ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Consumption of Anesthetic Agents During One-lung Ventilation and a Cost Analysis: a Comparison of Two Techniques [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-81894 | DOI: 10.14744/scie.2019.81894

The Consumption of Anesthetic Agents During One-lung Ventilation and a Cost Analysis: a Comparison of Two Techniques

FATIH DOGU GEYİK1, Özlem Sezen1, Banu Cevik1, Recep Demirhan2
1University of Health Science Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Department of Anestesiology and Reanimation, İstanbul
2University of Health Science Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, İstanbul

INTRODUCTION: The aim of this prospective, randomized clinical trial was to compare the direct cost of 2 anesthetic techniques used in thoracic surgery during one-lung ventilation [OLV].
METHODS: Adult patients scheduled for thoracic surgery under general anesthesia were randomized to receive either inhalational [deflurane] or total intravenous anesthesia [propofol], with a continuous infusion of remifentanil in both groups. The depth of anesthesia was maintained at a sustained bispectral index value of 40±10. The total quantity of drugs dispensed was estimated and a cost analysis was performed using hospital pharmacy prices. The patients’ demographic information, perioperative characteristics, and recovery time needed to achieve a modified Aldrete score of ≥8 were recorded.
RESULTS: In total, 60 patients were enrolled in the study. Patients’ demographic details and the duration of anesthesia were comparable between groups. There was no statistically significant difference between the groups with respect to perioperative surgical characteristics. In a 2 L/minute fresh gas flow, the consumption of desflurane was 120.9±75.37 mL. The cost of desflurane-balanced anesthesia was significantly greater than that of propofol [p<0.001] with comparable clinical characteristics.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Inhalational-based balanced anesthesia is an important point of consideration from a pharmacoeconomical aspect. Low flow anesthesia studies will be important for cost- saving in all general anesthesia applications using inhalational anesthetics, including OLV used during thoracic surgery.

Keywords: Cost analysis, economics, one-lung ventilation, pharmaceutical, göğüs cerrahisi

Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı Tekniğin Karşılaştırılması ve Maliyet Analizi

FATIH DOGU GEYİK1, Özlem Sezen1, Banu Cevik1, Recep Demirhan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu prospektif, randomize klinik çalışmanın amacı, tek akciğer ventilasyonu sırasında torasik cerrahide kullanılan 2farklı anestezik tekniğin maliyetini karşılaştırmaktı [TAV]
YÖNTEM ve GEREÇLER: Genel anestezi altında torasik cerrahi planlanan yetişkin hastalar, her iki grupta da sürekli remifentanil infüzyonu ile inhalasyonal [defluran] veya total intravenöz anestezi [propofol] almak üzere randomize edildi. Anestezi derinliği, 40 ± 10 sürekli bispektral indeks değerinde tutuldu. Dağıtılan toplam ilaç miktarı tahmin edildi ve hastane eczane fiyatları kullanılarak bir maliyet analizi yapıldı. Hastaların demografik bilgileri, perioperatif özellikleri ve modifiye Aldrete skorunun ≥8 olması için gereken iyileşme süresi kaydedildi.
BULGULAR: Toplamda 60 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik bilgileri ve anestezi süresi gruplar arasında karşılaştırılabilirdi. Perioperatif cerrahi özellikler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. 2 L / dakikalık bir taze gaz akışında, desfluran tüketimi 120.9 ± 75.37 mL idi. Desfluran dengeli anestezinin maliyeti, karşılaştırılabilir klinik özelliklere sahip olan propofolünkinden [p <0.001] anlamlı olarak daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnhalasyonel bazlı dengeli anestezi, farmakoekonomik açıdan önemli bir husustur. Düşük akımlı anestezi çalışmaları, torasik cerrahi sırasında kullanılan OLV de dahil olmak üzere inhalasyonel anestezi kullanan tüm genel anestezi uygulamalarında maliyet tasarrufu için önemli olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Maliyet Analizi, Ekonomik, Tek akciğer ventilasyonu, farmasötik, göğüs cerrahisiCorresponding Author: FATIH DOGU GEYİK, Türkiye
LookUs & Online Makale