ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Is Lymphopenia Detected in Sarcoidosis Associated with the Disease Activity? [SCIE]
SCIE. 2019; 30(2): 151-157 | DOI: 10.14744/scie.2019.88700

Is Lymphopenia Detected in Sarcoidosis Associated with the Disease Activity?

Coşkun Doğan1, Sevda Şener Cömert1, Benan Çağlayan2, Elif Torun Parmaksız1, Nesrin Kıral1, Recep Demirhan3, Ali Fidan1, Seda Beyhan Sağmen1
1Department of Chest Diseases, Health Science University Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Chest Diseases Koç University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Health Science University Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The association of lymphopenia detected in patients with sarcoidosis with disease activity was investigated in the present study.
METHODS: Patients who were diagnosed as having sarcoidosis and healthy volunteers/individuals with no diagnosis of active disease between July 2016 and June 2017 were included in this study. Patients who were detected to have an absolute lymphocyte count (ALC) of <1.3 × 10³/mm³ were accepted as lymphopenic patients. The detection rates of lymphopenia were compared between two groups. The respiratory function testing-diffusing capacity of the lungs for carbon monoxide (RFT-DLCO) levels and the high-resolution computed tomography (HRCT) results of patients with and without lymphopenia in the sarcoidosis group were compared.

RESULTS: In the sarcoidosis group, 77 patients were included, and in the control group, 41 patients were included. The number of lymphopenic patients in the sarcoidosis group was 21 (27.2%), and that in the control group was 1 (2.4%) (p=0.001). The percentaged DLCO value of 33 patients (28%) was below 80%; however, the percentaged DLCO value of 44 patients was higher than 80% in the sarcoidosis group. The mean ALC of patients in the sarcoidosis group who had a DLCO value of <80% was 1.6±0.7; however, the mean ALC of patients who had a DLCO value of >80% was 2±0.7 (p=0.016). A positive correlation was detected between ALC and DLCO% (p=0.044, r=0.230). Although lymphopenia was detected in 42% of patients whose DLCO value was <80%, lymphopenia was detected in 15% of patients whose DLCO value was >80% (p=0.01). No significant association was detected among the sarcoidosis stage, symptom, and radiologic findings of the patients with the absolute lymphocyte count (p>0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Lymphopenia is frequently detected in patients with sarcoidosis. Lower DLCO values may be detected in patients with lymphopenic sarcoidosis.

Keywords: Diffusing capacity for carbon monoxide, lymphopenia; sarcoidosis.

Sarkoidozda Görülen Lenfopeni Hastalık Aktivitesi İle İlişkilimidir?

Coşkun Doğan1, Sevda Şener Cömert1, Benan Çağlayan2, Elif Torun Parmaksız1, Nesrin Kıral1, Recep Demirhan3, Ali Fidan1, Seda Beyhan Sağmen1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal, Göğüs Cerrahisi Kliniği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada sarkoidoz olgularında tespit edilen lenfopenin hastalık aktivitesi ile ilişkisi incelenmiştir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Temmuz 2016–Haziran 2017 tarihleri arasında sarkoidoz tanısı alan olgular ve aynı dönem aktif hastalığı olmayan sağlıklı gönüllüler/aktif hastalık tanısı almayan olgular dahil edildi. Olguların tam kan sayımlarında mutlak lenfosit sayısı (MLS) <1.3 10³/mm³ olanlar lenfopenik kabul edildi. İki grubta lenfopeni görülme oranları birbirleri ile karşılaştırıldı. Sarkoidoz grubunda lenfopenisi olan ve olmayan olguların solunum fonksiyon testi-karbonmonoksit difizyon testi (SFT-DLCO) değerleri ve yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) bulguları birbirleri ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Sarkoidoz grubunda 77, kontrol grubunda 41 olgu dahil edildi. Sarkoidoz grubunda lenfopenik olgu sayısı 21 (%27.2) iken kontrol grubunda 1’di (%2.4) (p=0.001). Sarkoidoz grubunda 33 (%28) olgunun DLCO % değeri %80’nin altında iken, 44 olgunun DLCO % değeri %80’nin üstündeydi. Sarkoidoz grubunda DLCO <%80 olan olguların ortalama MLS’si 1.6±0.7 iken, DLCO >%80 olan olguların 2±0.7’di (p=0.016). MLS ile %DLCO arasında pozitif yönde korelasyon tespit edildi (p=0.044, r=0.230). DLCO <%80 olan olguların %42’sinde lenfopeni var iken, DLCO >%80 olan olguların %15’inde lenfopeni vardı (p=0.01). Olguların sarkoidoz evreleri, semptomları ve radyolojik bulgular ile MLS arasında anlamlı ilişki tespit edilemedi (p>0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sarkoidoz olgularında lenfopeni sık görülür. Lenfopenik sarkoidoz olgularında düşük DLCO değerleri görülebilir.

Anahtar Kelimeler: Karbonmonoksit difizyon testi, lenfopeni; sarkoidoz.

Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, Elif Torun Parmaksız, Nesrin Kıral, Recep Demirhan, Ali Fidan, Seda Beyhan Sağmen. Is Lymphopenia Detected in Sarcoidosis Associated with the Disease Activity?. SCIE. 2019; 30(2): 151-157

Corresponding Author: Coşkun Doğan, Türkiye
LookUs & Online Makale