ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Retrospective Analysis of Patients Treated for Volatile Substance Burn Injuries [SCIE]
SCIE. 2017; 28(4): 283-287 | DOI: 10.14744/scie.2018.88597

Retrospective Analysis of Patients Treated for Volatile Substance Burn Injuries

Yücel Yüce, Banu Eler Çevik, Kutlu Hakan Erkal
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Volatile substance (VS) abuse has been defined as the use of chemical substances for non-medical purposes to achieve alterations in psychological functioning. Injury caused by VS abuse is an independent injury in and of itself; however, it is often combined with cutaneous burns, which are associated with increased morbidity and mortality. The aim of this study was to analyze the management of VS burn injuries referred to a burn center.
METHODS: The records of 67 patients with VS burns who were hospitalized in a tertiary educating and training hospital burn center between July 2012 and July 2017 were analyzed in a retrospective study after receiving institutional ethical approval. The age, gender, injury type, and case management were retrospectively studied.
RESULTS: All of the patients were young men, and most had a superficial burn injury. The length of stay in hospital ranged from 3 days to 22 days. In all, 8 patients (11.9%) were followed-up in the burn intensive care unit. All of the patients were treated with conservative management, and there was no mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Preventing the abuse of inhalants can prevent the occurrence of this type of burn. The development and evaluation of strategies for the treatment of chronic abusers and for the prevention of inhalant use are major challenges for the future.

Keywords: Burns, intensive care, volatile substances.

Yanık Merkezimizde Tedavi Edilmiş Uçucu Madde Yanığı Olan Hastaların Geriye Dönük Analizi

Yücel Yüce, Banu Eler Çevik, Kutlu Hakan Erkal
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Uçucu madde bağımlılığı, kimyasal maddelerin psikolojik fonksiyonlarda değişikliklere ulaşmak için tıbbi olmayan amaçlarla kullanımı şeklinde tanımlanmıştır. Uçucu maddelerle oluşan hasar tek başına bağımsız bir hasar olabileceği gibi; sıklıkla yüksek morbidite ve mortaliteye sahip kütanöz yanıklarla da ilişkili olabilir. Bu çalışmada, yanık merkezimize yönlendirilmiş uçucu madde yanık hasarlarının yönetimini rapor etmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2012–Temmuz 2017 tarihleri arasında bir 3. basamak eğitim ve araştırma hastanesi yanık merkezinde tedavi edilmiş uçucu madde yanığı olan 67 hasta bir geriye dönük çalışmada analiz edildi. Yaş, cinsiyet, hasar tipi ve tedavi yöntemleri geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Hastaların tümü genç erkeklerdi ve çoğunda yüzeysel yanık hasarları vardı. Hastanede kalış süresi 3–22 gündü. Sekiz hasta (%11.9) yanık yoğun bakım ünitesinde takip edildi. Hastaların tümü konservatif yöntemlerle tedavi edildi ve mortalite oranı sıfırdı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Uçucu maddelerin suistimalinin önlenmesi bunlara bağlı yanık hasarlarının oluşmasını da önleyecektir. Kronik kullanıcıların tedavilerine yönelik tedavi stratejilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi ile uçucu madde kullanımının önlenmesi gelecek için temel kavramlar olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uçucu maddeler, yanıklar; yoğun bakım.

Yücel Yüce, Banu Eler Çevik, Kutlu Hakan Erkal. Retrospective Analysis of Patients Treated for Volatile Substance Burn Injuries. SCIE. 2017; 28(4): 283-287

Corresponding Author: Yücel Yüce, Türkiye
LookUs & Online Makale