ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Pectoralis Minor Syndrome Miscible with Subacromial Impingement Syndrome [SCIE]
SCIE. 2017; 28(3): 181-183 | DOI: 10.14744/scie.2017.44154

Pectoralis Minor Syndrome Miscible with Subacromial Impingement Syndrome

Deniz Palamar1, İlknur Aktaş2, Kenan Akgün1
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Pectoralis minor syndrome (PMS) is a neurovascular disorder affecting the upper extremity. In the present study, the demographic and clinical features of patients diagnosed as PMS were examined, as well as cases of concomitant subacromial impingement syndrome (SIS).
METHODS: A retrospective trial was conducted with 12 patients with the diagnosis of PMS according to a pectoralis minor muscle (PMM) block test. The PMM block was performed under the guidance of ultrasonography.
RESULTS: Of the 12 PMS patients evaluated, 83% had a complaint of pain, 58.3% had paresthesia, and 16.6% had swelling of the hand. A physical examination revealed that 58.3% of the patients had tenderness at the biceps tendon, 16.6% had subacromial tenderness, and 16.6% had tenderness at the acromioclavicular joint. In 66.6% patients, subacromial impingement tests were positive, and 33.3% of them had a positive subacromial injection test (SIT).
DISCUSSION AND CONCLUSION: PMS can be overlooked and may also be confused with other disorders, such as SIS. Furthermore, SIS may also accompany PMS. Therefore, in such painful pathologies, injection tests such as SIT and PMM block should be used as the reference test for the diagnosis and it should be kept in mind that these 2 clinical disorders can be observed together.

Keywords: Muscle block, pectoralis minor syndrome; subacromial impingement syndrome; ultrasonography.

Subakromiyal Sıkışma Sendromu ile Karıştırılabilen Pektoralis Minör Sendromu

Deniz Palamar1, İlknur Aktaş2, Kenan Akgün1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Pektoralis minör sendromu (PMS), üst ekstremiteyi etkileyebilen nörovasküler bir hastalıktır. Bu çalışmada, PMS tanısı alan hastalar demografik ve klinik özellikleri ve eşlik eden subakromiyal sıkışma sendromu açısından değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Pektoralis minör kas bloğu ile PMS tanısı konulan 12 ve 70 yaş arasındaki 12 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Pektoralis minör kas bloğu ultrasonografi rehberliğinde uygulandı.
BULGULAR: Toplam 12 hasta değerlendirildi. Hastaların %83’ünde ağrı, %58.3’ünde parestezi ve %16.6’sında şişlik yakınması mevcuttu. Fizik muayenede, hastaların %58.3’ünde biseps tendonunda hassasiyeti, %16.6’sında subakromiyal hassasiyet ve %16.6’sında akromioklaviküler eklem hassasiyeti saptandı. Hastaların %66.6’sında subakromiyal sıkışma testleri pozitif saptandı, %33.3’ünde ise subakromiyal enjeksiyon testi pozitif olarak değerlendirildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pektoralis minör sendromu, gözden kaçabilen bir tanıdır ve subakromiyal sıkışma sendromu gibi başka diğer hastalıklarla karışabilir. Bunun yanında, subakromiyal sıkışma sendromu PMS’ye eşlik edebilir. Bu nedenle, bu tür ağrılı patolojilerde tanı için, referans test olarak subakromiyal enjeksiyon testi ve pektoralis minör kas bloğu gibi enjeksiyon testleri kullanılmalı ve bununla birlikte bu iki klinik tablonun birlikte görülebileceği de akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kas bloğu, pektoralis minör sendromu; subakromiyal sıkışma sendromu; ultrasonografi.

Deniz Palamar, İlknur Aktaş, Kenan Akgün. Pectoralis Minor Syndrome Miscible with Subacromial Impingement Syndrome. SCIE. 2017; 28(3): 181-183

Corresponding Author: Deniz Palamar, Türkiye
LookUs & Online Makale