya da post-op verilmesinin genel ve nükssüz sağkalım üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi saptanmamıştır. Radyoterapi ve kemoterapi uygulamalarının genel ve nükssüz sağkalımı üzerindeki etkilerini değerlendirmek için daha büyük örneklemli araştırmalar gerekmektedir

Anahtar Kelimeler: Yumuşak doku sarkomları, pre/post-op radyoterapi, sağkalım hızlarıCorresponding Author: Gökhan Yaprak, Türkiye
LookUs & Online Makale