ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Study on the Geriatric Patients Applied to the Emergency Internal Medicine Service [SCIE]
SCIE. 2020; 31(2): 166-170 | DOI: 10.14744/scie.2019.49369

A Study on the Geriatric Patients Applied to the Emergency Internal Medicine Service

Arzu Cennet Işık, Gizem Gecmez, Ezgi Tükel Aytac, Seydahmet Akın
Department of Internal Diseases, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: In parallel with the increase in the elderly population in our country as in the world, the rate of the patients applied to the emergency services has shown an increase. The present study aims to investigate the application reasons of the patients aged 65 and over who were followed up in our emergency internal medicine unit, to examine their current diseases, to treat their newly-emerging acute problems, and to evaluate their follow-up processes.
METHODS: All patients aged 65 and over, who applied to the Emergency Internal Medicine Unit a tour hospital between October 2017 and December 2017, were retrospectively evaluated in this study. Gender, current disease, application reason and diagnosis (including ICD 10 codes) of the patients were recorded through their files. Applications were examined retrospectively through the hospital information system, and all data were entered into the program called SPSS 20.00 in the computer environment.
RESULTS: The mean age of 310 geriatric patients aged 65 and over who were examined in this study was 76.6.The youngest age was 65 and the oldest age was 103. Furthermore, it was found that 149 (47.9%) of the patients were men, 161 (51.8%) of them were women, 129 (41.5%) of them were between the ages of 65 and 74, 133 (42.8%) of them were between the ages of 75 and 84, 48 (15.4%) of them were in the age of >85. The most common diseases were cardiovascular system diseases, gastrointestinal system diseases and urinary system diseases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our day, the rate of the elderly population applied to emergency services has increased. It has been found that the most common diseases are cardiovascular system diseases, gastrointestinal system diseases and urinary system diseases. In the first examination of the patients at hospitals, determination of the methods on diseases in accordance with their physical examination findings, anamnesis and medical treatment will be beneficial in terms of their life quality and survival.

Keywords: Emergency application, geriatric patient; geriatrics.

Acil İç Hastalıkları Kliniğine Başvuran Geriatrik Hastaların İrdelenmesi

Arzu Cennet Işık, Gizem Gecmez, Ezgi Tükel Aytac, Seydahmet Akın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusun artışına paralel olarak acil servis başvuru oranı da artış göstermektedir. Çalışmamızda acil dahiliye ünitemizde takip ettiğimiz 65 yaş ve üzeri hastaların başvuru nedenlerinin tespiti, mevcut hastalıklarının kontrolü, yeni gelişen akut problemlerin tedavisi ve takiplerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Dahiliye Ünitesi’ne Ekim 2017–Aralık 2017 tarihleri arasında başvuran tüm 65 yaş ve üzeri hastalar geriye dönük olarak değerlendirmeye alındı. Hastaların dosyalarından cinsiyetleri, mevcut hastalıkları, başvuru nedenleri, tanıları (ICD 10 kodları alınmıştır) kaydedildi. Başvurular geriye dönük olarak hastane bilgi işlem sistemi üzerinden incelendi, tüm veriler bilgisayar ortamında SPSS ver. 20.00 programında değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 65 yaş ve üzeri 310 geriatrik hastanın yaş ortalaması 76.6; en küçüğü 65, en büyüğü 103 yaşında idi. Hastaların 149’u (%47.9) erkek; 161’i (%51.8) kadın ve yaş aralığı; 65–74 yaş 129 (%41.5) kişi, 75–84 yaş 133 (%42.8) kişi, 85 yaş üzeri 48 (%15.4) kişi olarak izlendi. En sık tespit edilen hastalıklar kardiyovasküler sistem, gastrointestinal sistem ve üriner sistem hastalıkları idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günümüzde acil servislere yaşlı nüfus başvuru oranı artmaktadır. En sık görülen hastalıklar kardiyovasküler sistem, gastrointestinal sistem ve üriner sistem hastalıkları olarak bulunmuştur. Hastanelerde hastaların ilk değerlendirilmesinde; başvuru şikayetleri, kronik hastalıkları, kullandıkları tıbbi tedavi ile öykü ve fizik muayene bulgularının da eklenerek hastalıklarının yönetiminin planlanması yaşam kalitesi ve sağkalımları açısından faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acil başvuru, geriatri; yaşlı hasta.

Arzu Cennet Işık, Gizem Gecmez, Ezgi Tükel Aytac, Seydahmet Akın. A Study on the Geriatric Patients Applied to the Emergency Internal Medicine Service. SCIE. 2020; 31(2): 166-170

Corresponding Author: Arzu Cennet Işık, Türkiye
LookUs & Online Makale