ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Gastrointestinal stromal tumor of ileum causing mechanical bowel obstruction: A case report [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-85856 | DOI: 10.14744/scie.2019.85856

Gastrointestinal stromal tumor of ileum causing mechanical bowel obstruction: A case report

Osman Erdoğan1, Zafer Teke1, Nihal Aykun2, Orçun Yalav2
1Department of Surgical Oncology, Cukurova University, Faculty of Medicine, Adana, Turkey
2Department of General Surgery, Cukurova University, Faculty of Medicine, Adana, Turkey

Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) are submucosal tumors that stem from the digestive tract such as esophagus, stomach, small intestine, colon and rectum. GISTs appear most frequently in the stomach (50%-60%), followed by the small bowel (20%-25%) and rectum (5%). They are frequently diagnosed incidentally during radiological studies or endoscopical procedures performed to investigate gastrointestinal tract disease or to treat an emergent condition surgically such as gastrointestinal hemorrhage, perforation or obstruction. Surgery is the primary method to confirm the diagnosis of a GIST histopathologically. In surgically resectable GISTs, the essential aim of surgery is to provide macroscopically clear surgical margins. In this case report, we discuss the clinical features, preoperative diagnosis and therapy of an ileal GIST according to view of the literature.

Keywords: Gastrointestinal stromal tumor, Small bowel obstruction, Acute abdomen

Mekanik barsak obstrüksiyonuna sebep olan ileum lokalizasyonlu gastrointestinal stromal tümör: Olgu sunumu

Osman Erdoğan1, Zafer Teke1, Nihal Aykun2, Orçun Yalav2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adana

Gastrointestinal stromal tümörler (GİST) özofagus, mide, ince barsak, kolon ve rektum gibi sindirim sistemi organlarından köken alan submukozal tümörlerdir. GİST’ler en sık midede (%50-60), ikinci sıklıkta ince barsakta (%20-25) ve daha az sıklıkta rektumda (%5) görülürler. Genellikle gastrointestinal sistem hastalıklarının radyolojik görüntüleme ve endoskopik incelemelerinde veya gastrointestinal hemoraji, perforasyon veya obstrüksiyon gibi acil durumların cerrahi tedavisi sırasında tesadüfen saptanmaktadır. GİST’lerin tanısını histopatolojik olarak koymak için cerrahi girişim ana yöntemdir. Cerrahi olarak rezeke edilebilir GİST’lerde cerrahi tedavideki birinci amaç, geride gözle görülebilir tümör bırakmayacak şekilde temiz cerrahi sınırların sağlandığı rezeksiyon işlemini uygulamaktır. Bu olgu sunumunda ileumda lokalize bir GİST vakasının klinik görünümü, preoperatif tanısı ve tedavisi literatür verileri ışığında gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal stromal tümör, İnce barsak obstrüksiyonu, Akut karınCorresponding Author: Osman Erdoğan, Türkiye
LookUs & Online Makale