ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Prognostic Factors in Soft Tissue Sarcoma Patients Treated with Pre- or Postoperative Radiotherapy [SCIE]
SCIE. 2018; 29(2): 69-74 | DOI: 10.14744/scie.2018.97268

Prognostic Factors in Soft Tissue Sarcoma Patients Treated with Pre- or Postoperative Radiotherapy

Gökhan Yaprak1, Özgür Ozan Şeşeogulları2, Hüseyin Bilgehan Çevik3, Seyit Ali Gümüştaş3, Recep Demirhan4
1Department of Radiation Oncology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Radiation Oncology, Medicana International Hospital, Biruni University, İstanbul, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Soft tissue sarcoma (STS) is a very rare, heterogeneous, solid tumor of mesenchymal origin that accounts for about 1% of adult malignancies and 15% of pediatric malignancies. The aim of this study was to analyze the data of STS patients who were treated with surgery and preoperative radiotherapy, postoperative radiotherapy, or chemotherapy between 2010 and 2017 for prognostic factors.
METHODS: The study included 22 patients with a diagnosis of any type of STS who were treated at a training and research hospital between 2010 and 2017. Data regarding patient age and sex, histological type of the tumor, tumor size, tumor localization, tumor grade, time of radiotherapy (preoperative or postoperative), prescribed radiation dose, chemotherapy treatment regime, length of follow-up, survival, and recurrence of the tumor were analyzed.
RESULTS: A total of 22 patients with a mean age of 60.5±16.2 years (range: 34–86 years) were included in the study. In all, 54.5% of the group had a high-grade sarcoma. The mean follow-up for all 22 patients was 34.1±22.4 months (range: 5–98 months), with a median of 28.0 months. The mean overall survival (OS) was 82.3±8.3 months (range: 66.0–98.6). The 3-year OS rate was 78.4%. The mean recurrence-free survival (RFS) was 72.5±8.8 months (range: 55.0–89.5 months) and the 3-year RFS rate was 69.3%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The OS was lower in the group that received chemotherapy and in cases of larger tumors. Preoperative or postoperative administration of radiotherapy did not have any significant effect on OS or RFS. Studies with larger samples are needed to further define the effects of radiotherapy and chemotherapy on OS and complications.

Keywords: Pre-/ postoperative radiotherapy, soft tissue sarcoma; survival rates

Ameliyat Öncesi ve Sonrası Radyoterapi Uygulanmış Yumuşak Doku Sarkomlarında Tedavi Sonuçları ve Prognostik Faktörler

Gökhan Yaprak1, Özgür Ozan Şeşeogulları2, Hüseyin Bilgehan Çevik3, Seyit Ali Gümüştaş3, Recep Demirhan4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
2Biruni Üniversitesi Medicana İnternational İstanbul Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği,i̇stanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Gögüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Yetişkin malignitelerinin yaklaşık %1’ini ve pediatrik malignitelerin %15’ini oluşturan yumuşak doku sarkomları (YDS) oldukça nadir görülen, mezenkimal kaynaklı heterojen solid tümörlerdir. Bu çalışmada, 2000–2017 yılları arasında cerrahi, ameliyat öncesi ve sonrası radyoterapi ve kemoterapiyle tedavi edilen hastaların tedavi sonuçları ve bunu etkileyen etmenler değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir eğitim ve araştırma hastanesinde 2000–2017 yılları arasında YDS tanısı ile tedavi edilen 22 hasta araştırmaya dahil edildi. Analizlerde kullanılan değişkenler: Yaş, cinsiyet, histolojik tip, tümör büyüklüğü, evresi, radyoterapinin uygulanma zamanı, radyasyon dozu, kemoterapi tedavi şeması, izlem sayıları, sağkalım ve nüks zamanlarıydı.
BULGULAR: Yaş ortalaması 60.5±16.2 (34–86) olan 22 hastanın %54.5’inin ileri evre sarkoması vardı. Ortalama izlem süresi 34.1±22.4 ay (5–98) idi. Üç yıllık genel sağkalım hızı %78.4 ve ortalama sağkalım 82.3±8.3 ay (66.0–98.6) idi. Ortalama nükssüz sağkalım 72.5±8.8 (55.0–89.5 ay) ve üç yıllık nükssüz sağkalım hızı %69.3 bulundu. Kemoterapiye gerek duyulmayan ve tümör çağı küçük olan hastalarda sağkalım daha uzundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Genel sağkalım, kemoterapiye gerek duyan ve tümör çapı büyük olan hastalarda daha düşüktür. Radyoterapinin ameliyat öncesi ya da sonrası verilmesinin genel ve nükssüz sağkalım üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi saptanmamıştır. Radyoterapi ve kemoterapi uygulamalarının genel ve nükssüz sağkalımı üzerindeki etkilerini değerlendirmek için daha büyük örneklemli araştırmalar gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat öncesi/sonrası radyoterapi, sağkalım hızları; yumuşak doku sarkomları.

Gökhan Yaprak, Özgür Ozan Şeşeogulları, Hüseyin Bilgehan Çevik, Seyit Ali Gümüştaş, Recep Demirhan. Prognostic Factors in Soft Tissue Sarcoma Patients Treated with Pre- or Postoperative Radiotherapy. SCIE. 2018; 29(2): 69-74

Corresponding Author: Gökhan Yaprak, Türkiye
LookUs & Online Makale