ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science An Investigation into the Biochemical Effects of Barbaloin on Renal Tissue in Cecal Ligation and Puncture-Induced Polymicrobial Sepsis Model in Rats [SCIE]
SCIE. 2019; 30(4): 285-289 | DOI: 10.14744/scie.2019.92005

An Investigation into the Biochemical Effects of Barbaloin on Renal Tissue in Cecal Ligation and Puncture-Induced Polymicrobial Sepsis Model in Rats

Ayhan Tanyeli1, Derya Güzel2
1Department of Physiology, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey
2Department of Physiology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey

Objective: The present study aims to examine the protective effects of barbaloin on renal injured by cecal ligation and puncture (CLP) model.
Methods: In our study, animals were divided into four groups. Study groups were designed as follows: sham, CLP, DMSO+CLP and 20 mg/kg barbaloin+CLP. Oxidative stress and cytokines were evaluated in renal tissues obtained at the end of the experiment.
Results: The findings showed that the TOS, OSI, MPO, MDA, TNF-α and IL-1β increased and TAS and SOD decreased in the CLP group, but in the treatment group, molecule concentrations changed significantly.
Conclusion: Our results have demonstrated that of barbaloin is effective against kidney injury caused by CLP-induced polymicrobial sepsis model.

Keywords: Barbaloin, cecal ligation and puncture, inflammation; oxidative stress; rat; renal.

Sıçanlarda Çekal Ligasyon ve Ponksiyon Kaynaklı Polimikrobiyal Sepsis Modelinde Barbaloinin Renal Doku Üzerindeki Biyokimyasal Etkilerinin İncelenmesi

Ayhan Tanyeli1, Derya Güzel2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Sakarya

Amaç: Bu araştırmanın amacı barbaloinin çekal ligasyon ve ponksiyon (CLP) modeliyle böbrek üzerindeki yaralanmaya karşı koruyucu etkisini incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda hayvanlar dört gruba ayrıldı. Çalışma grupları şöyle tasarlandı; sham, CLP, DMSO+CLP ve 20 mg/kg barbaloin + CLP. Oksidatif stres ve sitokinler, deney sonunda elde edilen renal dokularda değerlendirildi.
Bulgular: CLP grubunda TOS, OSI, MPO, MDA, TNF-α ve IL-1β’nin arttığı, TAS ve SOD’un azaldığı, ancak tedavi grubundaki değerlerin anlamlı olarak değiştiği bulundu.
Sonuç: Sonuçlarımız, barbaloinin CLP’nin neden olduğu polimikrobiyal sepsis modelinin neden olduğu böbrek hasarına karşı etkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Barbaloin, böbrek; çekal ligasyon ve ponksiyon; enflamasyon; oksidatif stres; sıçan.

Ayhan Tanyeli, Derya Güzel. An Investigation into the Biochemical Effects of Barbaloin on Renal Tissue in Cecal Ligation and Puncture-Induced Polymicrobial Sepsis Model in Rats. SCIE. 2019; 30(4): 285-289

Corresponding Author: Ayhan Tanyeli, Türkiye
LookUs & Online Makale