ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic Appendectomy for Acute and Perforated Appendicitis: A Comparative Analysis [SCIE]
SCIE. 2019; 30(1): 69-72 | DOI: 10.14744/scie.2018.75537

Laparoscopic Appendectomy for Acute and Perforated Appendicitis: A Comparative Analysis

Mustafa Celalettin Haksal1, Nuri Okkabaz2
1Department of General Surgery, Section of Colorectal&Oncological Surgery, İstanbul Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Bağcılar Tranining and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study was to compare the short-term outcomes of laparoscopically operated uncomplicated acute appendicitis and perforated appendicitis.
METHODS: Laparoscopically operated uncomplicated acute and perforated appendicitis were screened, retrospectively. Demographics, operative variables, and postoperative complication rates were compared between the groups.
RESULTS: Among 155 patients, acute appendicitis was found in 130 patients (77 [59.2%] male; median age, 32 [16–72]), while 25 patients (15 [60.0%] male; median age, 39 [17–84]) had perforated appendicitis. The duration of the operation and hospitalization period were 45 (20–105) minutes and 1 (1–6) day, respectively, in the acute appendicitis group, and 60 (20–155) minutes and 2 (1–16) days, respectively, in the perforated group. Total complication rates were statistically significantly higher in the perforated group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic approach can be applied in selected cases of perforated appendicitis.

Keywords: Appendicitis, complication; laparoscopic; perforation.

Akut ve Perfore Apandisitlerde Laparoskopik Apendektomi: Karşılaştırmalı Analiz

Mustafa Celalettin Haksal1, Nuri Okkabaz2
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kolorektal&onkolojik Cerrahi Bilim Dalı, İstanbul
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı akut komplike olmamış apandisitler ile perfore apandisitlerde laparoskopinin kısa dönem sonuçlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut apandisitler tanısıyla laparoskopik apendektomi uygulanmış tüm hastaların kayıtları geriye dönük olarak derlendi. Akut ve perfore apandisit gruplarında demografik veriler, operasyon değişkenleri ve ameliyat sonrası komplikasyon oranları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Toplam 155 hastanın 130’unda (77 [%59.2] erkek, ortanca yaş: 32 [16–72]) akut apandisit saptanmış olup 25 hastada (15 [%60.0] erkek, ortanca yaş: 39 [17–84]) perfore apandisit saptandı. Operasyon süreleri ve hastanede kalış süreleri akut apandisit için 45 (20–105) dakika ve bir (1–6) gün olup perfore apandisit grubunda 60 (20–155) dakika ve iki (1–16) gün idi. Toplam komplikasyon oranları perfore apandisit grubunda anlamlı olarak daha fazlaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Seçilmiş perfore apandisit olgularında laparoskopik apendektomi uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, komplikasyon; laparoskopik; perforasyon.

Mustafa Celalettin Haksal, Nuri Okkabaz. Laparoscopic Appendectomy for Acute and Perforated Appendicitis: A Comparative Analysis. SCIE. 2019; 30(1): 69-72

Corresponding Author: Mustafa Celalettin Haksal, Türkiye
LookUs & Online Makale