ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Macular electrophysiology after intravitreal dexamethasone implant in patients with branch retinal vein occlusion [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-65002 | DOI: 10.14744/scie.2019.65002

Macular electrophysiology after intravitreal dexamethasone implant in patients with branch retinal vein occlusion

Muhammed nurullah Bulut1, ümit çallı2, ulviye kıvrak1, kezban bulut1, Güzide Akçay1
1University of Health Sciences Kartal Reasearch and training Hospital
2University of Health Sciences Fatih Sultan Mehmet Researchand training Hospital

INTRODUCTION: Purpose: The aim of this study to investigate functional changes in macula by multifocal electroretinography (mfERG) following intravitreal dexamethasone implant for the treatment of macular edema secondary to branch retinal vein occlusion(BRVO).

METHODS: Methods: Forty-two patients treated with intravitreal dexamethasone implant (Ozurdex®, Allergan, Irvine, CA) for macular edema secondary to branch retinal vein occlusion (17 male, 25 female, mean age: 58,4±10,3 years) were included this study. All patients had a detailed ophthalmological examination including determination of best-corrected visual acuity, slit lamp examination, dilated fundus examination, optical coherence imaging of the macula and multifocal electroretinography. These examinations were performed in all cases before intravitreal injection of Ozurdex implant and the patients were followed with these modalities until 6 months after implantation.


RESULTS: Results: The mfERG changes in rings and effected quadrants weren’t statistically significant (p>0,05). Implicit times in affected quadrants were 38,74±3,76 ms and 39,88±3,63 ms in pre-implantation period and was measured as 38,08±2,66 ms, 38,57 ms in post-implantation period. Even though p wave implicit times in all rings and effected quadrants were relatively shorter, the difference was not statistically significant (p>0,05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: Previous reports with 1st and 3rd month results indicated no significant change in mfERG findings in patients with BRVO in short term. In this study, although significant increase in visual acuity and significant decrease in central macular thickness were observed in 6 months after Ozurdex in BRVO patients, no significant functional change was observed in mfERG.

Keywords: multifocal, electroretinogram, dexamethasone

Retinal ven tıkanıklığı hastalarında intraviteral dexametazon implant sonrası multifokal elektroretinogram değişiklikleri.

Muhammed nurullah Bulut1, ümit çallı2, ulviye kıvrak1, kezban bulut1, Güzide Akçay1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı retinal ven dal tıkanıklığında makula ödemi tedavisinde kullanılan intravitreal deksametazon implantın (Ozurdex®, Allergan, Irvine, CA) multifokal elekctroretinogram (mfERG) deki etkinliğini gözlemleyerek Ozurdex’in retinanın fonksiyonel yapısındaki etkinliğini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza kasım 2013- kasım 2014 tarihleri arasında retinal ven dal tıkanıklığı(RVDT) nedeniyle Ozurdex implant uyguladığımız 17 si erkek toplam 42 hasta dahil edilmiştir. Bütün hastalara Ozurdex uygulaması öncesinde snellen eşeline göre düzeltilmiş en iyi görme keskinliği, biomikroskopik muayene, optik koherent tomografi ile makuler kalınlık ve mfERG ölçümleri yapıldı.Hastalar deksametazon implant öncesi ve sonrası 6. ayda mf ERG testi uygulandı.

BULGULAR: Etkilenen kadranlarda ve ringlerde mfERG değişiklikleri istatsitiksel olarak anlamlı bulunmadı.(p>0,05). RVDT nedeniyle etkilenen kadranda implisit zamanı implantasyon öncesi 38,74±3,76 ms iken implantasyon sonrası 38,08±2,66 ms, olarak ölçüldü. tüm ringlerde ve etkilenen kadranlarda p dalgasının implisit zamanı kısalmış olsa da bu durum istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Daha önce yapılan çalışmalarda Ozurdex sonrası 1. ve 3. aylarda mfERG de anlamlı fonksiyonel etki görülmediği raporlanmıştır. Bu çalışmada RVDT hastalarında Ozurdex sonrası 6. ayda görme keskinliğinde anlamlı artış, santral makula kalınlığında anlamlı azalma görülmesine rağmen mfERG de anlamlı fonskiyonel değişiklik görülmediği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: multifokal, erg, deksametazonCorresponding Author: Muhammed nurullah Bulut, Türkiye
LookUs & Online Makale