ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Rare Nosocomıal Urosepsis in an Elderly Patient: Sphingomonas Paucimobilis [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-46362 | DOI: 10.14744/scie.2019.46362

A Rare Nosocomıal Urosepsis in an Elderly Patient: Sphingomonas Paucimobilis

Ayşegül Seremet Keskin, Filiz Kizilates, Kübra Demir Önder
Universty Of Health Sciences Antalya Training And Research Hospital Infectious Diseases And Clinical Microbiology

Sphingomonas paucimobilis is an aerobic, non-fermentative, non-spore forming, yellow pigmented, very slowly moving gram-negative bacillus. Sphingomonas paucimobilis can cause bacteremia, pneumonia, catheter-related bloodstream infections, meningitis, peritonitis, osteomyelitis, septic arthritis, postoperative endophthalmitis, lung and spleen abscesses, and urinary and biliary system infections. It can cause infections in healthy and immunocompromised individuals. Outbreaks have been reported due to its colonization of hospital water systems. This case is presented in this report for urosepsis due to Sphingomonas paucimobilis is rare in non-immunosuppressed elderly patients in the literature.

Keywords: Sphingomonas paucimobilis, urosepsis, elderly patient

Yaşlı Bir Hastada Nadir Görülen Hastane Kaynaklı Ürosepsis Etkeni: Sphingomonas Paucimobilis

Ayşegül Seremet Keskin, Filiz Kizilates, Kübra Demir Önder
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Sphingomonas paucimobilis aerop, non-fermantatif, spor oluşturmayan, sarı pigmentli, çok yavaş hareketli gram negatif bir basildir. Bakteriyemi, pnömoni, kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları, menenjit, peritonit, osteomiyelit, septik artrit, ameliyat sonrası endoftalmit, akciğer ve dalak apseleri, üriner ve biliyer sistem enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. Sağlıklı ve immün sistemi baskılanmış kişilerde enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Hastane su sistemine kolonizasyonu nedeni ile bildirilen salgınlar mevcuttur. Ayrıca hastanelerde hemodiyaliz ve steril ilaç solüsyonlarında bulunabilmektedir. Bu vaka, literatürde immünsuprese olmayan yaşlı hastalarda Sphingomonas paucimobilis’e bağlı gelişen ürosepsis vakalarına nadir rastlandığı için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sphingomonas paucimobilis, ürosepsis, yaşlı hastaCorresponding Author: Ayşegül Seremet Keskin, Türkiye
LookUs & Online Makale