ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Ekstrapulmoner sarkoidoz [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-42650 | DOI: 10.14744/scie.2018.42650

Ekstrapulmoner sarkoidoz

Emine Aksoy1, Eylem Tunçay1, Birsen Ocakli1, Sümeyye Alparslan Bekir1, Sinem Güngör1, Fatma Tokgöz Akyıl1, Pakize Sucu1, Dilek Yavuz1, Murat Yalçınsoy2
1University Of Health Sciences Sureyyapasa Chest Diseases And Thoracic Surgery Education And Research Hospital, Istanbul
2Inonu University Medicine Faculty, Department Of Pulmonary Disease, Malatya

INTRODUCTION: In sarcoidosis extrapulmonary involvement is common with pulmonary involvement. Skin, eye, lymph nodes are the most common extrapulmonary involvements, multiple organs can be involved at the same time. In this study, patients with extrapulmonary sarcoidosis were investigated in terms of the localization of involvement.
METHODS: Patients diagnosed with sarcoidosis between 1994-2015 were evaluated retrospectively. The demographic characteristics, symtoms, organ involvement numbers, diagnostic methods-durations were recorded. The patients were consulted to dermatology, ophthalmology, cardiology and chest X-ray, HRCT and abdominal USG were performed.
RESULTS: Extrapulmonary involvement was detected in 144 of 337 patient.92% of patients with extrapulmonary involvement were accompanied by pulmonary involvement. 75% were women, mean age was 42. The most commonly detected extrapulmonary involvement was skin (n=41), erythema nodosum(n=37), liver(n=24), lymph nodes (n=20), spleen(n=18), and salivary gland parotis(n=15). The most commonly diagnostic methods were mediastinoscopy(n=41), skin biopsy(n= 23), transbronchial lung biopsy(n=19). 26(18%) patients had multiple organ involvement, 2 of them were stage 0, 14 stage 1, 9 stage 2, 1 stage 3.Mean duration of diagnosis was 24 days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: If extrapulmonary involvement is present at the time of sarcoidosis diagnosis, it should be kept in mind that more than one organ system may be involved and relevant additional tests may be required.

Keywords: sarcoidosis, extrapulmonary involvement, diagnosis

Ekstrapulmoner sarkoidozda birden fazla organ tutulumu

Emine Aksoy1, Eylem Tunçay1, Birsen Ocakli1, Sümeyye Alparslan Bekir1, Sinem Güngör1, Fatma Tokgöz Akyıl1, Pakize Sucu1, Dilek Yavuz1, Murat Yalçınsoy2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Malatya

GİRİŞ ve AMAÇ: Sarkoidozda pulmoner tutulumla beraber ekstrapulmoner tutulum sık görülür. Deri, göz ve periferik lenf nodları akciğerler dışında en sık tutulum yeridir ve birden fazla organ aynı zamanda tutulabilir. Bu çalışmada ekstrapulmoner sarkoidozlu olgular tutulum yerleri açısından incelendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1994-2015 arasında sarkoidoz tanısı ile takip edilen hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmada sarkoidoz ekstrapulmoner tutulum tanısı olan olguların demografik özellikleri; semptomları, organ tutulum yer ve sayılar, tanı yöntemleri ve süreleri kaydedildi. Hastaların cildiye, göz ve kardiyoloji konsültasyonları yapıldı ve akciğer grafisi, YRBT ve batın USG istendi.
BULGULAR: 337 hastanın 144'ünde ekstrapulmoner tutulum saptandı, olguların %92'de pulmoner tutulum ile birlikteydi. Ortalama yaşı 42, %75 kadındı. En sık tutulum şekli eritema nodozum dışı cilt tutulumu(n: 41), eritema nodozum(n: 37), karaciğer(n: 24), lenf nodu(n: 20), dalak(n: 18) ve tükrük bezi-parotis(n: 15) idi. En sık tanı yöntemleri 41 hastada mediastinoskopi, 23 hastada cilt biyopsisi ve 19 hastada transbronşial akciğer biyopsisiydi. 2 hastada 4, 3 hastada 3 ayrı bölgede olmak üzere 26(%18) hastada birden fazla tutulum saptandı. Birden fazla tutulum olan hastaların 2'si evre 0, 14’ü evre 1, 9’u evre 2 ve 1’i evre 3 idi. Hastalarda saptanan ortalama tanı süresi 24 gündü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sarkoidoz tanısı konulan olguda ekstrapulmoner tutulum varlığında birden fazla organda tutulum olabileceği akılda tutulmalı ve gerekli tetkik ve değerlendirmeler bu yönde yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: sarkoidoz, ekstrapulmoner tutulum, tanıCorresponding Author: Emine Aksoy, Türkiye
LookUs & Online Makale