ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of the Relationship Between Insulin Resistance and Selenoprotein P in Patients with Polycystic Ovary Syndrome [SCIE]
SCIE. 2017; 28(2): 99-104 | DOI: 10.14744/scie.2017.87597

Evaluation of the Relationship Between Insulin Resistance and Selenoprotein P in Patients with Polycystic Ovary Syndrome

Ayşenur Özderya1, İbrahim Yılmaz2, Şevin Demir3, Şule Temizkan1, Mehmet Sargın4, Mehmet Ali Ustaoğlu2, Kadriye Aydın1
1Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Family Physician, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Family Physician, Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most frequently seen disorder in women of childbearing age, and is characterized by insulin resistance (IR). Selenoprotein P (SeP) is a hepatokine associated with IR. The aim of the present study was to determine SeP levels in PCOS and to investigate its relationship to IR.
METHODS: A total of 27 patients and 27 age- and body mass index (BMI)-matched healthy controls were included in the study. Demographic data, anthropometric measurements, and biochemical parameters were evaluated. IR and free androgen index were calculated. Analysis of the correlation of biochemical and anthropometric parameters with SeP was performed.
RESULTS: There was a significant difference in the mean fasting insulin and homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) between patients and controls (both p<0.05), while the SeP level was similar (1.05±0.7ng/mL, 1.61±1.9ng/mL, respectively; p=0.7). There was no correlation between SeP and HOMA-IR in either group. There was a negative correlation between SeP and waist circumference (WC) in the PCOS group (p=0.03; r=-0.485), but not in the control group. In the control group, there was a negative correlation between SeP and BMI and fat percentage (r=-0.506, p=0.007; r=-0.643, p=0.024, respectively), but not in the PCOS group. In addition, there was a significant positive correlation between testosterone and SeP in the patients (r=0.456; p=0.017).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The SeP level was similar in patients and controls, and there was no correlation between SeP and IR in the PCOS group. However, the correlation of SeP with WC and testosterone in PCOS suggests a possible metabolic relationship.

Keywords: Body fat percentage, body mass index, insulin resistance, polycystic ovary syndrome, selenoprotein P.

Polikistik Over Sendromlu Hastalarda İnsülin Direnci ve Selenoprotein P İlişkisinin Değerlendirilmesi

Ayşenur Özderya1, İbrahim Yılmaz2, Şevin Demir3, Şule Temizkan1, Mehmet Sargın4, Mehmet Ali Ustaoğlu2, Kadriye Aydın1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü,i̇stanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Polikistik over sendromu (PKOS) doğurganlık çağındaki kadınlarda en sık görülen ve insülin direnci (IR) ile karakterize bir bozukluktur. Selenoprotein P(SeP) de, insülin direnciyle ilişkili bir hepatokindir. Bu çalışmada PKOS’da SeP düzeylerini belirlemeyi ve IR ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 27 hastayla yaş ve vücut kitle indeksi (VKI) eşleştirilmiş 27 sağlıklı kontrolün demografik özellikleri, antropometrik ölçümleri ve biyokimyasal parametreleri değerlendirildi. IR ve serbest androjen indeksi (FAI) hesaplandı. SeP ile biyokimyasal ve antropometrik parametrelerin korelasyonu yapıldı.
BULGULAR: Hasta ve kontroller arasında açlık insülini ve HOMA-IR anlamlı farklıyken (her iki p<0.05), SeP düzeyleri benzerdi (sırasıyla, 1.05±0.7ng/mL ve 1.61±1.9ng/mL, p=0.7). Her iki grupta da SeP ile HOMA-IR arasında korelasyon saptanmadı. PCOS grubunda SeP ile bel çevresi arasında negatif korelasyon mevcutken (p=0.03, r=-0.485), kontrol grubunda izlenmedi. Kontrol grubunda ise SeP ile VKI ve yağ yüzdesi arasında negatif korelasyon mevcutken (sırasıyla r=-0.506, p=0.007 ve r=-0.643, p=0.024), PCOS grubunda izlenmedi. Ayrıca hastalarda testosteron ile SeP arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı (r=0,456, p=0,017).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hasta ve kontroller arasında SeP düzeyleri benzer bulundu ve PKOS’da SeP ile IR arasında bir ilişki saptanmadı. Ancak PKOS'da SeP’nin bel çevresi ve testosteron ile korelasyonu olası bir metabolik ilişkiyi akla getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnsülin direnci, polikistik over sendromu, selenoprotein P, vücut kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi.

Ayşenur Özderya, İbrahim Yılmaz, Şevin Demir, Şule Temizkan, Mehmet Sargın, Mehmet Ali Ustaoğlu, Kadriye Aydın. Evaluation of the Relationship Between Insulin Resistance and Selenoprotein P in Patients with Polycystic Ovary Syndrome. SCIE. 2017; 28(2): 99-104

Corresponding Author: Ayşenur Özderya, Türkiye
LookUs & Online Makale