ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of the Propofol-Remifentanil and Desflurane-Remifentanil in Target-Controlled Infusion [SCIE]
SCIE. 2020; 31(2): 146-151 | DOI: 10.14744/scie.2020.15870

Comparison of the Propofol-Remifentanil and Desflurane-Remifentanil in Target-Controlled Infusion

Özlem Sezen, Gülten Arslan
Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Our objective was to examine the clinical properties of two anesthetic regimens, propofol-remifentanil target-controlled infusion (TCI) or desflurane-remifentanil TCI under bispectral index (BIS) guidance during lower abdominal surgery procedures.
METHODS: Sixty consenting patients who scheduled for lower abdominal surgery were prospectively studied and were included in one of the two groups: propofol-remifentanil group (Group P) or desflurane-remifentanil group (Group D). General anaesthesia was induced with 2 mg kg-1 propofol, 1 µ kg-1 remifentanil and 0.6 mg kg-1 rocuronium injection. After intubation, remifentanil was administered using the TCI device in both groups. The pharmacokinetic model of Minto was used. Group D patients received a 50%–50% oxygen-air mixture and 6% desflurane. The Schnider model was selected for the administration of propofol 1% (10 mg/mL) in Group P, and the TCI dose was adjusted to 4/mL-1. The propofol infusion and inspired fraction of desflurane were adjusted to keep BIS value between 40–60. Hemodynamic parameters, time until recovery of spontaneous respiration, eye-opening and tracheal extubation, compliance with verbal commands, duration of anesthesia and surgery and postoperative modified Aldrete scores were recorded for all patients.
RESULTS: The heart rate (p=0.006), diastolic arterial pressure (p=0.003) and mean arterial pressure (p<0.0001) for the Group P was significantly higher than Group D. The extubation time was shorter in Group P (p=0.02), but there was no significant difference between the groups concerning other recovery findings.
DISCUSSION AND CONCLUSION: BIS-guided combinations of propofol-remifentanil and desflurane-remifentanil delivered using TCI are both suitable for patients undergoing lower abdominal surgery. The low blood pressure achieved with target-controlled infusions of remifentanil and desflurane may confer important advantages.

Keywords: Bispectral index, desflurane; propofol; remifentanil; target-controlled infusion.

Hedef Kontrollü İnfüzyonda Propofol-Remifentanil ve Desfluran-Remifentanilin Karşılaştırlması

Özlem Sezen, Gülten Arslan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Alt karın cerrahisi sırasında bisektral indeks (BIS) rehberliğinde hedef kontollü infüzyon (HKİ) kullanılarak iki anestezik rejimin, propofol-remifentanil veya desfluran-remifentanilin klinik özelliklerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Alt karın cerrahisi geçirecek 60 hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı: Propofol-remifentanil grup (Grup P) ve desfluran-remifentanil grup (Grup D). Tüm hastalara anestezi indüksiyonu 2 mg kg-1 propofol, 1 µg kg-1 remifentanil ve 0.6 mg kg-1 rokuronyum iv ile sağlandı. Her iki grupta da entübasyon sonrası remifentanil infüzyonu Minto farmokinetik modeline göre HKI cihazıyla uygulandı. Grup D’deki hastalara %50–50 oksijen hava karışımı ve %6 desflurane uygulandı. Grup P’de propofol %1(10 mg/mL) için farmakokinetik model Schnider modeli seçildi ve HKİ ile 4 µ/mL-1 olacak şekilde uygulandı. BIS değeri 40–60 arasında tutulacak şekilde dozlar artırıldı ya da azaltıldı. Tüm hastaların hemodinamik parametreleri, spontan solunumun geri dönme süresi, göz açma süresi, trakeal ekstübasyon süresi, verbal komutlara uyma süresi, anestezi ve cerrahi süresi, ameliyat sonrası Modifiye Aldrete skoru kaydedildi.
BULGULAR: Operasyon süresince yapılan incelemede kalp atım hızı (p=0.006), diyastolik arter basıncının (p=0.003) ve ortalama arter basıncının (p<0.0001) Grup P’de anlamlı düzeyde Grup D’den daha yüksek seyrettiği görüldü. Ekstübasyon süresi Grup P’de (p=0.02) daha kısa iken, diğer derlenme bulguları açısından iki grup arasında fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hedef kontollü infüzyon ile hem propofol-remifentanilin hem de desfluran-remifentanilin bispektral indeks kılavuzlu kombinasyonları alt karın cerrahisi geçiren hastalar için uygundur. Desfluran ve HKİ ile remifentanil deki düşük kan basıncı önemli bir avantaj olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bispectral indeks, desflurane; hedef kontrollü infüzyon; propofol; remifentanil.

Özlem Sezen, Gülten Arslan. Comparison of the Propofol-Remifentanil and Desflurane-Remifentanil in Target-Controlled Infusion. SCIE. 2020; 31(2): 146-151

Corresponding Author: Özlem Sezen, Türkiye
LookUs & Online Makale