ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic Appendectomy for Acute and Perforated Appendicitis: A Comparative Analysis [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-75537 | DOI: 10.14744/scie.2018.75537

Laparoscopic Appendectomy for Acute and Perforated Appendicitis: A Comparative Analysis

Mustafa C. Haksal1, Nuri Okkabaz2
1Department Of General Surgery, Section Of Colorectal&oncological Surgery, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey
2Department Of General Surgery, Bagcilar Tranining And Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study was to compare the short-term outcomes of laparoscopically operated acute uncomplicated appendicitis and perforated appendicitis.
METHODS: Laparoscopically operated acute uncomplicated and perforated appendicitis were screened retrospectively. Demographics, operative variables and postoperative complication rates were compared between the groups.
RESULTS: Among 155 patients, acute appendicitis was found in 130 patients [77 (59.2%) male, median age: 32 (16-72)] while 25 patients [15 (60.0%) male, median age: 39 (17-84)] had perforated appendicitis. The duration of operation and hospitalization period were 45 (20-105) minutes and 1 (1-6) days in acute appendicitis group, 60 (20-155) minutes and 2 (1-16) days in perforated group, respectively. Total complication rates were statistically significantly higher in the perforated group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic approach can be applied in selected cases of perforated appendicitis.

Keywords: appendicitis, perforation, laparoscopic, complication

Akut ve Perfore Apandisitlerde Laparoskopik Apendektomi: Karşılaştırmalı Analiz

Mustafa C. Haksal1, Nuri Okkabaz2
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kolorektal&onkolojik Cerrahi Bilim Dalı, İstanbul
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı akut komplike olmamış apandisitler ile perfore apandisitlerde laparoskopinin kısa dönem sonuçlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut apandisitler tanısıyla laparoskopik apendektomi uygulanmış tüm hastaların kayıtları geriye dönük olarak derlendi. Akut ve perfore apandisit gruplarında demografik veriler, operasyon değişkenleri ve postoperatif komplikasyon oranları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Toplam 155 hastanın 130’unda [77 (%59.2) erkek, ortanca yaş: 32 (16-72)] akut apandisit saptanmış olup 25 hastada [15 (%60.0) erkek, ortanca yaş: 39 (17-84)] perfore apandisit saptandı. Operasyon süreleri ve hastanede kalış süreleri akut apandisit için 45 (20-105) dakika ve 1 (1-6) gün olup perfore apandisit grubunda 60 (20-155) dakika ve 2 (1-16) gün idi. Toplam komplikasyon oranları perfore apandisit grubunda anlamlı olarak daha fazlaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Seçilmiş perfore apandisit olgularında laparoskopik apendektomi uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: apandisit, perforasyon, laparoskopik, komplikasyonCorresponding Author: Mustafa C. Haksal, Türkiye
LookUs & Online Makale