ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Immunohistochemical Analysis of Placental Microvessel Density and Spiral Artery Doppler Results in Preeclamptic Pregnancies [SCIE]
SCIE. 2018; 29(2): 80-85 | DOI: 10.14744/scie.2018.58076

Immunohistochemical Analysis of Placental Microvessel Density and Spiral Artery Doppler Results in Preeclamptic Pregnancies

Bahar Ergen1, Kadir Güzelmeriç1, Gülden Yılmazer1, Cenk Ergen2, Önder Sakin1, Engin Ersin Şimşek3, Oluş Api1, Mehmet Cem Turan1
1Department of Obstetrics and Gynecology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Family Medicine, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To investigate placental immunohistochemical findings and Doppler parameters in normal pregnancies and women with preeclampsia (PE).
METHODS: Doppler measurements of umbilical, uterine, and spiral arteries of 23 PE and 12 normal pregnancies followed and delivered between 2008 and 2010 were performed and recorded. Placental specimens were obtained at birth and the microvessel density of spiral arteries was measured immunohistochemically using placental tissue CD 34 antibody expression. Three vessels with the most intense CD34 density were evaluated.
RESULTS: There were no significant differences in the umbilical artery pulsatility index (PI), resistance index (RI), or systolic/diastolic ratio (S/D) between the PE and normal pregnancies. The spiral and uterine artery RI, PI, and SD ratios, however, were significantly higher in the PE group. There was no statistically significant difference in the mean microvessel density between the 2 groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The role of the placenta in the development of PE is unquestionable. Vascular pathologies and blood flow characteristics demonstrate significant differences and deteriorations compared with normal pregnancies. Further research is needed to further define the precise pathology.

Keywords: Antijenler CD34, mikrodamarlar, pre-eklampsi, ultrasonografi Doppler.

Preeklamptik Gebelerde Spiral Arter Doppleri ve Plasental Mikrodamar Yoğunluğunun İmmünhistokimyasal İncelenmesi

Bahar Ergen1, Kadir Güzelmeriç1, Gülden Yılmazer1, Cenk Ergen2, Önder Sakin1, Engin Ersin Şimşek3, Oluş Api1, Mehmet Cem Turan1
1Dr Lutfi̇ Ki̇rdar Kartal Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇ Kadin Hastaliklari Ve Doğum Kli̇ni̇ği̇
2Dr Lutfi̇ Ki̇rdar Kartal Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇ Patoloji̇ Kli̇ni̇ği̇
3Dr Lutfi̇ Ki̇rdar Kartal Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇ Aile Hekimliği Kli̇ni̇ği̇

GİRİŞ ve AMAÇ: Preeklamptik ve normal gebelerde Doppler parametreleri ve plasental mikrodamar yoğunluğunun immünohistokimyasal olarak araştırılması amaçlandı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde 2008 ile 2010 yılları arasında takip edilen ve doğumu gerçekleştirilen 23 preeklamptik ve 12 normal gebenin umblikal, uterin ve spiral arter renkli Doppler ölçümleri yapıldı ve kaydedildi. Plasental örnekleri doğum esnasında alındı. Plasental örnekler, immünhistokimyasal teknikle değerlendirildi. Spiral arterlerin mikrodamar yoğunluğu immünohistokimyasal olarak plasental dokuda CD34 antikor kullanılarak sayıldı. Mikrodamar yoğunluğu CD34’ün en yoğun olduğu üç damarsal alanda değerlendirildi.
BULGULAR: Preeklamptik ve normal gebelerin umblikal arter PI, RI ve SD oranlarına göre farklılık bulunmadı. Buna rağmen; preeklamptik grupta spiral ve uterin arter RI, PI ve SD oranları anlamlı olarak yüksekti. Her iki grup arasında ortalama mikrodamar yoğunluğu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, plasentanın preeklampsi gelişimindeki rolü tartışılmazdır. Vasküler patolojiler ve kanlanma özellikleri normal gebelere oranla anlamlı derecede farklılıklar ve bozulmalar göstermektedir. Nihai patolojiye sebep olan bu değişikliklerin tam olarak belirlenebilmesi için ve düzeltilebilmesi için daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Antigen CD34, microvessels, preeclampsia, ultrasonography Doppler.

Bahar Ergen, Kadir Güzelmeriç, Gülden Yılmazer, Cenk Ergen, Önder Sakin, Engin Ersin Şimşek, Oluş Api, Mehmet Cem Turan. Immunohistochemical Analysis of Placental Microvessel Density and Spiral Artery Doppler Results in Preeclamptic Pregnancies. SCIE. 2018; 29(2): 80-85

Corresponding Author: Önder Sakin, Türkiye
LookUs & Online Makale