ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Association Between Hyperlipidemia and Mammographic Breast Density in Post-menopausal Women [SCIE]
SCIE. 2018; 29(2): 110-114 | DOI: 10.14744/scie.2018.41736

Association Between Hyperlipidemia and Mammographic Breast Density in Post-menopausal Women

Mehmet Akif Ozturk, Mustafa Keçeci, Sabiha Komoglu, Müzeyyen Eryılmaz, Yaşar Sertbaş, Meltem Sertbaş, Ali Özdemir
Department of Internal Medicine, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Breast cancer is the most common cancer type in women. High mammographic breast density is associated with an increased risk of breast cancer in women. The goal of this study was to investigate a possible association between mammographic breast density and hyperlipidemia.
METHODS: This retrospective study was conducted using the records of patients from between January and December of 2016 who met the inclusion criteria: postmenopausal women between the ages of 50 and 65 years who did not have diabetes mellitus and who had a contemporaneous digital mammography performed and had the appropriate laboratory data. A total of 164 women were included.
RESULTS: The mean age of the patients was 55.88±4.49 years. According to the Breast Imaging Reporting and Data System, 116 of the 164 patients (70.7%) were in the low-density group, and 28 patients (20.3%) were categorized as having a high-density result. The group with a high mammographic breast density had a significantly greater high-density lipoprotein (HDL) cholesterol level than the group with a low breast density (55.35±12.98 vs 51.14±12.38 mg/dL, respectively; p=0.035). The low-density lipoprotein cholesterol level of the high-density tissue group was greater than that of the low-density group, but was not statistically significant (146.5±37.22 vs 133.73±33.97 mg/dL, respectively; p=0.052).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that a high HDL cholesterol level and older age were associated with breast density. There is a need for prospective, large-scale studies in this area.

Keywords: Density, hyperlipidemia, mammography.

Post-menopozal Kadınlarda Hiperlipidemi ve Mamografik Meme Yoğunluğu Arasındaki İlişki

Mehmet Akif Ozturk, Mustafa Keçeci, Sabiha Komoglu, Müzeyyen Eryılmaz, Yaşar Sertbaş, Meltem Sertbaş, Ali Özdemir
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Yüksek mamografik meme yoğunluğu, kadınlarda meme kanserine yakalanma riski ile ilişkilidir. Bu çalışmada mamografik meme yoğunluğu ve hiperlipidemi arasındaki olası ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu geriye dönük çalışma Ocak–Aralık 2016 arasında dahil edilme kriterlerini karşılayan hastalarda yapıldı. Çalışmaya diabetes mellitus tanısı konmayan, eş zamanlı dijital mamografi ve uygun laboratuvar verileri olan, 50–65 yaş arası post-menopozal kadınlar dahil edildi. Çalışma kriterlerini karşılayan toplam 164 kadın çalışmaya alındı.

BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 55.88±4.49 yıldı. BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System) sistemine göre 164 hastanın 116’sı (%70.7) düşük yoğunlukta, 28’i (%20.3) yüksek yoğunluklu gruptaydı. Yüksek yoğunluklu grup düşük yoğunluklu gruba göre yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol düzeyini anlamlı derecede daha yüksek (sırasıyla, 55.35±12.98 ve 51.14±12.38 mg/dL, p=0.035) idi. Yüksek yoğunluklu grubun düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol düzeyi, düşük yoğunluklu gruptan daha yüksekti, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi (sırasıyla, 146.5±37.22 ve 133.73±33.97 mg/dL, p=0.052).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda daha yüksek HDL kolesterol ve ileri yaşın artmış meme yoğunluğu ile ilişkili olduğunu tespit ettik. Bu alanda ileriye dönük ve büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Hiperlipidemi, mamografi, yoğunluk.

Mehmet Akif Ozturk, Mustafa Keçeci, Sabiha Komoglu, Müzeyyen Eryılmaz, Yaşar Sertbaş, Meltem Sertbaş, Ali Özdemir. Association Between Hyperlipidemia and Mammographic Breast Density in Post-menopausal Women. SCIE. 2018; 29(2): 110-114

Corresponding Author: Mehmet Akif Ozturk, Türkiye
LookUs & Online Makale