ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Ecthyma due to Streptococcus pyogenes mimicking cutaneous anthrax [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-22043 | DOI: 10.14744/scie.2019.22043

Ecthyma due to Streptococcus pyogenes mimicking cutaneous anthrax

Ayşe Karaaslan, Ceren Çetin, Yasemin Akın, Ayşe Adak, Gülhan Turan, Özge Karataş
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Education And Research Hospital, Department Of Pediatrics, İstanbul

Ecthyma is a form of ulcerative impetigo which erodes through epidermidis and dermis. Mostly, the crusts are found on the lesions, and when the crust is removed, there is a purulent ulcer at the bottom. Herein, we report a patient who presented with ecthyma lesions on his legs to the outpatient clinic and had cutaneous anthrax reporting for differential diagnosis.
A 10-year,6-month old boy admitted to the hospital with 5 lesions with some of them are wet yellowish-colored, and some of them crusted in black color, surrounded with hyperemic area on the leg which did not respond to topical treatment. In physical examination, he had no other patologic sign. The laboratory results showed a white blood cell (WBC) count of 9900/mm³, hemoglobin level of 13,6 g/dl, platelet count of 478000/ mm3 and C-reactive protein of 8.6 mg/L (0-3.5 mg/L. Biochemical values were normal. The patient was consulte to dermatology department and ectyma was the primary diagnosis. However cutaneous anthrax was in differential diagnosis, for this reason we send two swabs, on efor PCR an done for culture. Because of penicilin allergy of the patient, clindamycin and ciprofloxacin were strated. Streptococcus pyogenes yielded in culture and tests for anthrax were negative, so we stopped ciprofloxacin and clindamycin therapy continued. On the day of 10th, the patient was discharged because of the crusted lesions with no hyperemic area.
S. Pyogenes is still susceptible to penicilin, however it can cause severe complications and for this reason it should be treated promptly.

Keywords: Ecthyma, child, cutaneous anthrax

Deri şarbonu şüphesi uyandıran streptococcus pyogenes’e bağlı gelişen ektima

Ayşe Karaaslan, Ceren Çetin, Yasemin Akın, Ayşe Adak, Gülhan Turan, Özge Karataş
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştrma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Ektima, impetigonun ülseratif formu olup, lezyon epidermis ve dermisin derin kısmına doğru ilerlemiştir. Lezyonların üzerinde çoğu zaman krutlar bulunur ve krut kaldırıldığında altta pürülan ülsere zemin ortaya çıkar. Bu yazımızda, çocuk polikliniğine bacaklarında ektima lezyonları ile başvuran ve ayırıcı tanı açısından şarbon bildirimi de yapılan bir hastayı sunmaktayız.
10 yaş 6 aylık erkek hasta bacak bölgesinde topikal tedaviye cevap vermeyen ciltten kabarık kimi sulu sarı renkli, kimi siyah renkli kabuklu, etrafları belirgin hiperemik 5 adet lezyon ile başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde cilt lezyonları dışında patolojik bulgu yoktu. Laboratuvar tetkiklerinde Lökosit: 9900/mm3,Hb: 13,6 g/dL trombosit: 478000/mm3, C-reaktif protein: 8,6 mg/L (0-3.5 mg/L) olarak saptandı. Biyokimyasal değerleri normal sınırlarda bulundu. Aynı gün dermatolojiye de konsulte edilen hastada ön planda ektima düşünüldü. Ayırıcı tanı açısından yarasından alınan yara kültürü, hem piyojen kültüre, hem de şarbon açısından hastanemiz sürveyans birimi aracılığıyla Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne hem Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) hem de kültür çalışılmak üzere gönderildi. Hastanın önceden bilinen penisilin alerjisi olduğu öğrenildiği için tedavisi klindamisin intravenöz ve ciprofloksasin oral olarak düzenlendi. Yara kültüründe Streptococcus pyogenes üremesi olduğu öğrenildi. Şarbon bildirim sonucu negatif gelen hastanın ciprofloksasin tedavisi kesilerek, tedavisine klindamisin intravenöz olarak devam edildi. Yatışının 10.gününde genel durumu iyi olan, lezyonları tamamen kabuklanıp, çevresinde eritem kalmayan hastanın tedavisinin 10 güne tamamlanarak kesilmesi planlandı.
S. Pyogenes halen penisilin direnci geliştirmeyen antibiyotiklere duyarlı bir mikroorganizma olmakla birlikte komplikasyonları nedeniyle hızlı bir şekilde tedavisi edilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ektima, çocuk, deri şarbonCorresponding Author: Ayşe Karaaslan, Türkiye
LookUs & Online Makale